Eida.cz - Den za dnem

Den za dnem

Den za dnem

Jak vítr vane, počasí se mění a sem tam se děje něco i kolem nás.

Advent utekl

Den za dnem | Eida 19. prosince 2018, 15:02
Něk­dy ad­vent­ní čas je a jin­dy ne. Asi zál­eží na roku, kon­s­te­la­ci hvězd a množ­ství upírů v za­hrád­ce. Le­tošní dob­ro­druž­ství se s ním vy­po­řá­d­alo po svém, a to do­slova. Kaž­dý den byl přeplněný roz­ličný­mi nástraha­mi, kte­ré stále ne a…
Přidat komentář Celý článek

Hry Vánoc

Den za dnem | Eida 1. prosince 2018, 15:46
Sníh hned prvního pro­sin­ce je velká věc. Je­ho první záchvěvy jsou větši­nou v pon­dělí ve druhém ne­bo tře­tím lis­topa­dovém týd­nu, pak právě na úvod pro­sin­ce a do kon­ce roku ja­ko když utne. Je to plán, kte­rým se ce­lý ve­smír už…
Přidat komentář Celý článek

Ve zlatavé záři

Den za dnem | Eida 18. října 2018, 22:55
Říj­nová dob­ro­druž­ství si pozvol­na za­čína­jí vy­bír­at svou daň. To je tak, když se li­be­rálně dovo­lí děl­at kaž­d­é­mu na­pros­to coko­liv bez ohle­du na následky. Pře­ži­li js­me řá­d­ění vo­lebních ko­mi­sí, vl­ny podzimních vy­der, něj­a­ký ten výl­et…
Přidat komentář Celý článek

Dny před avériem

Den za dnem | Eida 28. srpna 2018, 19:38
Je sko­ro podzim, a to zna­mená, že ne­jen srpen, ale ce­lé lé­to něj­ak záh­adně zmize­lo ja­ko vo­da z děravého ko­tou­če a už se sem nik­dy ne­vrátí. Za ná­mi zůstává za­tím nej­trp­čí ob­do­bí s dokon­čeným před­stír­áním psaní, dokon­čený­mi…
Přidat komentář Celý článek

Konec roku

Den za dnem | Eida 29. června 2018, 17:59
Pokaž­dé na kon­ci roku kde­si na­ho­ře po­my­slně luskne a rázem se všichni rozu­te­čou, za­po­menou se. Zvlášť le­tos, dneska, to bylo jasnější než slun­ce, když do au­to­bu­su nastou­pi­lo po­divné hejno týnek a týn­kov­ských dýč­ků a vy­mýš­le­li…
Přidat komentář Celý článek

Kam se poděl Kocík?

Den za dnem | Eida 26. května 2018, 18:33
Tře­ba něk­do z dálky vy­tu­ší, co bylo vče­ra za ne­smír­ně divoký den. Pět­a­dva­cá­tý kvě­ten je sym­bo­lem vše­ho, co je ne­zjevné, je te­dy feno­ménem smys­lu pro zá­zra­ky a tajná dob­ro­druž­ství. Tím méně tajným bylo po­chopi­telně strikt­ní…
Přidat komentář Celý článek

Prokletí kávou

Den za dnem | Eida 3. května 2018, 15:39
Věčnost kávy je pokaž­dé velké té­ma. Jednou dove­de za­chránit život, jin­dy utopí ne­ko­nečné no­ci v po­ho­dě. Ale ta­ky ob­čas exis­tu­jí divoké chvíle, kdy není zrov­na radno si s kávou za­hrávat. A právě v ta­kových chvíl­ích je hroz­ně…
Přidat komentář Celý článek

Údery jara

Den za dnem | Eida 30. března 2018, 13:10
Po mno­ha útrapách se venku z pu­penů pozvol­na vy­louplo dlouho oče­kávané a slu­nečné ja­ro. Zhru­ba ja­ko za ča­sů, jen s tím roz­díl­em, že nik­de v oko­lí už není žád­né koko­dák a chrochrochro, v sou­sed­ství, li­di oko­lo vy­měni­li zvíř­a­ta za…
Přidat komentář Celý článek

Jeden rok na býčka

Den za dnem | Eida 2. února 2018, 19:27
Na Hromni­ce schovej sví­ce. Druhý únor je dnem, kdy ko­nečně po útrapách běh­em úsvi­tu při­chází první oprav­dové slun­ce a je možné schovat všech­ny do­sud vyn­dané vánoční oz­do­by zpátky do kra­bic. Sa­mozřejmě mrazivé a hodně tem­né no­ci…
Přidat komentář Celý článek

