Eida.cz

Eida.cz

Sydämellisesti tervetuloa kahvilaan! Välkommen till café. Vítejte v kavárně.

Nejnovější články

Možná sto­jí za zmínku za­psat si sem tam pár pozná­mek v ta­kových ča­sech, kte­ré vlastně nik­dy ne­op­lýva­jí volný­mi chvíl­e­mi, jak vlastně na to, jak do­sáhn­out už to­likrát do­sažených cí­lů. Dne­šek pat­ří něko­lika za­myšl­ením se nad…
Přidat komentář Celý článek
Trvalo dlouho, než le­tošní ja­ro sku­tečně do­sáh­lo svý­mi in­tegrační­mi pařá­ty nad pok­ličku tem­ných mrazů, kte­ré na­ko­nec po­pá­li­ly sněž­enky ta­kovým způ­s­o­bem, že za­mlk­ly dříve, než sta­či­ly svě­tu coko­liv sdě­l­it. Je to ško­da, osud, ale…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Údery jara

Den za dnem | Eida 30. března 2018, 13:10
Po mno­ha útrapách se venku z pu­penů pozvol­na vy­louplo dlouho oče­kávané a slu­nečné ja­ro. Zhru­ba ja­ko za ča­sů, jen s tím roz­díl­em, že nik­de v oko­lí už není žád­né koko­dák a chrochrochro, v sou­sed­ství, li­di oko­lo vy­měni­li zvíř­a­ta za…
Přidat komentář Celý článek
Matemagie

Celý vesmír je fraktál

Matemagie | Eida 25. března 2018, 18:27
S po­mo­cí ma­te­ma­gických me­tod může vzniknout spous­tu oprav­du krás­ných vě­cí. Něk­dy ta­ky ani ne moc krás­ných, ale to ne­va­dí. Roz­hodně mezi ty nejkrás­nější pat­ří frak­tály, kte­ré ma­jí mno­ho vy­uži­tí, te­dy pokud bu­de­me mlu­vit o tvor­bě…
Přidat komentář Celý článek
Fotopostřehy

Únorové mrazidlo

Fotopostřehy | Eida 28. února 2018, 14:06
Únor je vž­d­ycky skoupý na slova a navíc v něm jsou ne­jen ne­ko­nečně tem­né no­ci plné zi­my, tmy, ra­ráš­ků a smutné Zuza­ny, ale ta­ky za kaž­d­ým ro­hem číh­a­jí­cí útok a hry s nenulový­mi souč­ty. To všechno a dost možná i ně­co navíc dě­lá z…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Jeden rok na býčka

Den za dnem | Eida 2. února 2018, 19:27
Na Hromni­ce schovej sví­ce. Druhý únor je dnem, kdy ko­nečně po útrapách běh­em úsvi­tu při­chází první oprav­dové slun­ce a je možné schovat všech­ny do­sud vyn­dané vánoční oz­do­by zpátky do kra­bic. Sa­mozřejmě mrazivé a hodně tem­né no­ci…
Přidat komentář Celý článek