Eida.cz - Výlety

Výlety

Výlety

Stačí vstát ze židle a hned je život jako road-movie.

Podzimní výlety

Výlety | Eida 11. listopadu 2018, 18:01
Ke kon­ci říj­na vž­d­ycky při­j­de krátké pře­c­hodné ob­do­bí, kdy se po­ho­dové lé­to pozvol­na změní na ka­bá­tové dny. Le­tos nic ta­kového téměř ne­bylo, skok do zi­my při­šel ne­če­kaně a pří­mo. A přes­to. Podzimní přír­o­da dove­de vy­malovat ta­kové…
Přidat komentář Celý článek

Na výletě MMXVIII, část druhá

Výlety | Eida 20. července 2018, 19:05
Ofi­ci­ální slogan Slovin­ska říká I fe­el sLO­VEnia, což se dá vyklá­d­at sa­mozřejmě růz­ně. Tu­ším, že my js­me se tam vy­da­li pře­devším kvů­li to­mu, že na svě­tě be­ze­spo­ru exis­tu­jí i ta­kové Ve­ro­niky, kte­ré má­me rá­di a kte­rým ch­ce­me dokázat…
Přidat komentář Celý článek

Na výletě MMXVIII, část první

Výlety | Eida 20. července 2018, 10:05
Něk­dy má­me výl­et a něk­dy ne. Od to­ho po­sledního s Davídkem uplynulo už něko­lik… dní, ne­bo dost možná let, ale to se ne­smí tak po­čít­at. Teď js­me vy­razi­li bez něj na ta­kovou menší výpravičku roz­děl­enou na dvě čás­ti a dost možná by…
Přidat komentář Celý článek

Víkend uprostřed týdne

Výlety | Eida 3. srpna 2017, 17:28
Uděl­at si víkend upro­střed týd­ne není jenom vše­o­becně správný nápad, je to ta­ky ne­o­by­čejná šan­ce na­plnit si svá­teční chvíle ně­čím sku­tečně ne­obvyk­lým a tro­chu kou­zelným. Nej­lépe výl­e­tem, jak už to tak bývá. Sho­dou náh­od ten­to…
Přidat komentář Celý článek

Šnekopa Special Event MMXVI

Výlety | Eida 16. září 2016, 19:07
Přišlo ko­nečně devá­tého a s ním náš tra­diční zář­i­jový dý­chánek. Le­tos to naš­těs­tí vyšlo úplně přesně na konkrét­ní da­tum, takže ne­došlo k žád­né ča­sové de­syn­chro­niza­ci, jen nás tro­chu vy­pe­kl Tim s tím, že se je­ho iPho­ne 7 pár­ty…
Přidat komentář Celý článek

Rukopisy monarchie

Výlety | Eida 23. července 2016, 19:49
Do­bám těš­ení se na víken­dy už celkem dávno odzvo­ni­lo a zřejmě se jen tak ne­vrátí, po­dobně ja­ko chvíle strá­vené v ti­chých zákou­tích u šálku lahodné, bo­les­tivé kávy. Všechno se pod­le oče­kávání rozpa­dá a když má­me něko­ho rá­di,…
Přidat komentář Celý článek

Šnekopa Event MMXV

Výlety | Eida 28. září 2015, 18:10
Další rok se s rokem se­šel, při­čemž nastal ko­nečně čas podniknout na­ši vel­mi tra­diční taputukan­skou výpravu, kte­rá je zdán­livě dale­ká a ne­bez­pečná jen z něj­a­kého ur­či­tého úhlu po­hle­du. Opro­ti loňské­mu spě­c­hu na spe­ci­ální a dlouho…
Přidat komentář Celý článek

Řízená výprava na Guideamus

Výlety | Eida 12. listopadu 2014, 16:48
Mi­nu­lý tý­d­en, tak tro­chu opře­dený tajem­ným ne­do­statkem ope­rační pamě­ti, se stal téměř cel­kově po­nurým v okamžiku, kdy se na po­vrch z ni­če­ho nic do­staly důka­zy o jednom ne­pěkném až škod­livém ide­o­lo­gickém po­su­nu, kte­ré­mu jednou…
1 komentář Celý článek

Narozeninová výprava

Výlety | Eida 9. října 2014, 11:18
Ne­uplynul ješ­tě ani ce­lý mě­síc od tra­diční taputukan­ské podzimní výpravy na Šnékopu a ve víken­dovém kalen­dáři za­zář­i­la další velko­lepá a pla­ti­nová udá­l­ost. Po teh­dejším let­ním ob­jevu, že vlastně má­me na­ro­zeni­ny, js­me totiž…
1 komentář Celý článek

Šnekopa Special Event MMXIV

Výlety | Eida 11. září 2014, 19:24
Přesně po jednom ro­ce nastal v úte­rý ko­nečně čas na vel­mi tra­diční výpravu do hor, kte­rá se ví­ceméně sta­la již ne­od­dě­l­i­telnou sou­čás­tí Tapu Tukan. Le­tošní ročník měl o něko­lik úrovní zvýšenou ob­tížnost tím, že byl jednak úplněk v…
Přidat komentář Celý článek

