Eida.cz

Eida.cz

Sydämellisesti tervetuloa kahvilaan! Välkommen till café. Vítejte v kavárně.

Nejnovější články

Den za dnem Den za dnem

Srpnová těžba

Den za dnem | Eida 23. srpna 2017, 01:48
Ur­či­tě není náh­o­da, že se kaž­dé lé­to i se svým horkem chýlí ke kon­ci právě ve zna­mení kutání a z ní vy­p­lýva­jí­cí těž­by. Po­sledních mno­ho let tu kvů­li to­mu ne­byl klid. Nik­dy tu není klid. Sbíj­ečka pravi­delně ko­lem sed­mé ráno začne…
Přidat komentář Celý článek
Fotopostřehy

Hvězdíci MMXVII

Fotopostřehy | Eida 12. srpna 2017, 14:52
Le­tošní další dost tra­diční dý­chánek byl možná klidným, ale pro­váze­lo ho celkem značné množ­ství náh­od a shod okolnos­tí, čímž se jis­tě jednou za­píše do dě­jin za­pínání Sta­rOffi­ce. Po­chopi­telně nic ja­ko Me­ow už ne­e­xis­tuje a zřejmě…
Přidat komentář Celý článek
Fotopostřehy

Olíznutí Měsíce

Fotopostřehy | Eida 8. srpna 2017, 00:24
Prak­ticky kaž­d­ou chví­li do­chází k něj­a­ké ne­beské po­dívané, tuhle při­le­tí UFO, támhle spadne na zem hvěz­da, ne­bo, ja­ko v tom­to či jarním přípa­dě, do­stane Mě­síc tak tro­chu záchvat. Ten­to srpnový olizoval Mě­síc jen v pravém dolním…
Přidat komentář Celý článek
Výlety

Víkend uprostřed týdne

Výlety | Eida 3. srpna 2017, 17:28
Uděl­at si víkend upro­střed týd­ne není jenom vše­o­becně správný nápad, je to ta­ky ne­o­by­čejná šan­ce na­plnit si svá­teční chvíle ně­čím sku­tečně ne­obvyk­lým a tro­chu kou­zelným. Nej­lépe výl­e­tem, jak už to tak bývá. Sho­dou náh­od ten­to…
Přidat komentář Celý článek
Windows

Občas mít i Service Pack

Software / Windows | Eida 19. července 2017, 14:20
Stát­ní správa a škol­ství jsou z po­hle­du správy ICT pro­střed­ků jed­ny z nej­s­mutnějších a zár­oveň nejzábavnějších od­větví činnos­ti vůb­ec. Zkostna­tě­lá struk­tu­ra hnaná tě­mi nej­horší­mi po­li­tický­mi ide­o­logi­e­mi způ­s­o­bi­la, že čas­to není…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Výzvy letních týdnů

Den za dnem | Eida 3. července 2017, 13:29
Vž­d­ycky je to z kraje čer­ven­ce pře­devším o lé­tě. Ta­kové to nadšení, že už ko­nečně za­se vy­puklo něj­a­ké ob­do­bí, kte­ré by moh­lo být za­se o kou­sek hez­čí, než ob­do­bí ji­ná. Možná má při­náš­et nos­tal­gická nadšení stu­den­tů, kte­ří vy­razí…
Přidat komentář Celý článek