Eida.cz - Software − Windows

Software − Windows

Software − Windows

Postřehy z pohledů woknem.

Extrémní opatření

Software / Windows | Eida 3. listopadu 2014, 16:17
Byly Du­šičky. A něk­de i Hallowe­en. Něk­do si možná ra­dě­ji pus­til Hellowe­e­ny. A něk­do ji­ný to ra­dě­ji všechno pro­spal u skleničky Pálavy. Zkrátka a dob­ře, aby všechno pokra­čovalo ve straši­delném du­chu, přišlo pon­dělí, kdy měl být…
Přidat komentář Celý článek

Den D jako DDoS

Software / Windows | Eida 22. září 2014, 23:05
Ne­ko­nečné ho­di­ny be­zesných no­cí ve fi­nále při­nes­ly svůj černý den zúč­tování. Po ne­uvěř­i­telně dlouhé do­bě plné zuřivého plánování, let­ního kafe, e-mai­lových zne­chu­cení, mno­ha a mno­ha se­beza­pření a četných příko­ří se dnes do…
Přidat komentář Celý článek