Eida.cz - Software − Mac OS X

Software − Mac OS X

Software − Mac OS X

Poznámky, poznatky, ti­py, ná­pa­dy, ná­va­ly, ná­pa­ly a zá­sa­dy ze ži­vo­ta me­zi Macy – od PowerPC a Mac OS X až do hoř­ké­ho kon­ce s Intelem a no­vo­do­bý­mi OS X.

S Kapitánem u kormidla

Software / Mac OS X | Eida 26. června 2016, 18:06
V Apple se dě­jí hroz­né vě­ci. Ob­čas se nenápadně kousnu do sli­nivky a ptám se, ko­likrát se Steve mu­sí ob­ra­cet v hro­bě z to­ho, co všechno just not works. A vyb­li­tá nos­talgie a ne­mocná sen­ti­men­ta­li­ta, co mi hra­jí v hlavě ja­ko v...
Přidat komentář Celý článek

Krocení kapitána

Software / Mac OS X | Eida 4. prosince 2015, 23:04
Už pěknou řád­ku ho­din ne­padlo ani slovo o ja­kémko­liv novém švihnutí ja­blkem. Aby ta­ky jo. Kapsa je roz­bi­tá a do opravy dale­ko, a to díky novým okolnos­tem dost možná i na věky vě­ků, te­lefon se­sosá všech­na da­ta z FU­Pu běh­em...
Přidat komentář Celý článek

Sea Lion v listopadu

Software / Mac OS X | Eida 18. listopadu 2013, 16:17
Ješ­tě to není ani ce­lých tři­cet dní, co na­plno vy­šel OS X 10.9, kte­rý byl ozna­čen Mave­ricks, ač název Sea Li­on mu zůstane při­ši­tý a bu­de ho bu­de vysti­hovat mno­hem víc. Je­ho vy­dání vy­vo­lalo v řa­dách tru­bek a BFU na­pros­tou paniku...
Přidat komentář Celý článek
Udá­l­os­ti se opa­ku­jí. Rá­dy. A pře­devším ty ne­příj­em­né. Před pár okamžiky, což při pře­měř­ení na čas tam venku od­po­ví­dá zhru­ba do­bě před tře­mi le­ty, vy­puk­la ta­ková ta první pro­hlíže­čová krize. V zás­a­dě ce­lé­mu teh­dejší­mu neš­těs­tí...
Přidat komentář Celý článek

Stroj času potřetí

Software / Mac OS X | Eida 24. února 2013, 11:48
A ten­tokrá­te z úplně ji­ného po­hle­du a snad už ko­nečně po mno­ha útrapách i na­po­sle­dy. Něko­lik před­cháze­jí­cích ze zdán­livě ne­ko­nečné množi­ny svých be­zesných no­cí jsem za­čal znovu věnovat otázk­ám doko­na­lé infrastruk­tu­ry...
Přidat komentář Celý článek

Dojmy z upgrade MacBooku Pro

Software / Mac OS X | Eida 30. listopadu 2012, 23:48
Kre­a­tivi­ta ob­čas nezná me­zí. Zvlášť teď v lis­topa­du, když se už všu­de ko­lem schyluje ke sněž­ení. Ješ­tě ne­dávno jsem tu okázale vy­hrožoval, že když už tak krás­ně vy­šel onen upgra­de pamětí Macu Mi­ni, prav­dě­po­dobně po­dobný úděl...
Přidat komentář Celý článek

Stroj času s kapsami

Software / Mac OS X | Eida 7. srpna 2012, 18:47
Jasně si vy­bavu­ji, že jsem sa­motný za­čá­tek roku 2011 strávil krom on­li­ne po­ví­dání si s Avi ta­ky zuřivou novo­roční přípravou pokusné infrastruk­tu­ry a tes­tování ryze he­te­rogenní sí­tě, totiž sna­hou rozjet na­tivní AFP sdíl­ení dat z...
Přidat komentář Celý článek

Hic sunt leones

Software / Mac OS X | Eida 12. července 2012, 14:30
A ta­ky ješ­tě k to­mu quo va­dis, Apple, když už je teď tak hro­zivě mo­derní všu­de­možně mr­hat la­tin­ský­mi fráze­mi. Dlouhé če­kání na Moun­ta­in Li­on se ja­ko na dlouhý roh pro­dlu­žuje a po­řád je všechno v ne­do­hlednu. Do té do­by mi mé...
Přidat komentář Celý článek

Zaviruj si Mac

Software / Mac OS X | Eida 5. dubna 2012, 02:05
Mezi tra­diční­mi ve­liko­noční­mi zpráva­mi ko­lu­jí svě­tem, In­terne­tem, so­ci­ální­mi sí­t­ě­mi a ko­munit­ní­mi serve­ry i zvěs­ti o fa­tálním množ­ství za­vi­rovaných Ma­ců. Přes půl mi­li­o­nu ta­kových po­čít­a­čů po ce­lém svě­tě bylo na­pa­deno zákeřným...
Přidat komentář Celý článek

Realtime hlasová modulace

Software / Mac OS X | Eida 27. července 2011, 19:27
Bylo už na ča­se sem ně­co ma­cov­ského na­psat, pro­tože po­slední ta­kový záznam po­chází až něk­dy z břez­na, kdy se svět opět za­čal ne­hez­ky měnit k horší­mu a ne­byl na žád­né expe­ri­men­ty čas. V uplynu­lých týd­nech jsem se díky cs a je­ho...
Přidat komentář Celý článek

Věčný boj tváří

Software / Mac OS X | Eida 12. března 2011, 00:42
Uživa­tel­ská roz­hraní jsou věčným vděčným té­m­a­tem pro mno­ha­ho­di­nové disku­ze, pře­devším tý­ka­jí-li se pro­bír­ání vývo­je (či za­o­sta­los­ti) Win­dows opro­ti znám­ým i ne moc znám­ým pro­stře­dím (desktop envi­ron­ment) ve svě­tě Li­nuxu, BSD a...
Přidat komentář Celý článek

Ikony na nic

Software / Mac OS X | Eida 1. září 2010, 21:24
Potkal mě teď ne­mi­lý re­bo­ot, s ním ale na druhou stranu i pár up­da­tů - mezi ji­ný­mi Last.fm scrobbler po­výšil na verzi 1.5.4..26864. Není mi jasné, jest­li bylo ně­co přeh­lédnu­to či niko­liv, kaž­d­o­pád­ně jsem do­stal do­jem, že...
Přidat komentář Celý článek

Došly nám browsery

Software / Mac OS X | Eida 6. července 2010, 12:51
Když je horko, je i surfování po we­bu zlo. A co hůř, když ješ­tě ke vše­mu není k dispo­zi­ci brow­ser, kte­rý by uspoko­jil všech­ny potře­by uživa­te­le. Po vče­rejší no­ci mi došlo, že prav­dě­po­dobně zas nej­sou k mání pro­hlíže­če, co by za...
Přidat komentář Celý článek

x86 assembler na PPC Macu

Software / Mac OS X | Eida 17. listopadu 2009, 00:17
Ač to zní odporně, v živo­tě mo­hou nastat chvíle, kdy je potře­ba tře­ba do ško­ly psát co­si v as­sem­ble­ru pro In­tel x86. A jak to co nej­jedno­du­še­ji uděl­at na PowerPC stro­ji s Mac OS X? Od­po­věď je celkem ne­če­kaná - DO­S­Box. DO­S­Box...
Přidat komentář Celý článek