Eida.cz

Eida.cz

Sydämellisesti tervetuloa kahvilaan! Välkommen till café. Vítejte v kavárně.

Nejnovější články

Den za dnem

Lísknutí podzimu

Den za dnem | Eida 25. září 2016, 23:34
Na kon­ci září se to po podzimní rovnokříd­l­os­ti vž­d­ycky tak něj­ak zlo­mí a nastanou vel­mi chladné no­ci a ješ­tě chladnější rá­na, ve kte­rých už není radno běh­at po měs­tě z ba­rů či utí­kat s příb­yt­ků ču­máč­ků jen tak. Možná s podzi­mem...
Přidat komentář Celý článek
Výlety

Šnekopa Special Event MMXVI

Výlety | Eida 16. září 2016, 19:07
Přišlo ko­nečně devá­tého a s ním náš tra­diční zář­i­jový dý­chánek. Le­tos to naš­těs­tí vyšlo úplně přesně na konkrét­ní da­tum, takže ne­došlo k žád­né ča­sové de­syn­chro­niza­ci, jen nás tro­chu vy­pe­kl Tim s tím, že se je­ho iPho­ne 7 pár­ty...
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem
Po­řád na ja­kéko­liv útěky ne­věř­ím. Ale ja­ko u vše­ho, dneska jedno­du­še ne­bylo zbytí a ce­lý den se mu­sel vy­pus­tit ja­ko pá­ra zpod prask­lého ko­tou­če. Asi to už by­la ma­lá tečka za ztrá­tou něk­te­rých možnos­tí, ne­bo náh­lá myšl­enka z...
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Už to začíná

Den za dnem | Eida 29. srpna 2016, 21:42
Vy­loženě pro­duk­tivní den mu­sí být to, po čem by měl asi kaž­dý toužit. Touha re­a­lizovat se, ne­bo něko­ho při­nej­menším okouz­lit, šo­kovat. Případně vyn­dat, ať už to v ten mo­ment vlastně zna­mená coko­liv. Větši­nou za­čá­tek podzi­mu...
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Pandy a přízraky

Den za dnem | Eida 28. srpna 2016, 17:23
Už mě ne­baví se po­řád schovávat, je to unavu­jí­cí. V něko­lika uplynu­lých dnech ne­bo týd­nech se ko­lem vy­ro­ji­lo pár srd­ce­ryvných příb­ěhů plynou­cích ze samé pod­sta­ty du­še pi­sa­te­lů, kde da­li na odiv tvar vlast­ních pří­zra­ků a...
Přidat komentář Celý článek
Fotopostřehy

Hvězdíci MMXVI

Fotopostřehy | Eida 14. srpna 2016, 16:27
Tam na­ho­ře jsou všech­na ta souhvěz­dí, o kte­rých js­te se uči­li ve ško­le. Kaž­dá z hvězd má ko­lem se­be něko­lik obyva­telných planet a mě­sí­ců, na kte­rých se oby­čejně na­chází hvězdná brá­na. Ta­kový ten vo­zík tam na­ho­ře, to je med­věd -...
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Automatický hryzák

Den za dnem | Eida 11. srpna 2016, 16:36
Před půl os­mou ve­čer ko­nečně za­padne všechno za­se do kos­tičky. Pro­roc­tví se na­plní. Ne­bo tak ně­co. Dnešní ryzí zuzan­ství protína­jí­cí svým mě­síčním svi­tem Střel­ce je ale už sa­mo o so­bě přís­li­bem vy­kou­pení z to­ho dlouho­trva­jí­cího...
Přidat komentář Celý článek
Noční kód

Neurální malování

Noční kód | Eida 8. srpna 2016, 03:08
Přes­tože je v lé­tě oby­čejně horko, mo­zek stále moz­kuje. Moz­kuje dokon­ce i v zi­mě. A to je dob­ře. Je­ho činnost je důl­eži­tá při malování ob­ráz­ků a dalších důl­eži­tých ope­ra­cích běh­em ta­kového běžného dne, ne­bo dokon­ce i běh­em...
Přidat komentář Celý článek