Pouštní výprava

Výlety | Eida 10. srpna 2014, 10:32
Tři dny bez sí­tě. To­lik asi mo­tiva­ce k so­bot­ní­mu na­sazení. Plánovaná to­tální re­kompi­la­ce Fre­eB­SD por­tů při rych­los­tech so­tva pře­kra­ču­jí­cích de­sít­ky baj­tů za se­kun­du a při ví­ce než dvoutře­ti­nové ztrá­tovos­ti se po­malu pro­tahuje z…
Přidat komentář Celý článek

Horské svatby a rauty

Výlety | Eida 2. července 2014, 14:53
Na svat­bu se má člověk připravovat průb­ěžně. Aby totiž pak ne­byl překvapen a ne­mi­le zasko­čen. A ten­to víkend se ko­nečně je­lo naostro - dlouhé týd­ny příprav se vy­pla­ti­ly, ne­boť právě v přípravách tkví sa­mo ví­t­ěz­ství. Kvů­li…
Přidat komentář Celý článek

Supertajná mise na Vysočině

Výlety | Eida 11. března 2014, 22:59
Zi­ma je pryč. Tma ta­ky. Mi­nu­lý tý­d­en se uděl­alo ko­nečně do­oprav­dy i použi­telně schůdně. Přes ce­lou zi­mu, pře­devším v ob­do­bí Vánoc, se na­shro­máž­d­i­lo spous­tu skvě­l­ých šan­cí, kte­ré se nenápadně za­čaly po­řád­ně do­stávat ke slovu a…
2 komentáře Celý článek
Po­sledních pár ho­din před vče­rejším výb­u­chem si opět vy­žá­d­alo do­slova machiave­lis­tickou odvahu. Ne­vě­dět jsou totiž ta nej­horší mu­ka. V dych­tivém oče­kávání, zda to náh­o­dou ne­bu­de z něj­a­kého dův­o­du oprav­du ten po­slední den, bylo…
Přidat komentář Celý článek

Večert na poušti

Výlety | Eida 25. srpna 2013, 14:46
Navz­do­ry pra­covním plánům se za­ča­rovalo vel­mi po­divné tresta­cí odpo­ledne plné výt­ržnos­tí, falešných te­lefonních hovo­rů, vražedných po­hle­dů, po­se­dávání jen tak ve stínu a mo­to­rek. Bylo to moc fajn, ale pak se to ce­lé pokazi­lo…
Přidat komentář Celý článek

Parolodí do třicátých let

Výlety | Eida 19. srpna 2013, 02:54
So­bo­ta by­la ja­ko vy­šívaná. Slu­níčko krás­ně sluni­lo, za­hra­dou pro­lét­áva­li a by­li následně je­zeni pes­t­ro­ba­revní mo­týl­ci, na ne­bi sko­ta­či­la mrač­na chem­trails a ji­nak ani ob­láčku. Ide­ální výl­et­ní den podpo­řil následný sko­ro půl­denní…
Přidat komentář Celý článek

První záplava

Výlety | Eida 4. srpna 2013, 12:17
Přes­tože se zprvu vůb­ec nez­dálo, že se le­tost v to­mhle živo­tě vůb­ec po­ve­de podniknout něj­a­kou tu out­do­o­rovou ak­tivi­tu, opak se naš­těs­tí stal prav­dou. Ta­kovou první ak­tivi­tou by­la pro mno­hé úplně běžná záplava, ale pro mě, v…
Přidat komentář Celý článek

Wiener Christkindlmarkt 2012

Výlety | Eida 11. prosince 2012, 23:58
Když se ši­kovně a správně za­kroutí ča­sopro­s­tor, je Ví­deň co by in­tegrál­em do­ho­dil. Bo­hu­žel ofi­ci­álně žád­ný­mi subpro­s­to­rový­mi tran­sport­ní­mi pro­středky ne­dispo­nuje­me, takže js­me se se­bra­li pro­kla­tě ráno, dokon­ce v mém přípa­dě po…
Přidat komentář Celý článek

Hradecká Sova 2012

Výlety | Eida 17. září 2012, 20:55
Co by to bylo za září a za­čá­tek podzi­mu, kdy­by se v něm ne­ko­na­la tra­diční Sova. A i když všech­ny tyhle úvo­dy zní po­řád stejně, ani le­tošek ne­byl vý­j­imkou - naš­těs­tí. Pův­odně se mi nech­tělo se do žád­ného repor­tu vůb­ec pouš­tět,…
Přidat komentář Celý článek

Vynucený výhled

Výlety | Eida 3. března 2012, 16:31
Ja­ko kdy­by to­ho bylo málo. Tro­ji­tá smů­la by se snes­la, o sed­mi­ná­s­obné by se možná ješ­tě dalo uvažovat, ovšem deví­t­i­ná­s­obná mu­sí při­jít pří­mo z pekla ne­bo jak. A za trest. Tak ja­ko tak, dneska mě blíz­ké oko­lí vyhnalo dokon­ce i od…
Přidat komentář Celý článek