Eida.cz - Lairi

Lairi

Lairi

Vše, co jaksi vzniklo v nápalu nespoutané tvořivosti.

Lairi

Mozaika

Lairi | Eida 12. dubna 2012, 13:24
Před něko­lika málo roky by­la ta­to mo­zaika ďáb­el­ským, do jis­té mí­ry tak tro­chu expe­ri­men­tálním, ale pře­devším vánočním pro­jek­tem a zce­la jasně si vzpo­mínám, že jsem slí­b­il, že o ní ale­spoň ně­co málo na­píšu. Navíc se za tu do­bu…
1 komentář Celý článek
Lairi

Veselé vlaječky

Lairi | Eida 18. února 2011, 21:24
Ze vše­ho nej­víc po­těší a ob­čas celkem mi­le po­baví pře­devším ma­ličk­os­ti a pro­tože je ta­dy v kavárně dneska spous­tu mís­ta a ča­su na kres­lení, rád bych se po­dě­l­il o tuhle drobnou výtvarnost, ačk­o­li mezi Lai­ri v pravém smys­lu tak…
Přidat komentář Celý článek
Lairi

Něco málo o medúzách

Lairi | Eida 16. srpna 2010, 23:55
Tak dneska si po­ví­me ně­co důl­eži­tého o medúz­k­ách. Jis­tě js­te se s ni­mi už něko­likrát při svých toul­kách na­ším kou­zelným svě­tem setka­li, možná js­te je už ochutna­li ne­bo js­te je aspoň pros­tě vi­dě­li ja­ko ob­ří graffi­ti na stěně svého…
Přidat komentář Celý článek