Eida.cz

Eida.cz

Sydämellisesti tervetuloa kahvilaan! Välkommen till café. Vítejte v kavárně.

Nejnovější články

Výlety

Rukopisy monarchie

Výlety | Eida 23. července 2016, 19:49
Do­bám těš­ení se na víken­dy už celkem dávno odzvo­ni­lo a zřejmě se jen tak ne­vrátí, po­dobně ja­ko chvíle strá­vené v ti­chých zákou­tích u šálku lahodné, bo­les­tivé kávy. Všechno se pod­le oče­kávání rozpa­dá a když má­me něko­ho rá­di,...
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Léto v nové krabici

Den za dnem | Eida 13. července 2016, 23:01
Přes lé­to obvykle nej­větší vl­na ab­so­lut­ního horka při­chází až tak kon­cem čer­ven­ce a za­čátkem srp­na, ta­kové to lo­gické August in July sché­ma, kdy je pří­l­iš žhavo ne­jen na pře­mýšlení a prá­ci, ale i na organizování zom­bie hlav v...
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Návraty k pařátku

Den za dnem | Eida 3. července 2016, 16:01
Už je to téměř 12 dní od opravy a znovunale­zené bo­je­schopnos­ti stro­je, všechno za­tím běží ja­ko po dráp­kách. Lé­to před­ur­čené k nové­mu, osvěž­u­jí­cí­mu před­stír­ání psaní může te­o­re­ticky vy­puknout s 2008-G4 no­ble­sou, i když to ur­či­tě...
Přidat komentář Celý článek
Mac OS X

S Kapitánem u kormidla

Software / Mac OS X | Eida 26. června 2016, 18:06
V Apple se dě­jí hroz­né vě­ci. Ob­čas se nenápadně kousnu do sli­nivky a ptám se, ko­likrát se Steve mu­sí ob­ra­cet v hro­bě z to­ho, co všechno just not works. A vyb­li­tá nos­talgie a ne­mocná sen­ti­men­ta­li­ta, co mi hra­jí v hlavě ja­ko v...
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Superhrdinové

Den za dnem | Eida 15. června 2016, 08:29
Dnů už moc není. Ul­tra­ho­di­nové víken­dy mizí ja­ko slupky z kalen­dáře rych­le­ji než lusknu­tím prs­tu. Ty ofi­ci­ální jsou už stejně dávno ty tam a nik­dy se už ne­vrátí, ty ne­ofi­ci­ální se pak ne­lí­t­ostně chýlí do svého ne­od­vra­ti­telného...
Přidat komentář Celý článek
Noční kód

Rekurentní opravy

Noční kód | Eida 29. května 2016, 06:53
Kdo ovlá­dá mi­nu­lost, ovlá­dá přít­ulnost. Kdo ovlá­dá přít­ulnost, ovlá­dá všechno ostat­ní. To ví kaž­dý. Čas je kon­stan­ta, možná se mění jenom do­ba a éry, kte­ré už nelze změnit. Ale ská­kat v do­bách a snažit se na­pravovat chy­by, i...
Přidat komentář Celý článek