Eida.cz

Eida.cz

Sydämellisesti tervetuloa kahvilaan! Välkommen till café. Vítejte v kavárně.

Nejnovější články

Den za dnem

Špičatá morálka

Den za dnem | Eida 23. února 2017, 05:22
Špi­ča­tost je sta­tis­tická charak­te­ris­tika roz­děl­ení, je ja­kým­si roz­díl­em po­mě­ru čtvr­tého cen­t­rálního mo­men­tu ku čtver­ci rozptylu a oby­čejné trojky. Je to zvlášt­ní, ne pětky, ale trojky. Trojka je ale ta­ky prvo­čís­lo. Nad...
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Bolestivé začátky

Den za dnem | Eida 5. února 2017, 21:27
Vy­čerpání ze za­čátku úno­ra kaž­d­o­ročně ne­be­re kon­ce. Opět je tma, zi­ma, za oknem ra­ráš­ek a Zuza­na hro­zí najednou na kaž­d­ém ro­hu. Vánoční výz­do­ba od Mar­ti­na do Hromnic vza­la ko­nečně za své a ve vznik­lém vz­duchoprázdnu a ti­chu...
Přidat komentář Celý článek
Fotopostřehy

Kočí zima

Fotopostřehy | Eida 22. ledna 2017, 15:12
Je ko­čí le­den - ko­či­čí čas, kdy se zas nic nes­tíhá kvů­li před­stír­ání psaní a tak. Ob­čas je složi­té udržet všech­na pře­svěd­čení v plné síle. Možná tro­chu to­ho mrazivého koč­k­ování pat­ří mezi způ­s­o­by, jak to lze zjedno­du­šit a...
Přidat komentář Celý článek
Linux Den za dnem