Eida.cz

Eida.cz

Sydämellisesti tervetuloa kahvilaan! Välkommen till café. Vítejte v kavárně.

Nejnovější články

Výlety

Podzimní výlety

Výlety | Eida 11. listopadu 2018, 18:01
Ke kon­ci říj­na vž­d­ycky při­j­de krátké pře­c­hodné ob­do­bí, kdy se po­ho­dové lé­to pozvol­na změní na ka­bá­tové dny. Le­tos nic ta­kového téměř ne­bylo, skok do zi­my při­šel ne­če­kaně a pří­mo. A přes­to. Podzimní přír­o­da dove­de vy­malovat ta­kové…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Ve zlatavé záři

Den za dnem | Eida 18. října 2018, 22:55
Říj­nová dob­ro­druž­ství si pozvol­na za­čína­jí vy­bír­at svou daň. To je tak, když se li­be­rálně dovo­lí děl­at kaž­d­é­mu na­pros­to coko­liv bez ohle­du na následky. Pře­ži­li js­me řá­d­ění vo­lebních ko­mi­sí, vl­ny podzimních vy­der, něj­a­ký ten výl­et…
Přidat komentář Celý článek
S kaž­d­ým rokem při­chází ja­ra a pak ta­ky při­chází podzi­my. Je to ne­od­mys­li­telná sou­část na­še­ho živo­ta, kte­rou si nene­chá­me v žád­ném přípa­dě blíží­cí­mi se vol­ba­mi vzít, i kdy­by tracke­ry znovu kvů­li vše­mu pa­daly. Vnitřní ve­smír…
Přidat komentář Celý článek
Linux

Enterprise naplno v AD

Software / Linux | Eida 28. září 2018, 20:31
Ko­nečně je chvíle kli­du, podzi­mu, ko­či­čího pře­dení a po­hod­lí. To pří­mo vy­bízí k do­děl­ání druhé čás­ti pe­kelně vy­pe­čené in­tegra­ce kou­zelného svě­ta Ac­tive Di­rec­to­ry v běžném živo­tě. Pro­tože kdo to mi­nule ­če­tl, jis­tě bez oche­chulí…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Dny před avériem

Den za dnem | Eida 28. srpna 2018, 19:38
Je sko­ro podzim, a to zna­mená, že ne­jen srpen, ale ce­lé lé­to něj­ak záh­adně zmize­lo ja­ko vo­da z děravého ko­tou­če a už se sem nik­dy ne­vrátí. Za ná­mi zůstává za­tím nej­trp­čí ob­do­bí s dokon­čeným před­stír­áním psaní, dokon­čený­mi…
Přidat komentář Celý článek