Eida.cz

Eida.cz

Sydämellisesti tervetuloa kahvilaan! Välkommen till café. Vítejte v kavárně.

Nejnovější články

Den za dnem

Na poslední špičce

Den za dnem | Eida 12. listopadu 2017, 23:25
Špi­ček není nik­dy dost, to je snad jasné kaž­d­é­mu od za­čátku. I těm, kte­ří snad žád­nou špičku ne­ma­jí, pro­tože jsou líní ne­bo cože. Zkrátka a dob­ře, je­di­nou sla­bi­nou špi­ček je, že ne všech­ny mo­hou růst ne­ko­nečně vy­soko a jedno­ho…
Přidat komentář Celý článek
Fotopostřehy

Animálie

Fotopostřehy | Eida 15. října 2017, 22:38
In­sta­dý­chánky byly dávno, dávno. Těžko říct, pro­č 0therplane­t ­teď ne­má čas na dý­chánky, asi pro­tože mat­lá nové de­sig­ny pro čím dál rozši­řu­jí­cí se seg­ment mo­bilních a au­to­mi­bilních ap­lika­cí. Si­ce je to zvlášt­ní, pro­tože doko­na­lost…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Dýchání podzimem

Den za dnem | Eida 15. října 2017, 22:17
Čtrnáct dní. Asi. Po­malu se pro­ku­suje­me podzi­mem a tou­ží­me vní­mat všech­ny je­ho barvy a vůně. A užívat si výr­o­čí. Pro něko­ho touhle říj­novou do­bou dost možná za­čalo úplně nové život­ní děj­ství v po­do­bě změněných nár­o­ků a zvýšené…
Přidat komentář Celý článek
Fotopostřehy
Malovat podzim... to už tu zkrátka bylo, ale k malování podzi­mu tak něj­ak pat­ří dívat se na lis­ty, dívat se na ne­be a dívat se oko­lo se­be, jak podzim vní­má ne­jen přír­o­da a zvíř­átka, ale i ce­lý svět a my s ním. Mno­ho…
Přidat komentář Celý článek
TeX

Významné symbolické drobnosti

Software / TeX | Eida 3. října 2017, 18:00
Kro­mě ab­so­lut­ního ne­do­statku ča­su mě už delší do­bu dě­sí něko­lik málo dalších vě­cí. Tou první je sa­mozřejmě Word a li­di, kte­ří ho buď mu­sí pou­žívat, ne­bo ješ­tě ví­ce ti, co ho pou­žíva­jí, pro­tože jim to připa­dá ja­ko dob­rý nápad, ale…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem