Eida.cz - Fotopostřehy

Fotopostřehy

Fotopostřehy

Vizuální pomůcka pro zázraky na každém kroku.

Animálie

Fotopostřehy | Eida 15. října 2017, 22:38
In­sta­dý­chánky byly dávno, dávno. Těžko říct, pro­č 0therplane­t ­teď ne­má čas na dý­chánky, asi pro­tože mat­lá nové de­sig­ny pro čím dál rozši­řu­jí­cí se seg­ment mo­bilních a au­to­mi­bilních ap­lika­cí. Si­ce je to zvlášt­ní, pro­tože doko­na­lost…
Přidat komentář Celý článek
Malovat podzim... to už tu zkrátka bylo, ale k malování podzi­mu tak něj­ak pat­ří dívat se na lis­ty, dívat se na ne­be a dívat se oko­lo se­be, jak podzim vní­má ne­jen přír­o­da a zvíř­átka, ale i ce­lý svět a my s ním. Mno­ho…
Přidat komentář Celý článek

Hvězdíci MMXVII

Fotopostřehy | Eida 12. srpna 2017, 14:52
Le­tošní další dost tra­diční dý­chánek byl možná klidným, ale pro­váze­lo ho celkem značné množ­ství náh­od a shod okolnos­tí, čímž se jis­tě jednou za­píše do dě­jin za­pínání Sta­rOffi­ce. Po­chopi­telně nic ja­ko Me­ow už ne­e­xis­tuje a zřejmě…
Přidat komentář Celý článek

Olíznutí Měsíce

Fotopostřehy | Eida 8. srpna 2017, 00:24
Prak­ticky kaž­d­ou chví­li do­chází k něj­a­ké ne­beské po­dívané, tuhle při­le­tí UFO, támhle spadne na zem hvěz­da, ne­bo, ja­ko v tom­to či jarním přípa­dě, do­stane Mě­síc tak tro­chu záchvat. Ten­to srpnový olizoval Mě­síc jen v pravém dolním…
Přidat komentář Celý článek

Víc než dny ve slovech

Fotopostřehy | Eida 27. května 2017, 14:43
Ob­ráz­ky a vizuální po­stře­hy všedních dnů ­čas­to vy­da­jí za víc než něko­lik slov, ne­bo leck­dy, jak by se asi dalo říct, klidně i za tři ti­sí­ce slov. Jde o to, že ob­čas je to­ho ko­lem to­lik, že slova si­ce rá­da ská­čou do vět, ale není…
Přidat komentář Celý článek

Jaro na předměstí XVII

Fotopostřehy | Eida 19. dubna 2017, 01:03
Ve­liko­no­ce. Co ma­tu­ritnějšího a dost tra­dičního ješ­tě může být? Le­tošní ja­ro má nešvar ve své deš­tivé po­vaze. Si­ce je zi­ma, tma, ra­ráš­ek, vítr a ne­ustále kvů­li nim za­vřené kvě­ty, ale na druhou stranu kaž­dý déšť výr­az­ně po­máhá k…
Přidat komentář Celý článek

Kočí zima

Fotopostřehy | Eida 22. ledna 2017, 15:12
Je ko­čí le­den - ko­či­čí čas, kdy se zas nic nes­tíhá kvů­li před­stír­ání psaní a tak. Ob­čas je složi­té udržet všech­na pře­svěd­čení v plné síle. Možná tro­chu to­ho mrazivého koč­k­ování pat­ří mezi způ­s­o­by, jak to lze zjedno­du­šit a…
Přidat komentář Celý článek

O podzimu

Fotopostřehy | Eida 11. listopadu 2016, 19:29
O tom, čím je po­stupné podzimní malování, se už kdy­si říkalo hodně. Bývá po­řád lepší to ne­vyslovovat, když mám teď z divo­tvorných dův­o­dů mezi ču­máčky pod no­ha­ma stále střepy té­to mi­nu­los­ti. Jedno­ho dne ale bu­de­me stejně všichni…
Přidat komentář Celý článek

Hvězdíci MMXVI

Fotopostřehy | Eida 14. srpna 2016, 16:27
Tam na­ho­ře jsou všech­na ta souhvěz­dí, o kte­rých js­te se uči­li ve ško­le. Kaž­dá z hvězd má ko­lem se­be něko­lik obyva­telných planet a mě­sí­ců, na kte­rých se oby­čejně na­chází hvězdná brá­na. Ta­kový ten vo­zík tam na­ho­ře, to je med­věd -…
Přidat komentář Celý článek

Pátý instadýchánek

Fotopostřehy | Eida 14. května 2016, 23:00
Pětka je naš­těs­tí prvo­čís­lo. V květnu to pla­tí tak tro­chu dvojná­s­obně, pro­tože všechno kve­te, pro­to se říká, že už ude­ři­l pě­ten. Dlouho, vel­mi dlouho se ne­ko­nal žád­ný in­sta­dý­chánek z ­ji­né plane­ty, pro­to js­me se o to šli ko­nečně…
Přidat komentář Celý článek

