Eida.cz - Z kočičího mlýnku

Z kočičího mlýnku

Z kočičího mlýnku

Mlý­nek se točí kolem své osy. I ko­čičky občas melou. Eidovo joutsen­laulu a vzpo­mínky na dny z dávno přešlých let.

Ne čas­to se mi úplně ch­ce se snažit vzpo­menout si na za­čátky něj­a­kých pro­jek­tů, a to tře­ba už jen kvů­li to­mu, že je potře­ba se na to dívat z kon­tex­tu do­by. Když už se ale za­čaly po­malu dávat dost ne­legální vě­ci do po­hybu, možná…
Přidat komentář Celý článek
Z kočičího mlýnku

Epilog MMXV

Z kočičího mlýnku | Eida 31. prosince 2015, 11:55
Co by to bylo za ko­nec roku bez razant­ního olizování. Navíc velkého roku. Na tra­dičním olizování totiž do­oprav­dy zál­eží, for­muje to kaž­d­ou žilku v těle a ne­má smy­sl ho pře­ce ru­šit jen kvů­li deš­ti. Navíc by teď ani dštít ne­mělo, v…
Přidat komentář Celý článek
Z kočičího mlýnku

Knihárna

Z kočičího mlýnku | Eida 22. srpna 2014, 18:06
Ho­mer straš­l­ivě ne­rad cho­dil do knihov­ny, či ne­dej­bože do mu­zea. Zábavný vě­ci totiž pod­le vše­ho ne­kon­čí na -eum, ale na -mánie ne­bo -érie. Ne­bo tak ně­co. Takže krom to­ho, že pak říkal kni­hár­na, psal ta­ky o paš­ke­tách a mas­tíčku.…
Přidat komentář Celý článek
To­hle není žád­ná glo­sa. Ne­bo co. Za ho­di­nu de­set to ce­lé za­se vy­pukne. Mi­nule js­me mě­li možnost jít si zvo­lit prezi­den­ta ne­bo ně­co, co ne­bu­de cpát peníze do ve­řejných kniho­ven. Krát­ce na to to bylo za­se lokální refe­ren­dum, co…
Přidat komentář Celý článek
Tra­di­ce se pře­ce­ňu­jí. Mezi ji­ným. Jde o to, že už asi ne­má žád­ný smy­sl se před­hánět, kdo začne o Váno­cích mlu­vit dřív - což se stávalo, mi­ni­málně za ča­sů, kdy js­me i přes lis­topa­dové dý­ňové hrátky ob­čas cí­t­i­li pár těch vánočních…
Přidat komentář Celý článek
S pravi­de­lou ob­časnos­tí sem tam ráno na­kouknu i na G+. Větši­nou pros­tě tak ze zvě­davos­ti a se­trvačnos­ti, ne­bo tře­ba i jen kvů­li sna­ze zjis­tit, jest­li bylo Chro­me oprav­du tak pi­to­mé a sa­movolně se od­hlá­s­i­lo. Přes­tože jsem zás­adně…
Přidat komentář Celý článek
Kryp­to­grafie je ne­ustále ak­tuální té­ma. Něk­dy dokon­ce i víc než jin­dy a prak­ticky po­řád bu­de. Nutnost chránit infor­ma­ce ta­dy by­la od úsvi­tu vě­ků, přes­tože spíš by­la výs­a­dou vy­vo­lených, ne­boť oby­čejní li­dé ne­bo zvíř­a­ta žád­né…
Přidat komentář Celý článek
Z kočičího mlýnku

Olíznutí 2012

Z kočičího mlýnku | Eida 31. prosince 2012, 03:33
Ko­nec roku je ta­dy, je čas se olíz­nout. V plánu to bylo touhle do­bou i lo­ni, ale kvů­li deš­ti se to bo­hu­žel zru­ši­lo. Li­chá čís­la ta­ky ješ­tě ke vše­mu vůb­ec ne­vy­pa­da­jí dob­ře. Ale teď, z větší čás­ti díky vánočním vy­moženos­tem,…
Přidat komentář Celý článek
Z kočičího mlýnku

Maybe next life

Z kočičího mlýnku | Eida 27. prosince 2011, 00:30
Blíží se ko­nec roku, což ne­vyhnu­telně zna­mená ce­lý ten uplynu­lý čas něj­ak zbi­lan­covat, uděl­at z to­ho kva­lit­ní report a ve fi­nále ješ­tě od­ří­kat novo­roční pro­jev tra­dičně na­plněný op­ti­mis­mem, ať už bylo v re­álu coko­liv jakko­liv. Ne…
Přidat komentář Celý článek
Z kočičího mlýnku

Bylo i 2o1o

Z kočičího mlýnku | Eida 31. prosince 2010, 23:55
Další ko­nec roku, ho­di­ny ti­še ti­ka­jí, venku vše vy­bu­chuje, v kr­bu pras­ka­jí po­le­na a na­ho­ře líně se­dí znu­děná kočka. Mís­ty sněží a zár­oveň teplo­ta stou­pá směr­em k nule. Je už noc. Na spous­tě blogy vy­hřát­ých mís­tech In­terne­tu se…
Přidat komentář Celý článek