Eida.cz

Eida.cz

Sydämellisesti tervetuloa kahvilaan! Välkommen till café. Vítejte v kavárně.

Nejnovější články

Fotopostřehy

Animálie

Fotopostřehy | Eida 15. října 2017, 22:38
In­sta­dý­chánky byly dávno, dávno. Těžko říct, pro­č 0therplane­t ­teď ne­má čas na dý­chánky, asi pro­tože mat­lá nové de­sig­ny pro čím dál rozši­řu­jí­cí se seg­ment mo­bilních a au­to­mi­bilních ap­lika­cí. Si­ce je to zvlášt­ní, pro­tože doko­na­lost…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Dýchání podzimem

Den za dnem | Eida 15. října 2017, 22:17
Čtrnáct dní. Asi. Po­malu se pro­ku­suje­me podzi­mem a tou­ží­me vní­mat všech­ny je­ho barvy a vůně. A užívat si výr­o­čí. Pro něko­ho touhle říj­novou do­bou dost možná za­čalo úplně nové život­ní děj­ství v po­do­bě změněných nár­o­ků a zvýšené…
Přidat komentář Celý článek
Fotopostřehy
Malovat podzim... to už tu zkrátka bylo, ale k malování podzi­mu tak něj­ak pat­ří dívat se na lis­ty, dívat se na ne­be a dívat se oko­lo se­be, jak podzim vní­má ne­jen přír­o­da a zvíř­átka, ale i ce­lý svět a my s ním. Mno­ho…
Přidat komentář Celý článek
TeX

Významné symbolické drobnosti

Software / TeX | Eida 3. října 2017, 18:00
Kro­mě ab­so­lut­ního ne­do­statku ča­su mě už delší do­bu dě­sí něko­lik málo dalších vě­cí. Tou první je sa­mozřejmě Word a li­di, kte­ří ho buď mu­sí pou­žívat, ne­bo ješ­tě ví­ce ti, co ho pou­žíva­jí, pro­tože jim to připa­dá ja­ko dob­rý nápad, ale…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem Den za dnem

Srpnová těžba

Den za dnem | Eida 23. srpna 2017, 01:48
Ur­či­tě není náh­o­da, že se kaž­dé lé­to i se svým horkem chýlí ke kon­ci právě ve zna­mení kutání a z ní vy­p­lýva­jí­cí těž­by. Po­sledních mno­ho let tu kvů­li to­mu ne­byl klid. Nik­dy tu není klid. Sbíj­ečka pravi­delně ko­lem sed­mé ráno začne…
Přidat komentář Celý článek
Fotopostřehy

Hvězdíci MMXVII

Fotopostřehy | Eida 12. srpna 2017, 14:52
Le­tošní další dost tra­diční dý­chánek byl možná klidným, ale pro­váze­lo ho celkem značné množ­ství náh­od a shod okolnos­tí, čímž se jis­tě jednou za­píše do dě­jin za­pínání Sta­rOffi­ce. Po­chopi­telně nic ja­ko Me­ow už ne­e­xis­tuje a zřejmě…
Přidat komentář Celý článek
Fotopostřehy

Olíznutí Měsíce

Fotopostřehy | Eida 8. srpna 2017, 00:24
Prak­ticky kaž­d­ou chví­li do­chází k něj­a­ké ne­beské po­dívané, tuhle při­le­tí UFO, támhle spadne na zem hvěz­da, ne­bo, ja­ko v tom­to či jarním přípa­dě, do­stane Mě­síc tak tro­chu záchvat. Ten­to srpnový olizoval Mě­síc jen v pravém dolním…
Přidat komentář Celý článek
Výlety

Víkend uprostřed týdne

Výlety | Eida 3. srpna 2017, 17:28
Uděl­at si víkend upro­střed týd­ne není jenom vše­o­becně správný nápad, je to ta­ky ne­o­by­čejná šan­ce na­plnit si svá­teční chvíle ně­čím sku­tečně ne­obvyk­lým a tro­chu kou­zelným. Nej­lépe výl­e­tem, jak už to tak bývá. Sho­dou náh­od ten­to…
Přidat komentář Celý článek