Eida.cz

Eida.cz

Sydämellisesti tervetuloa kahvilaan! Välkommen till café. Vítejte v kavárně.

Nejnovější články

Výlety

Na výletě MMXVIII, část druhá

Výlety | Eida 20. července 2018, 19:05
Ofi­ci­ální slogan Slovin­ska říká I fe­el sLO­VEnia, což se dá vyklá­d­at sa­mozřejmě růz­ně. Tu­ším, že my js­me se tam vy­da­li pře­devším kvů­li to­mu, že na svě­tě be­ze­spo­ru exis­tu­jí i ta­kové Ve­ro­niky, kte­ré má­me rá­di a kte­rým ch­ce­me dokázat…
Přidat komentář Celý článek
Výlety

Na výletě MMXVIII, část první

Výlety | Eida 20. července 2018, 10:05
Něk­dy má­me výl­et a něk­dy ne. Od to­ho po­sledního s Davídkem uplynulo už něko­lik… dní, ne­bo dost možná let, ale to se ne­smí tak po­čít­at. Teď js­me vy­razi­li bez něj na ta­kovou menší výpravičku roz­děl­enou na dvě čás­ti a dost možná by…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Konec roku

Den za dnem | Eida 29. června 2018, 17:59
Pokaž­dé na kon­ci roku kde­si na­ho­ře po­my­slně luskne a rázem se všichni rozu­te­čou, za­po­menou se. Zvlášť le­tos, dneska, to bylo jasnější než slun­ce, když do au­to­bu­su nastou­pi­lo po­divné hejno týnek a týn­kov­ských dýč­ků a vy­mýš­le­li…
Přidat komentář Celý článek
Ne čas­to se mi úplně ch­ce se snažit vzpo­menout si na za­čátky něj­a­kých pro­jek­tů, a to tře­ba už jen kvů­li to­mu, že je potře­ba se na to dívat z kon­tex­tu do­by. Když už se ale za­čaly po­malu dávat dost ne­legální vě­ci do po­hybu, možná…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Kam se poděl Kocík?

Den za dnem | Eida 26. května 2018, 18:33
Tře­ba něk­do z dálky vy­tu­ší, co bylo vče­ra za ne­smír­ně divoký den. Pět­a­dva­cá­tý kvě­ten je sym­bo­lem vše­ho, co je ne­zjevné, je te­dy feno­ménem smys­lu pro zá­zra­ky a tajná dob­ro­druž­ství. Tím méně tajným bylo po­chopi­telně strikt­ní…
Přidat komentář Celý článek
Linux

Nový svět, nové UUID

Software / Linux | Eida 7. května 2018, 12:48
Teprve před něj­a­kou do­bou vzni­kl plán ko­nečně upgra­dovat server na ně­co novějšího, jen dost možná do té do­by chybě­la mo­tiva­ce, ne­bo, když zrov­na ne­chybě­la, ne­byly na tr­hu k dispo­zi­ci výr­obky, kte­ré by bylo možné pou­žít. Řeč je o…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Prokletí kávou

Den za dnem | Eida 3. května 2018, 15:39
Věčnost kávy je pokaž­dé velké té­ma. Jednou dove­de za­chránit život, jin­dy utopí ne­ko­nečné no­ci v po­ho­dě. Ale ta­ky ob­čas exis­tu­jí divoké chvíle, kdy není zrov­na radno si s kávou za­hrávat. A právě v ta­kových chvíl­ích je hroz­ně…
Přidat komentář Celý článek