Eida.cz - Život v kavárně

Život v kavárně

Život v kavárně

Kavárna, dříve výchozí bod ve vesmíru, dnes už jen ukradený koncept.

Kon­cept ko­či­čích kavár­en je be­ze­spo­ru jed­na z nejza­jí­mavějších a neklí­čovějších myšl­enek na­ší do­by po velkém ro­ce vůb­ec. Koťátka. Kdo by ne­měl rád koťátka. Li­dé mo­hou spoko­jeně při­jít po­se­dět do kavár­ny a po­po­ví­dat si o svých…
Přidat komentář Celý článek

Přesčas

Život v kavárně | Eida 19. ledna 2014, 22:06
Zdálo se, že pův­odní­mu ryzí­mu kavárni­čení a je­ho vnitřní esen­ci krát­ce po zís­k­ání trofe­je v po­do­bě degra­dovaného stavu už na­dob­ro odzvo­ni­lo a že je­di­nou případnou možnos­tí, jak to ce­lé na­hra­dit, zůstanou už jen cover-upy a…
Přidat komentář Celý článek

Na lovu Jelenů

Život v kavárně | Eida 23. prosince 2013, 23:19
Po­výšená nál­a­da Vánoc na se­be nene­cha­la dlouho če­kat. V rám­ci ope­račního pro­gra­mu plnění všech vánočních po­vinnos­tí (a ješ­tě něk­te­rých navíc) za­zvo­nil ráno divoký bu­dík, hlás­aje buď v prá­ci v šest. Ke vší ne­doko­na­los­ti tím…
Přidat komentář Celý článek

Čajová káva

Život v kavárně | Eida 17. října 2013, 22:40
Něk­de je vž­d­ycky čas na čaj. S čajem není totiž radno si za­hrávat za stu­de­na, stejně ja­ko je poms­ta nej­lepší servír­ovaná hned. Zrov­na tahle se zro­di­la z čis­tého ne­be po něko­lika PO­SI­Xových pozdravech na sa­motném kon­ci - řekně­me…
Přidat komentář Celý článek
Jednou za náš ra­kousko-uher­ský rok se k ně­če­mu naj­de tak ukrutně pěkné na­ča­sování, že se ne­dá vě­ř­it ani svým očím. Sho­dou velkého množ­ství vel­mi šťastných náh­od se ko­nečně na­šel ak­tivní čas na oprav­dové za­kavárni­čení si, kte­rý…
Přidat komentář Celý článek

Rande se zelenou vílou

Život v kavárně | Eida 5. července 2011, 00:33
Tak te­dy. Ehm. Aha. Jo. Ne­bývá čas děl­at tyhle a ji­né zma­tené repor­ty. Dozníva­jí­cí ne­mo­ci, kr­mení dravé zvěře, ko­lem samé DUMy, stres ze sítí... a pak to takhle do­pa­dá. Nu­že. To by­la ta­ková vý­j­i­mečně ne zrov­na moc ufácká noc.…
Přidat komentář Celý článek

Páteční Caturday

Život v kavárně | Eida 13. dubna 2011, 19:06
Ko­nečně přiš­la chvíle kli­du, kte­rého byl od mi­nulého týd­ne tak tro­chu dě­sivý ne­do­sta­tek. Drůb­eží článek za­tím ovšem na­psaný ne­mám (ja­ko i všech­ny ostat­ní sli­bované, že), ale můžu tu aspoň zku­sit ro­ze­brat náš pá­teční Ca­tur­day a…
Přidat komentář Celý článek

Za co tohle?

Život v kavárně | Eida 26. března 2011, 14:50
To byl za­se nápad. Za úče­lem plnění plánu a ochra­ny svých inves­tic jsem se zú­častnil AC ak­ce, kte­rá ne­vyhnu­telně změní směr bu­dou­cích syn­chro­nizačních plánů. Ale co už - ať už jdu kamko­liv, vž­d­ycky se mi při­h­o­dí ně­co špatného. …
Přidat komentář Celý článek

Život je kavárna

Život v kavárně | Eida 20. února 2011, 11:55
Proč by to­mu ta­ky bylo ji­nak. Za něj­a­kou tu do­bu se dokon­ce da­jí tak růz­ně po kapsách nas­bír­at i vel­mi hmotné ne­zvratné důka­zy. Ch­ce je to pak jen vy­sypat, setří­dit, iden­tifi­kovat, usmát se a uděl­at si o tom ob­rázek. S kaž­d­ým…
Přidat komentář Celý článek

Opět mezi kontexty

Život v kavárně | Eida 19. ledna 2011, 15:20
Je chy­ba rych­le pře­c­házet mezi kon­tex­ty? Exis­tuje na to­hle vůb­ec něj­a­ká správná od­po­věď? Vlastně za to všechno může sta­tus. Jen ne­vinný sta­tus o po­ní­cích.  Z pův­odního krátkého syn­chro­nizačního plánu se něj­a­kou náh­o­dou vyklu­ba­la…
Přidat komentář Celý článek

Čas pro synchronizaci?

Život v kavárně | Eida 21. prosince 2010, 15:40
To při­šel den a ja­ko by to bylo vče­ra - bylo to vče­ra - kdy se ko­nečně roz­hos­ti­lo to zvlášt­ní vánoční ti­cho (a še­lest) a za­plavi­lo kavárnu. Tra­dičně, jak to má být. A ten­tokrát se dokon­ce něk­de v dál­ce tajně to­či­ly dva mlýnky. …
Přidat komentář Celý článek

Sítě kaváren

Život v kavárně | Eida 8. července 2010, 23:48
No není to zvlášt­ní? Ješ­tě před mě­sí­cem nik­do ani ne­tu­šil, kde všu­de jsou skvě­lá mís­ta a teď se tu s ni­mi snad roz­tr­hl py­tel, stejně ja­ko s mra­ven­ci. Kaž­d­o­pád­ně mi­nule došlo k leh­čí­mu pod­hodno­cení ce­lé si­tua­ce. Prav­dě­po­dobně za…
Přidat komentář Celý článek

Minuli jsme se útvarem

Život v kavárně | Eida 23. června 2010, 15:02
Tu jsem tak zas jedno­ho pěkného ve­če­ra vy­pus­til do pro­s­to­ru myšl­enku, přesně za pět mi­nut dvanáct... a ne­če­kal jsem, že ja­ko něj­a­ká do­hledná bu­dou­cí do­ba by mo­hl být ozna­čen za­čá­tek to­ho­to týd­ne a stalo se, sny se změni­ly ve…
Přidat komentář Celý článek
Po­prvé na podzim js­me se vy­da­li do kavár­ny. V plánu bylo něj­a­ké to fa­ce­bo­o­kování, ale k ně­mu ke vší smůle bo­hu­žel na­ko­nec ne­došlo, ne­boť po ce­lý den nefungu­jí Me­te­o­ři. Takže ne­jen Stan­da a na­še kavár­na, ale i BIO mo­hl do­ma za­žít …
Přidat komentář Celý článek

Na Tygře s Kafíkem

Život v kavárně | Eida 30. června 2009, 20:25
Pro něk­te­ré je dnes po­slední školní den a den pře­dávání vy­svěd­čení plného šťavna­tých pě­tek, pro ji­né jen vy­svo­bo­zení ze spárů vz­děl­áva­cího za­řízení a za­čá­tek ča­sového pro­s­to­ru pro ušlech­ti­lou za­hálku. Dnes si ale rovněž…
3 komentáře Celý článek