Cesty z laborky

Den za dnem | Eida 4. ledna 2018, 15:08
Něj­ak to už není, co to bývalo. Nový kalen­dář­ní rok si­ce od­star­toval, ale na­plno začne zce­la jis­tě až něk­dy v půl­ce ja­ra, kdy se už bu­de vše ze­lenat. Do té do­by asi ne­bu­de nic, ne­bo spíš nic moc, spíš nic, než moc. A noc.…
Přidat komentář Celý článek

Jak zas nebyl čas

Den za dnem | Eida 14. prosince 2017, 17:58
Něk­dy to tak při­j­de, že všech­ny doko­na­lé plá­ny najednou zha­tí je­den je­di­ný okamžik. Možná je to vyšší zás­ah, možná si na nás brou­sí zu­by Micro­soft, dost možná pros­tě sem tam ně­co důl­eži­tého opo­mene­me a pak se nám to ja­ko bu­me­rang…
Přidat komentář Celý článek

Vánoční příchody

Den za dnem | Eida 8. prosince 2017, 11:36
Už si sko­ro ani ne­pa­ma­tu­ji, kdy byly příc­ho­dy kamko­liv nor­mální a ne­vánoční. Prav­dou je, že pro­si­nec při­běhl dost rych­le a ne­byl nej­menší okamžik na roz­jím­ání, te­dy kro­mě ta­kového malého ad­vent­ního, po­těš­u­jí­cího, s pří­chutí dávno…
Přidat komentář Celý článek

Na poslední špičce

Den za dnem | Eida 12. listopadu 2017, 23:25
Špi­ček není nik­dy dost, to je snad jasné kaž­d­é­mu od za­čátku. I těm, kte­ří snad žád­nou špičku ne­ma­jí, pro­tože jsou líní ne­bo cože. Zkrátka a dob­ře, je­di­nou sla­bi­nou špi­ček je, že ne všech­ny mo­hou růst ne­ko­nečně vy­soko a jedno­ho…
Přidat komentář Celý článek

Dýchání podzimem

Den za dnem | Eida 15. října 2017, 22:17
Čtrnáct dní. Asi. Po­malu se pro­ku­suje­me podzi­mem a tou­ží­me vní­mat všech­ny je­ho barvy a vůně. A užívat si výr­o­čí. Pro něko­ho touhle říj­novou do­bou dost možná za­čalo úplně nové život­ní děj­ství v po­do­bě změněných nár­o­ků a zvýšené…
Přidat komentář Celý článek

Srpnová těžba

Den za dnem | Eida 23. srpna 2017, 01:48
Ur­či­tě není náh­o­da, že se kaž­dé lé­to i se svým horkem chýlí ke kon­ci právě ve zna­mení kutání a z ní vy­p­lýva­jí­cí těž­by. Po­sledních mno­ho let tu kvů­li to­mu ne­byl klid. Nik­dy tu není klid. Sbíj­ečka pravi­delně ko­lem sed­mé ráno začne…
Přidat komentář Celý článek

Výzvy letních týdnů

Den za dnem | Eida 3. července 2017, 13:29
Vž­d­ycky je to z kraje čer­ven­ce pře­devším o lé­tě. Ta­kové to nadšení, že už ko­nečně za­se vy­puklo něj­a­ké ob­do­bí, kte­ré by moh­lo být za­se o kou­sek hez­čí, než ob­do­bí ji­ná. Možná má při­náš­et nos­tal­gická nadšení stu­den­tů, kte­ří vy­razí…
Přidat komentář Celý článek

Vědomí démonů

Den za dnem | Eida 17. června 2017, 20:37
Čer­ven se valí nad stře­c­ha­mi pro­hřá­t­ý­mi slun­cem. Už jenom pár po­sledních dnů, pár po­sledních no­cí a všechno bu­de za­se na okamžik v kli­du let­ního snění. Sta­čil by si­ce úplně klidně i je­den je­di­ný tý­d­en, ale tak už to zkrátka cho­dí…
Přidat komentář Celý článek

Random styl života

Den za dnem | Eida 27. května 2017, 07:49
Velkou ne­výh­o­dou IN­TJ je be­ze­spo­ru to, že jen zřídka až nik­dy dove­dou žít vy­loženě ran­dom, je­likož ta­ková věc pro ně není při­ro­zená a bývá ve­likou výzvou se jí ča­sem na­u­čit - te­dy pokud ta­kový je­di­nec do­sta­tečně uzraje, vyu­dí se…
Přidat komentář Celý článek

Konec se zimou

Den za dnem | Eida 28. března 2017, 00:36
Ko­nečně to spadlo. První jarní dny. Če­kání na ně bylo do­slova ne­ko­nečné a v těch po­sledních do­cházel dech úplně ze vše­ho nej­víc. I le­tos mám po­řád ješ­tě před oči­ma výj­ev z nesku­tečně dávné do­by, kdy dvě po­trh­lé sleč­ny na­bo­so…
Přidat komentář Celý článek