Eida.cz

Eida.cz

Sydämellisesti tervetuloa kahvilaan! Välkommen till café. Vítejte v kavárně.

Nejnovější články

Linux

Nový svět, nové UUID

Software / Linux | Eida 7. května 2018, 12:48
Teprve před něj­a­kou do­bou vzni­kl plán ko­nečně upgra­dovat server na ně­co novějšího, jen dost možná do té do­by chybě­la mo­tiva­ce, ne­bo, když zrov­na ne­chybě­la, ne­byly na tr­hu k dispo­zi­ci výr­obky, kte­ré by bylo možné pou­žít. Řeč je o…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Prokletí kávou

Den za dnem | Eida 3. května 2018, 15:39
Věčnost kávy je pokaž­dé velké té­ma. Jednou dove­de za­chránit život, jin­dy utopí ne­ko­nečné no­ci v po­ho­dě. Ale ta­ky ob­čas exis­tu­jí divoké chvíle, kdy není zrov­na radno si s kávou za­hrávat. A právě v ta­kových chvíl­ích je hroz­ně…
Přidat komentář Celý článek
Možná sto­jí za zmínku za­psat si sem tam pár pozná­mek v ta­kových ča­sech, kte­ré vlastně nik­dy ne­op­lýva­jí volný­mi chvíl­e­mi, jak vlastně na to, jak do­sáhn­out už to­likrát do­sažených cí­lů. Dne­šek pat­ří něko­lika za­myšl­ením se nad…
Přidat komentář Celý článek
Trvalo dlouho, než le­tošní ja­ro sku­tečně do­sáh­lo svý­mi in­tegrační­mi pařá­ty nad pok­ličku tem­ných mrazů, kte­ré na­ko­nec po­pá­li­ly sněž­enky ta­kovým způ­s­o­bem, že za­mlk­ly dříve, než sta­či­ly svě­tu coko­liv sdě­l­it. Je to ško­da, osud, ale…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Údery jara

Den za dnem | Eida 30. března 2018, 13:10
Po mno­ha útrapách se venku z pu­penů pozvol­na vy­louplo dlouho oče­kávané a slu­nečné ja­ro. Zhru­ba ja­ko za ča­sů, jen s tím roz­díl­em, že nik­de v oko­lí už není žád­né koko­dák a chrochrochro, v sou­sed­ství, li­di oko­lo vy­měni­li zvíř­a­ta za…
Přidat komentář Celý článek
Matemagie

Celý vesmír je fraktál

Matemagie | Eida 25. března 2018, 18:27
S po­mo­cí ma­te­ma­gických me­tod může vzniknout spous­tu oprav­du krás­ných vě­cí. Něk­dy ta­ky ani ne moc krás­ných, ale to ne­va­dí. Roz­hodně mezi ty nejkrás­nější pat­ří frak­tály, kte­ré ma­jí mno­ho vy­uži­tí, te­dy pokud bu­de­me mlu­vit o tvor­bě…
Přidat komentář Celý článek
Fotopostřehy

Únorové mrazidlo

Fotopostřehy | Eida 28. února 2018, 14:06
Únor je vž­d­ycky skoupý na slova a navíc v něm jsou ne­jen ne­ko­nečně tem­né no­ci plné zi­my, tmy, ra­ráš­ků a smutné Zuza­ny, ale ta­ky za kaž­d­ým ro­hem číh­a­jí­cí útok a hry s nenulový­mi souč­ty. To všechno a dost možná i ně­co navíc dě­lá z…
Přidat komentář Celý článek