Eida.cz - Software − Linux

Software − Linux

Software − Linux

Enterprise naplno v AD

Software / Linux | Eida 28. září 2018, 20:31
Ko­nečně je chvíle kli­du, podzi­mu, ko­či­čího pře­dení a po­hod­lí. To pří­mo vy­bízí k do­děl­ání druhé čás­ti pe­kelně vy­pe­čené in­tegra­ce kou­zelného svě­ta Ac­tive Di­rec­to­ry v běžném živo­tě. Pro­tože kdo to mi­nule ­če­tl, jis­tě bez oche­chulí…
Přidat komentář Celý článek

Nový svět, nové UUID

Software / Linux | Eida 7. května 2018, 12:48
Teprve před něj­a­kou do­bou vzni­kl plán ko­nečně upgra­dovat server na ně­co novějšího, jen dost možná do té do­by chybě­la mo­tiva­ce, ne­bo, když zrov­na ne­chybě­la, ne­byly na tr­hu k dispo­zi­ci výr­obky, kte­ré by bylo možné pou­žít. Řeč je o…
Přidat komentář Celý článek
Možná sto­jí za zmínku za­psat si sem tam pár pozná­mek v ta­kových ča­sech, kte­ré vlastně nik­dy ne­op­lýva­jí volný­mi chvíl­e­mi, jak vlastně na to, jak do­sáhn­out už to­likrát do­sažených cí­lů. Dne­šek pat­ří něko­lika za­myšl­ením se nad…
Přidat komentář Celý článek

Trojité zaoblení

Software / Linux | Eida 29. listopadu 2016, 22:06
Všechno funguje a ne­mu­sí­me se o to sta­rat, po­ví­dal náš pro­cesní Chobů­tek a po­píj­el si v kli­du pivíka ve své kan­ce­láři s lebkou. Přes­tože to mys­lel iro­nicky, je to čas­to prav­da, te­dy pokud se někam na­sa­dí chyt­ré techno­logie pro…
Přidat komentář Celý článek

Nepřítel nad branami

Software / Linux | Eida 20. srpna 2015, 18:53
Za deva­te­ro brana­mi a jedním špatně na­konfigu­rovaným fi­rewallem kde­si v Praze ži­la Lenka. Mě­la svo­je černý oči, ši­roký úsměv, ti­tul z ob­chodky a psa. Už část svého stu­dent­ského živo­ta trávi­la ja­ko spe­ci­a­listka na marké­ting a…
Přidat komentář Celý článek
Mít všu­de VPN je sko­ro ja­ko sen. Sen z far­my. Dlouhou do­bu ne­by­la na iOS možnost pro­vo­zovat mezi mezi VPN­ka­mi mi­mo vestavěných běžných L2PT, PPTP a něj­a­kých těch 3rd od Cis­ca ta­ky OpenVPN, což se si­ce už dávno od dob iOS 5…
Přidat komentář Celý článek

OEM Windows pod libvirt KVM

Software / Linux | Eida 10. února 2015, 00:49
 Už jsem to mi­nule na­kousnul, mít na sto­le server s li­cenčním štít­kem od Micro­sof­tu, běž­et na něm Li­nux a při­tom potře­bovat pro pi­to­mou ap­lika­ci plno­hodnotný .NET 4 s WPF, kte­rý bo­hu­žel ne­zvlád­ne Mo­no, ale zár­oveň ta­ky vy­u­žít…
Přidat komentář Celý článek
Při nej­lepší vů­li a čis­tém svě­do­mí by ne­měl být nej­menší dův­od roz­jíž­d­ět na jednom stro­ji víc než je­den kanál připo­jený do To­ru. Ale­spoň te­dy pro soukro­mé a ne­divo­tvorné úče­ly. Přes­to se ale naj­dou i si­tua­ce, kdy by se mít ví­ce…
Přidat komentář Celý článek

ACL místo Samby pro Mavericks

Software / Linux | Eida 7. března 2014, 23:59
Sam­ba je po­ho­dová, sta­bilní, je možné s ní děl­at vše­li­ja­ké kousky. Kaž­dý si na ni re­la­tivně rych­le zvykne a ob­lí­bí si ji pro je­jí jedno­duchost a přehlednost, te­dy ale­spoň v přípa­dě, že se v ní nesnaží zby­tečně roz­jíž­d­ět dva­cet…
Přidat komentář Celý článek

Nová kopírka s Jessinkou

Software / Linux | Eida 27. ledna 2014, 20:23
Uplynuly dva, sko­ro vlastně ne­ce­lé tři dlouhé roky od po­slední in­stala­ce tis­kového sys­té­mu na na­šem teh­dy novém di­no­sauřím serve­ru v na­šem malém kou­zelném budníčku, v němž do té do­by kralova­la jen sa­mostatná a ve­se­lá kopír­ka od…
Přidat komentář Celý článek

Je libo router, nebo těžítko?

Software / Linux | Eida 14. září 2013, 22:05
DD-WRT je roz­hodně senzační věc pro všech­ny, co zkousnou před­stavu běž­í­cího Li­nuxu na ak­tivním prvku s re­la­tivně jedno­duchou we­bovou ad­mi­nis­tra­cí. Bo­hu­žel, ja­ko u všech ostat­ních open­sour­ce jedno­duchých a vel­mi účinných ře­šení,…
Přidat komentář Celý článek

Snídaně s tučňákem

Software / Linux | Eida 4. prosince 2010, 18:20
Jsou li­dé, co bez Li­nuxu ne­usnou. A ti dru­zí. A tak vůb­ec. S li­nu­xový­mi dis­tri­bu­ce­mi se stále teprve před ne­dávnem roz­tr­hl py­tel a za­plavil sys­témy mno­hých možných i ne­možných sku­pin osob růz­ného vyznání a zku­šenos­tí. Te­o­re­ticky…
Přidat komentář Celý článek

Terabajty zábavy s LVM

Software / Linux | Eida 27. srpna 2009, 01:08
Te­rabaj­tů není nik­dy dost a čas od ča­su do­j­de k oné ne­mi­lé chví­li, kdy mís­to začne do­cházet. To po­tom není už moc možnos­tí. Můž­e­me buď všechno smazat a mís­to tím obnovit, na­dávat a panicky po­bíh­at po místnos­ti, ne­bo, což je…
6 komentářů Celý článek