Eida.cz - Software − TeX

Software − TeX

Software − TeX

Vysázeno systémem LaTeX. O této větě se nediskutuje.

Významné symbolické drobnosti

Software / TeX | Eida 3. října 2017, 18:00
Kro­mě ab­so­lut­ního ne­do­statku ča­su mě už delší do­bu dě­sí něko­lik málo dalších vě­cí. Tou první je sa­mozřejmě Word a li­di, kte­ří ho buď mu­sí pou­žívat, ne­bo ješ­tě ví­ce ti, co ho pou­žíva­jí, pro­tože jim to připa­dá ja­ko dob­rý nápad, ale…
Přidat komentář Celý článek