Eida.cz

Eida.cz

Sydämellisesti tervetuloa kahvilaan! Välkommen till café. Vítejte v kavárně.

Nejnovější články

Den za dnem

Hry Vánoc

Den za dnem | Eida 1. prosince 2018, 15:46
Sníh hned prvního pro­sin­ce je velká věc. Je­ho první záchvěvy jsou větši­nou v pon­dělí ve druhém ne­bo tře­tím lis­topa­dovém týd­nu, pak právě na úvod pro­sin­ce a do kon­ce roku ja­ko když utne. Je to plán, kte­rým se ce­lý ve­smír už…
Přidat komentář Celý článek
Ob­do­bí dýní a kva­lit­ního po­sle­chu Hellowe­enů je si­ce už něj­a­ký ten tý­d­en pryč a zábavné po­ča­sí vystří­daly první lis­topa­dové mra­zy a ml­hy, nicméně na dýně ja­ko ta­kové není ve sku­tečnos­ti nik­dy poz­dě. Nik­dy, fakt. Dýňky jsou navíc…
Přidat komentář Celý článek
Výlety

Podzimní výlety

Výlety | Eida 11. listopadu 2018, 18:01
Ke kon­ci říj­na vž­d­ycky při­j­de krátké pře­c­hodné ob­do­bí, kdy se po­ho­dové lé­to pozvol­na změní na ka­bá­tové dny. Le­tos nic ta­kového téměř ne­bylo, skok do zi­my při­šel ne­če­kaně a pří­mo. A přes­to. Podzimní přír­o­da dove­de vy­malovat ta­kové…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Ve zlatavé záři

Den za dnem | Eida 18. října 2018, 22:55
Říj­nová dob­ro­druž­ství si pozvol­na za­čína­jí vy­bír­at svou daň. To je tak, když se li­be­rálně dovo­lí děl­at kaž­d­é­mu na­pros­to coko­liv bez ohle­du na následky. Pře­ži­li js­me řá­d­ění vo­lebních ko­mi­sí, vl­ny podzimních vy­der, něj­a­ký ten výl­et…
Přidat komentář Celý článek
S kaž­d­ým rokem při­chází ja­ra a pak ta­ky při­chází podzi­my. Je to ne­od­mys­li­telná sou­část na­še­ho živo­ta, kte­rou si nene­chá­me v žád­ném přípa­dě blíží­cí­mi se vol­ba­mi vzít, i kdy­by tracke­ry znovu kvů­li vše­mu pa­daly. Vnitřní ve­smír…
Přidat komentář Celý článek
Linux

Enterprise naplno v AD

Software / Linux | Eida 28. září 2018, 20:31
Ko­nečně je chvíle kli­du, podzi­mu, ko­či­čího pře­dení a po­hod­lí. To pří­mo vy­bízí k do­děl­ání druhé čás­ti pe­kelně vy­pe­čené in­tegra­ce kou­zelného svě­ta Ac­tive Di­rec­to­ry v běžném živo­tě. Pro­tože kdo to mi­nule ­če­tl, jis­tě bez oche­chulí…
Přidat komentář Celý článek