Eida.cz

Eida.cz

Sydämellisesti tervetuloa kahvilaan! Välkommen till café. Vítejte v kavárně.

Nejnovější články

iOS

Vzhůru do minulosti

Software / iOS | Eida 15. ledna 2018, 16:27
Za­tím­co se ce­lý svět 2018 zmí­tá tak tro­chu v chao­su všech bez­pečnost­ních tragé­d­ií a li­dé bre­čí nad svý­mi bezdrá­tový­mi pro­ce­so­ry od In­te­lu a ope­rační­mi sys­témy od Micro­sof­tu, kde­si v hlavách na­šich vz­dušných bu­dek znovu planou…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Cesty z laborky

Den za dnem | Eida 4. ledna 2018, 15:08
Něj­ak to už není, co to bývalo. Nový kalen­dář­ní rok si­ce od­star­toval, ale na­plno začne zce­la jis­tě až něk­dy v půl­ce ja­ra, kdy se už bu­de vše ze­lenat. Do té do­by asi ne­bu­de nic, ne­bo spíš nic moc, spíš nic, než moc. A noc.…
Přidat komentář Celý článek
Z kočičího mlýnku Mac OS X

Merry XNUsmas, asi

Software / Mac OS X | Eida 20. prosince 2017, 12:49
Ob­čas při po­hle­du na te­levizi, kte­rá je naš­těs­tí ko­likrát vypnu­tá, zaz­ní co­si ja­ko GNUs­mas. Je to do­ce­la příj­em­ná myšl­enka, že by Sam­sung vy­ráb­ěl GNU-Váno­ce, ale opak je sa­mozřejmě ja­ko vž­d­ycky prav­dou. A skutkem. A skutky čas­to…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Jak zas nebyl čas

Den za dnem | Eida 14. prosince 2017, 17:58
Něk­dy to tak při­j­de, že všech­ny doko­na­lé plá­ny najednou zha­tí je­den je­di­ný okamžik. Možná je to vyšší zás­ah, možná si na nás brou­sí zu­by Micro­soft, dost možná pros­tě sem tam ně­co důl­eži­tého opo­mene­me a pak se nám to ja­ko bu­me­rang…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Vánoční příchody

Den za dnem | Eida 8. prosince 2017, 11:36
Už si sko­ro ani ne­pa­ma­tu­ji, kdy byly příc­ho­dy kamko­liv nor­mální a ne­vánoční. Prav­dou je, že pro­si­nec při­běhl dost rych­le a ne­byl nej­menší okamžik na roz­jím­ání, te­dy kro­mě ta­kového malého ad­vent­ního, po­těš­u­jí­cího, s pří­chutí dávno…
Přidat komentář Celý článek
Ingress

Trpělivost přináší badge

Hraní si / Ingress | Eida 24. listopadu 2017, 17:36
Není hez­čího po­ci­tu, než když vpravo na­ho­ře padne pla­ti­na a je rázem vy­malováno. Há­ček je tro­chu v tom, že ať už to z hle­diska UI/UX nej­de uděl­at zrov­na vpravo na­ho­ře, ne­bo jen kvů­li to­mu, že Ingress všem trofe­jím za do­sažené…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Na poslední špičce

Den za dnem | Eida 12. listopadu 2017, 23:25
Špi­ček není nik­dy dost, to je snad jasné kaž­d­é­mu od za­čátku. I těm, kte­ří snad žád­nou špičku ne­ma­jí, pro­tože jsou líní ne­bo cože. Zkrátka a dob­ře, je­di­nou sla­bi­nou špi­ček je, že ne všech­ny mo­hou růst ne­ko­nečně vy­soko a jedno­ho…
Přidat komentář Celý článek