Eida.cz

Eida.cz

Sydämellisesti tervetuloa kahvilaan! Välkommen till café. Vítejte v kavárně.

Nejnovější články

Den za dnem

Už to začíná

Den za dnem | Eida 29. srpna 2016, 21:42
Vy­loženě pro­duk­tivní den mu­sí být to, po čem by měl asi kaž­dý toužit. Touha re­a­lizovat se, ne­bo něko­ho při­nej­menším okouz­lit, šo­kovat. Případně vyn­dat, ať už to v ten mo­ment vlastně zna­mená coko­liv. Větši­nou za­čá­tek podzi­mu...
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Pandy a přízraky

Den za dnem | Eida 28. srpna 2016, 17:23
Už mě ne­baví se po­řád schovávat, je to unavu­jí­cí. V něko­lika uplynu­lých dnech ne­bo týd­nech se ko­lem vy­ro­ji­lo pár srd­ce­ryvných příb­ěhů plynou­cích ze samé pod­sta­ty du­še pi­sa­te­lů, kde da­li na odiv tvar vlast­ních pří­zra­ků a...
Přidat komentář Celý článek
Fotopostřehy

Hvězdíci MMXVI

Fotopostřehy | Eida 14. srpna 2016, 16:27
Tam na­ho­ře jsou všech­na ta souhvěz­dí, o kte­rých js­te se uči­li ve ško­le. Kaž­dá z hvězd má ko­lem se­be něko­lik obyva­telných planet a mě­sí­ců, na kte­rých se oby­čejně na­chází hvězdná brá­na. Ta­kový ten vo­zík tam na­ho­ře, to je med­věd -...
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Automatický hryzák

Den za dnem | Eida 11. srpna 2016, 16:36
Před půl os­mou ve­čer ko­nečně za­padne všechno za­se do kos­tičky. Pro­roc­tví se na­plní. Ne­bo tak ně­co. Dnešní ryzí zuzan­ství protína­jí­cí svým mě­síčním svi­tem Střel­ce je ale už sa­mo o so­bě přís­li­bem vy­kou­pení z to­ho dlouho­trva­jí­cího...
Přidat komentář Celý článek
Noční kód

Neurální malování

Noční kód | Eida 8. srpna 2016, 03:08
Přes­tože je v lé­tě oby­čejně horko, mo­zek stále moz­kuje. Moz­kuje dokon­ce i v zi­mě. A to je dob­ře. Je­ho činnost je důl­eži­tá při malování ob­ráz­ků a dalších důl­eži­tých ope­ra­cích běh­em ta­kového běžného dne, ne­bo dokon­ce i běh­em...
Přidat komentář Celý článek
Výlety

Rukopisy monarchie

Výlety | Eida 23. července 2016, 19:49
Do­bám těš­ení se na víken­dy už celkem dávno odzvo­ni­lo a zřejmě se jen tak ne­vrátí, po­dobně ja­ko chvíle strá­vené v ti­chých zákou­tích u šálku lahodné, bo­les­tivé kávy. Všechno se pod­le oče­kávání rozpa­dá a když má­me něko­ho rá­di,...
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Léto v nové krabici

Den za dnem | Eida 13. července 2016, 23:01
Přes lé­to obvykle nej­větší vl­na ab­so­lut­ního horka při­chází až tak kon­cem čer­ven­ce a za­čátkem srp­na, ta­kové to lo­gické August in July sché­ma, kdy je pří­l­iš žhavo ne­jen na pře­mýšlení a prá­ci, ale i na organizování zom­bie hlav v...
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Návraty k pařátku

Den za dnem | Eida 3. července 2016, 16:01
Už je to téměř 12 dní od opravy a znovunale­zené bo­je­schopnos­ti stro­je, všechno za­tím běží ja­ko po dráp­kách. Lé­to před­ur­čené k nové­mu, osvěž­u­jí­cí­mu před­stír­ání psaní může te­o­re­ticky vy­puknout s 2008-G4 no­ble­sou, i když to ur­či­tě...
Přidat komentář Celý článek
Mac OS X

S Kapitánem u kormidla

Software / Mac OS X | Eida 26. června 2016, 18:06
V Apple se dě­jí hroz­né vě­ci. Ob­čas se nenápadně kousnu do sli­nivky a ptám se, ko­likrát se Steve mu­sí ob­ra­cet v hro­bě z to­ho, co všechno just not works. A vyb­li­tá nos­talgie a ne­mocná sen­ti­men­ta­li­ta, co mi hra­jí v hlavě ja­ko v...
Přidat komentář Celý článek