Eida.cz - Matemagie

Matemagie

Matemagie

Trochu lehkého matemagična, protože je k neuvěření, co všechno se dá tak snadno zapomenout.

Celý vesmír je fraktál

Matemagie | Eida 25. března 2018, 18:27
S po­mo­cí ma­te­ma­gických me­tod může vzniknout spous­tu oprav­du krás­ných vě­cí. Něk­dy ta­ky ani ne moc krás­ných, ale to ne­va­dí. Roz­hodně mezi ty nejkrás­nější pat­ří frak­tály, kte­ré ma­jí mno­ho vy­uži­tí, te­dy pokud bu­de­me mlu­vit o tvor­bě…
Přidat komentář Celý článek

Rekurentní opravy

Matemagie | Eida 29. května 2016, 06:53
Kdo ovlá­dá mi­nu­lost, ovlá­dá přít­ulnost. Kdo ovlá­dá přít­ulnost, ovlá­dá všechno ostat­ní. To ví kaž­dý. Čas je kon­stan­ta, možná se mění jenom do­ba a éry, kte­ré už nelze změnit. Ale ská­kat v do­bách a snažit se na­pravovat chy­by, i když…
Přidat komentář Celý článek