Eida.cz

Eida.cz

Sydämellisesti tervetuloa kahvilaan! Välkommen till café. Vítejte v kavárně.

Nejnovější články

Ne čas­to se mi úplně ch­ce se snažit vzpo­menout si na za­čátky něj­a­kých pro­jek­tů, a to tře­ba už jen kvů­li to­mu, že je potře­ba se na to dívat z kon­tex­tu do­by. Když už se ale za­čaly po­malu dávat dost ne­legální vě­ci do po­hybu, možná…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Kam se poděl Kocík?

Den za dnem | Eida 26. května 2018, 18:33
Tře­ba něk­do z dálky vy­tu­ší, co bylo vče­ra za ne­smír­ně divoký den. Pět­a­dva­cá­tý kvě­ten je sym­bo­lem vše­ho, co je ne­zjevné, je te­dy feno­ménem smys­lu pro zá­zra­ky a tajná dob­ro­druž­ství. Tím méně tajným bylo po­chopi­telně strikt­ní…
Přidat komentář Celý článek
Linux

Nový svět, nové UUID

Software / Linux | Eida 7. května 2018, 12:48
Teprve před něj­a­kou do­bou vzni­kl plán ko­nečně upgra­dovat server na ně­co novějšího, jen dost možná do té do­by chybě­la mo­tiva­ce, ne­bo, když zrov­na ne­chybě­la, ne­byly na tr­hu k dispo­zi­ci výr­obky, kte­ré by bylo možné pou­žít. Řeč je o…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Prokletí kávou

Den za dnem | Eida 3. května 2018, 15:39
Věčnost kávy je pokaž­dé velké té­ma. Jednou dove­de za­chránit život, jin­dy utopí ne­ko­nečné no­ci v po­ho­dě. Ale ta­ky ob­čas exis­tu­jí divoké chvíle, kdy není zrov­na radno si s kávou za­hrávat. A právě v ta­kových chvíl­ích je hroz­ně…
Přidat komentář Celý článek
Možná sto­jí za zmínku za­psat si sem tam pár pozná­mek v ta­kových ča­sech, kte­ré vlastně nik­dy ne­op­lýva­jí volný­mi chvíl­e­mi, jak vlastně na to, jak do­sáhn­out už to­likrát do­sažených cí­lů. Dne­šek pat­ří něko­lika za­myšl­ením se nad…
Přidat komentář Celý článek
Trvalo dlouho, než le­tošní ja­ro sku­tečně do­sáh­lo svý­mi in­tegrační­mi pařá­ty nad pok­ličku tem­ných mrazů, kte­ré na­ko­nec po­pá­li­ly sněž­enky ta­kovým způ­s­o­bem, že za­mlk­ly dříve, než sta­či­ly svě­tu coko­liv sdě­l­it. Je to ško­da, osud, ale…
Přidat komentář Celý článek