Eida.cz - Kulturní akce

Kulturní akce

Kulturní akce

 

Andrej Babiš na UHK

Kulturní akce | Eida 23. listopadu 2013, 20:36
Ně­co zábavného podniknout a od­škrtnout si u to­ho něj­a­kou po­ložku ze sezna­mu te­o­re­tických přání je pro­ces ne ne­po­dobný po­zo­rování ani­hi­la­ce čás­tic, ta­ky se to ne­poš­těs­tí kaž­dý den. Nicméně při po­hle­du z al­terna­tivní per­spek­tivy to…
Přidat komentář Celý článek

Strašidla a dýně

Kulturní akce | Eida 5. listopadu 2011, 09:36
Ten­to pá­tek, ja­ko už kaž­dý rok první pá­tek v lis­topa­du, by­la ce­lá Stu­dánka opět za­pla­ve­na vše­růz­ný­mi straši­dly, roz­to­divný­mi du­chy a sa­mozřejmě pavou­ky. Stro­my po­malu sho­di­ly své lis­ty, vůkol se roz­lévaly hla­si­té tó­ny z…
Přidat komentář Celý článek

Muzejní noc

Kulturní akce | Eida 21. května 2011, 21:30
V pá­tek pro­běhl již čtvr­tý ročník mu­zejní no­ci. K ne­uvěř­ení jsou na tom právě dvě zás­adní vě­ci. Tou první je ne­mi­lá sku­tečnost, že se mi to ce­lé mál­em vy­paři­lo a vy­kouři­lo z hlavy (ale naš­těs­tí přišlo tajné upo­zornění), a tou…
Přidat komentář Celý článek

Zklamáni ve snech

Kulturní akce | Eida 24. července 2010, 16:28
Vo­da. Mokro. Z ne­be se valí ne­ko­nečné ře­tě­zy deš­tě. Pro­bíh­aje hlu­boký­mi kalu­že­mi směr­em k cí­li už vlastně za­číná být jedno, že ob­le­čení není stavěné na neplánovanou kou­pel. Je noc. Vz­du­chem skrz déšť do­léhá zvuk hous­lí a ne­be je…
Přidat komentář Celý článek

Koncert Duo Ťuk

Kulturní akce | Eida 18. června 2009, 08:36
Vče­ra js­me se v his­to­rické klu­bovně Ev­rop­ského spol­kového do­mu zú­častni­li tra­dičního Máši­na na­ro­zeni­nového kon­cer­tu Dua Ťuk. A le­tos to bylo všechno po­někud ji­nak, než js­me by­li do­po­sud zvyklí. Ta­kovou první významnou změnou je…
2 komentáře Celý článek

SPŠE: Fyzikové

Kulturní akce | Eida 30. dubna 2009, 10:55
Tak js­me se vče­ra by­li zas po dlouhé do­bě po­dívat na Máši­no SPŠE divadlo. Ten­tokrá­te šlo o scénické čtení  slavné Dürren­mat­tovy černé špi­o­nážně-de­tek­tivní ko­me­die Fyzi­kové.  Chví­li trvalo, než js­me se do­sta­li k Ev­rop­ské­mu do­mu.…
Přidat komentář Celý článek