Jaro na předměstí XVI

Fotopostřehy | Eida 13. dubna 2016, 14:58
Na­de­šel den, ja­ko už mno­hokrát. Ne­o­by­čejná jarní lehkost špi­ča­tění si s le­toškem ne­se ne­o­by­čejně hořkou pří­chuť, kte­rá ovšem ne­pra­mení z to­liko oče­kávaných mand­lí, ale ze zklamání vče­rejšíh­o ve­li­tel­ského ­dý­chánku, kde se ani ti…
Přidat komentář Celý článek

Velikonoční den

Fotopostřehy | Eida 28. března 2016, 16:24
Není lepšího způ­s­o­bu tra­diční o­slavy ve­liko­nočního pon­dělí, než v ne­ko­nečné smyč­ce pro­žívat zmrtvýchvstání a užívat si u kafe mo­hutnost požehn­ání, kte­ré nám všem do­dává sílu bo­jovat pro­ti ne­pří­t­e­li vše­mi do­stupný­mi pro­středky. V…
Přidat komentář Celý článek

Špičky února

Fotopostřehy | Eida 20. února 2016, 16:32
Únor je vž­d­ycky ne­o­by­čejně tem­ný, mrazivý a ne­přít­ulný. Havrani v parku zma­teně pokři­ku­jí, do­cháze­jí jim oříšky, kte­ré by moh­li přenáš­et ve svých pařát­cích a pak je klovat ja­ko za­konzervované lé­to v uli­cích. Je za­tím málo špi­ček,…
Přidat komentář Celý článek

Nájezd podzimu

Fotopostřehy | Eida 31. října 2015, 21:28
Dny sychrání ne­při­náš­e­ly zrov­na růže. Ale i kdy­by, kaž­dá by v nich zvad­la. Naš­těs­tí při­le­těl ja­ko na kou­zelné za­vo­lání dý­ňový víkend, kte­rý všechno změnil. Úplně všechno. Jedno je­di­né, nenápadné ráno, plné obíh­ání tajných cho­deb…
Přidat komentář Celý článek

Hvězdíci MMXV

Fotopostřehy | Eida 14. srpna 2015, 18:17
Srpnové za­pínání Sta­rOffi­ce je při­ro­zenou tra­di­cí, kte­rou není možné vy­ne­chat. Si­ce cizí čas a ul­tralevi­coví ex­tre­mis­ti ukrad­li Me­ow a ji­né ne­po­vinné kan­ce­lář­ské de­tai­ly, ale kon­cept sa­motného hvěz­do­pá­du je naš­těs­tí za­chován a co…
Přidat komentář Celý článek

Když přijde vosička

Fotopostřehy | Eida 16. června 2015, 16:37
Mi­lu­ju vo­sičky. Te­da asi. Jsou to velké ma­lé čipe­ry. Když nalít­áva­jí, ja­ko kdy­by se zastavi­ly v okamžiku a vše ti­še po­zo­rovaly. Pokud lé­t­a­jí pa­ra­lelně, na­hání strach všem mši­cícm, na kte­ré vy­loženě pla­tí. To­hle by­la zvlášt­ní…
Přidat komentář Celý článek

Kytičkový biom

Fotopostřehy | Eida 6. května 2015, 19:49
Ti­sí­ce kvít­ků všu­de ko­lem, mezi ni­mi dová­dí hmyzáč­ci a vrabeč­k­ové, den se na všech­ny usmívá. Jen mál­ok­do nor­mální by si ne­přál mít ky­tič­k­ový bi­om ja­ko svůj do­mov­ský. Kvě­ten navíc všechnu at­mo­sfé­ru pokaž­dé ne­výs­lovně umocní a…
Přidat komentář Celý článek

Jaro na předměstí XV

Fotopostřehy | Eida 16. dubna 2015, 23:30
Kla­sično. Le­tošek ne­smí být žumpa. Jímka. Vý­j­imka. No naz­dar. Všechno se ple­te. Tyhle chvíle si pros­tě mu­síš vrýt do pamě­ti, ču­máčku, a uchovat je tam na věky vě­ků, pro­tože kdo ví, jest­li se bu­dou ve stejném sle­du opa­kovat.…
Přidat komentář Celý článek

Temnota na Slunci

Fotopostřehy | Eida 20. března 2015, 21:30
Téměř ja­kéko­liv zatmění je zdán­livě vzácný jev, ke kte­ré­mu ta­dy do­chází kaž­d­ou chví­li. Něk­dy přes ob­lo­hu pře­le­tí plane­ta, jin­dy se splaší Mě­síc, o víken­du pa­da­jí ob­čas i me­te­o­ri­ty. Dneska se to ho­ří­cí hé­li­um na­ho­ře, kte­ré je…
Přidat komentář Celý článek

Špičky prosincového jitra

Fotopostřehy | Eida 1. prosince 2014, 15:35
Vzhle­dem uplynu­lým týd­nům a je­jich tem­ným no­cím při­šel i pro­si­nec něj­ak moc rych­le. Po­slední mě­síc velkého roku a i je­ho svátky jsou ta­dy něj­ak dřív. S tím se ne­dalo zkrátka po­čít­at. Hr­dost lísknutí v ji­t­ru, kdy se i sa­ma káva…
Přidat komentář Celý článek