Eida.cz - Software − Windows

Software − Windows

Software − Windows

Postřehy z pohledů woknem.

Občas mít i Service Pack

Software / Windows | Eida 19. července 2017, 14:20
Stát­ní správa a škol­ství jsou z po­hle­du správy ICT pro­střed­ků jed­ny z nej­s­mutnějších a zár­oveň nejzábavnějších od­větví činnos­ti vůb­ec. Zkostna­tě­lá struk­tu­ra hnaná tě­mi nej­horší­mi po­li­tický­mi ide­o­logi­e­mi způ­s­o­bi­la, že čas­to není…
Přidat komentář Celý článek

Extrémní opatření

Software / Windows | Eida 3. listopadu 2014, 16:17
Byly Du­šičky. A něk­de i Hallowe­en. Něk­do si možná ra­dě­ji pus­til Hellowe­e­ny. A něk­do ji­ný to ra­dě­ji všechno pro­spal u skleničky Pálavy. Zkrátka a dob­ře, aby všechno pokra­čovalo ve straši­delném du­chu, přišlo pon­dělí, kdy měl být…
Přidat komentář Celý článek

Den D jako DDoS

Software / Windows | Eida 22. září 2014, 23:05
Ne­ko­nečné ho­di­ny be­zesných no­cí ve fi­nále při­nes­ly svůj černý den zúč­tování. Po ne­uvěř­i­telně dlouhé do­bě plné zuřivého plánování, let­ního kafe, e-mai­lových zne­chu­cení, mno­ha a mno­ha se­beza­pření a četných příko­ří se dnes do…
Přidat komentář Celý článek