Eida.cz

Eida.cz

Sydämellisesti tervetuloa kahvilaan! Välkommen till café. Vítejte v kavárně.

Nejnovější články

Linux

Trojité zaoblení

Software / Linux | Eida 29. listopadu 2016, 22:06
Všechno funguje a ne­mu­sí­me se o to sta­rat, po­ví­dal náš pro­cesní Chobů­tek a po­píj­el si v kli­du pivíka ve své kan­ce­láři s lebkou. Přes­tože to mys­lel iro­nicky, je to čas­to prav­da, te­dy pokud se někam na­sa­dí chyt­ré techno­logie pro...
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Plně digitální agenda

Den za dnem | Eida 22. listopadu 2016, 23:36
Dlouhé podzimní dny. Jsou s ni­mi jen sta­ros­ti a trápení. A ne­do­sta­tek odpo­činku, kte­rý se po­chopi­telně kaž­d­ou chví­li pro­jevuje. Je velkým štěs­tím, že na okně září vánoční výz­do­ba a všechno je ta­kové ba­revnější, volnější....
Přidat komentář Celý článek
Fotopostřehy

O podzimu

Fotopostřehy | Eida 11. listopadu 2016, 19:29
O tom, čím je po­stupné podzimní malování, se už kdy­si říkalo hodně. Bývá po­řád lepší to ne­vyslovovat, když mám teď z divo­tvorných dův­o­dů mezi ču­máčky pod no­ha­ma stále střepy té­to mi­nu­los­ti. Jedno­ho dne ale bu­de­me stejně všichni...
Přidat komentář Celý článek
Život v kavárně
Kon­cept ko­či­čích kavár­en je be­ze­spo­ru jed­na z nejza­jí­mavějších a neklí­čovějších myšl­enek na­ší do­by po velkém ro­ce vůb­ec. Koťátka. Kdo by ne­měl rád koťátka. Li­dé mo­hou spoko­jeně při­jít po­se­dět do kavár­ny a po­po­ví­dat si o svých...
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Upíří dýně

Den za dnem | Eida 22. října 2016, 16:55
Říj­en po­malu kon­čí, kro­sis, ko­nečně se na je­ho sklonku ke vče­rejší no­ci nad ve­likým nám­ěs­tím Pee­rů stáh­ly mra­ky a zdán­livě jedno­duchý, však ve své pod­sta­tě ne­smír­ně složi­tý úkol ze samého za­čátku lé­ta byl zdárně dokon­čen. Inu,...
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem
Ve stu­deném vět­ru a deš­ti za­vrza­la sta­rá branka a lis­ty si po­le­tovaly náhle po­zasta­veným pro­s­to­rem, ja­ko kdy­by se ne­chu­me­li­lo. Ono se totiž sku­tečně ne­chu­me­li­lo, a to je tak tro­chu k ne­víře, pro­tože k chu­me­lení se vě­ru mno­ho...
Přidat komentář Celý článek