Eida.cz - Software − iOS

Software − iOS

Software − iOS

Stále­pří­tomná mobilní asistence pro okamžité sle­dování a sdí­lení zá­zra­ků na kaž­dém kroku v po­dání Apple.

Vzhůru do minulosti

Software / iOS | Eida 15. ledna 2018, 16:27
Za­tím­co se ce­lý svět 2018 zmí­tá tak tro­chu v chao­su všech bez­pečnost­ních tragé­d­ií a li­dé bre­čí nad svý­mi bezdrá­tový­mi pro­ce­so­ry od In­te­lu a ope­rační­mi sys­témy od Micro­sof­tu, kde­si v hlavách na­šich vz­dušných bu­dek znovu planou…
Přidat komentář Celý článek

Pátý pokus o iOS 7

Software / iOS | Eida 7. srpna 2013, 11:25
Ja­ko blesk z čis­tého ne­be a navz­do­ry všem oče­káváním při­šel vče­ra ve­čer mail s tím, že je k dispo­zi­ci již pá­tá be­ta iOS 7. Bylo to si­ce překvapení, ale na druhou stranu ta­ky celkem lo­gický krok, pro­tože be­ta čtvr­tá trpě­la mno­ha…
Přidat komentář Celý článek
Po­dobně ja­ko v přípa­dě iOS 6 vyš­la druhá be­ta sed­mičky hned tý­d­en po vy­dání té první, což teď bylo zhru­ba 24. červ­na. A pokud zvěs­ti a kecy nelžou, tře­tí be­ta by moh­la vy­jít dokon­ce už dnes. Jest­li je to prav­da, by­la by pak ško­da…
Přidat komentář Celý článek

První den s iOS 7

Software / iOS | Eida 11. června 2013, 21:49
Js­me opět krát­ce po WWDC - MMXIII - a stejně ja­ko lo­ni, i le­tos vyš­la hned po skon­čení první be­ta nového iOS. Sa­mozřejmě vše­o­becná panika a nadšení, případně obo­je do­hro­ma­dy, vy­řa­di­ly serve­ry Apple na mno­ho ho­din a stáhn­out první…
Přidat komentář Celý článek

Dva dny pod iOS 6

Software / iOS | Eida 13. června 2012, 20:33
Ten­to tý­d­en pro­bíhá WWDC 2012, kte­rou v pon­dělí ve­čer od­star­tova­la úvodní Keyno­te, na kte­ré Apple kro­mě Mac­Bo­o­ků nové gene­ra­ce s Re­ti­nou, kte­rý zřejmě sk­li­dil nej­větší ob­div, a dlouho oče­kávaného sys­té­mu 10.8 Moun­ta­in Li­on, o…
Přidat komentář Celý článek