Eida.cz - Hardware

Hardware

Hardware

Magie na úrovni samotného železa.

Živý UltraSPARC

Hardware | Eida 17. září 2015, 01:36
Že je Daví­dek nej­čipernější, roz­to­mi­lý a kaž­d­ou chví­li způ­s­o­buje ně­co zábavného, to ví už asi kaž­dý. Běh­em kou­zelného a po­divuhodného dob­ro­druž­ství na loňských na­ro­zeni­nách mi ja­ko mazaný ježek spo­lu se Si­sinkou na­dě­l­il ve for­mě…
Přidat komentář Celý článek

SIM karty párty

Hardware | Eida 12. listopadu 2011, 18:18
Pa­in-in-the-ass víkend. Aspoň pokud lze ob­do­bí od stře­dy po ne­dě­li ozna­čit ja­ko víkend. Ale k vě­ci. Upad­la mi totiž na zem ce­lá ko­muni­kační vě­tev a už pár dní je všechno roz­házené a de­syn­chro­nizované. Ce­lé to za­čalo právě onu…
Přidat komentář Celý článek

Co brání výhledu

Hardware | Eida 17. února 2011, 14:14
Byl to ta­kový slabší ve­čer. Běh­em něj se zro­dil tak tro­chu pokus s po­hle­dy a ku­po­divu sk­li­dil i něj­a­ký ten úspěch. Bo­hu­žel to pak bylo potře­ba smazat a uděl­at znovu a po­řád­ně, takže pro jis­to­tu komplet ješ­tě jednou ta­dy, čis­tě…
Přidat komentář Celý článek
Klávesni­ce od Apple se si­ce ja­ko všech­ny ostat­ní vy­rá­bí ve spous­tě va­ri­an­tách s růz­ným roz­ložením kláves pro větši­nu ze­mí svě­ta, dokon­ce i růz­né ji­né fir­my do­dáva­jí applí klávesni­ce s ba­revný­mi kláve­sa­mi ur­čený­mi pro konkrét­ní…
2 komentáře Celý článek

Stará kouzla s hw-mody

Hardware | Eida 16. srpna 2010, 17:54
Za sta­rých dob­rých ča­sů bývalo všechno jedno­dušší. Slu­níčko příj­emně sví­t­i­lo, kytky kvet­ly ne­jen v za­hra­dách, po ne­bi sa­mi mís­to le­ta­del po­le­tova­li hmyzá­ci, ne­o­travoval nás nik­do na fej­sbůčku a všechno správně běž­e­lo pod Li­nuxem.…
Přidat komentář Celý článek
Něk­dy v úno­ru jsem pro­vá­d­ěl komplet­ní čiš­tění svého Power­Bo­oku a ch­těl jsem sem dát pár fo­tek, ale ten­to web v tu do­bu ješ­tě ne­e­xis­toval. Tak te­dy tro­chu opož­d­ěně, ale pře­ce. Celkem v něm ne­bylo to­lik pra­chu a ostat­ního…
Přidat komentář Celý článek