Eida.cz - Den za dnem

Den za dnem

Den za dnem

Jak vítr vane, počasí se mění a sem tam se děje něco i kolem nás.

Jeden rok na býčka

Den za dnem | Eida 2. února 2018, 19:27
Na Hromni­ce schovej sví­ce. Druhý únor je dnem, kdy ko­nečně po útrapách běh­em úsvi­tu při­chází první oprav­dové slun­ce a je možné schovat všech­ny do­sud vyn­dané vánoční oz­do­by zpátky do kra­bic. Sa­mozřejmě mrazivé a hodně tem­né no­ci…
Přidat komentář Celý článek

Cesty z laborky

Den za dnem | Eida 4. ledna 2018, 15:08
Něj­ak to už není, co to bývalo. Nový kalen­dář­ní rok si­ce od­star­toval, ale na­plno začne zce­la jis­tě až něk­dy v půl­ce ja­ra, kdy se už bu­de vše ze­lenat. Do té do­by asi ne­bu­de nic, ne­bo spíš nic moc, spíš nic, než moc. A noc.…
Přidat komentář Celý článek

Jak zas nebyl čas

Den za dnem | Eida 14. prosince 2017, 17:58
Něk­dy to tak při­j­de, že všech­ny doko­na­lé plá­ny najednou zha­tí je­den je­di­ný okamžik. Možná je to vyšší zás­ah, možná si na nás brou­sí zu­by Micro­soft, dost možná pros­tě sem tam ně­co důl­eži­tého opo­mene­me a pak se nám to ja­ko bu­me­rang…
Přidat komentář Celý článek

Vánoční příchody

Den za dnem | Eida 8. prosince 2017, 11:36
Už si sko­ro ani ne­pa­ma­tu­ji, kdy byly příc­ho­dy kamko­liv nor­mální a ne­vánoční. Prav­dou je, že pro­si­nec při­běhl dost rych­le a ne­byl nej­menší okamžik na roz­jím­ání, te­dy kro­mě ta­kového malého ad­vent­ního, po­těš­u­jí­cího, s pří­chutí dávno…
Přidat komentář Celý článek

Na poslední špičce

Den za dnem | Eida 12. listopadu 2017, 23:25
Špi­ček není nik­dy dost, to je snad jasné kaž­d­é­mu od za­čátku. I těm, kte­ří snad žád­nou špičku ne­ma­jí, pro­tože jsou líní ne­bo cože. Zkrátka a dob­ře, je­di­nou sla­bi­nou špi­ček je, že ne všech­ny mo­hou růst ne­ko­nečně vy­soko a jedno­ho…
Přidat komentář Celý článek

Dýchání podzimem

Den za dnem | Eida 15. října 2017, 22:17
Čtrnáct dní. Asi. Po­malu se pro­ku­suje­me podzi­mem a tou­ží­me vní­mat všech­ny je­ho barvy a vůně. A užívat si výr­o­čí. Pro něko­ho touhle říj­novou do­bou dost možná za­čalo úplně nové život­ní děj­ství v po­do­bě změněných nár­o­ků a zvýšené…
Přidat komentář Celý článek

Srpnová těžba

Den za dnem | Eida 23. srpna 2017, 01:48
Ur­či­tě není náh­o­da, že se kaž­dé lé­to i se svým horkem chýlí ke kon­ci právě ve zna­mení kutání a z ní vy­p­lýva­jí­cí těž­by. Po­sledních mno­ho let tu kvů­li to­mu ne­byl klid. Nik­dy tu není klid. Sbíj­ečka pravi­delně ko­lem sed­mé ráno začne…
Přidat komentář Celý článek

Výzvy letních týdnů

Den za dnem | Eida 3. července 2017, 13:29
Vž­d­ycky je to z kraje čer­ven­ce pře­devším o lé­tě. Ta­kové to nadšení, že už ko­nečně za­se vy­puklo něj­a­ké ob­do­bí, kte­ré by moh­lo být za­se o kou­sek hez­čí, než ob­do­bí ji­ná. Možná má při­náš­et nos­tal­gická nadšení stu­den­tů, kte­ří vy­razí…
Přidat komentář Celý článek

Vědomí démonů

Den za dnem | Eida 17. června 2017, 20:37
Čer­ven se valí nad stře­c­ha­mi pro­hřá­t­ý­mi slun­cem. Už jenom pár po­sledních dnů, pár po­sledních no­cí a všechno bu­de za­se na okamžik v kli­du let­ního snění. Sta­čil by si­ce úplně klidně i je­den je­di­ný tý­d­en, ale tak už to zkrátka cho­dí…
Přidat komentář Celý článek

Random styl života

Den za dnem | Eida 27. května 2017, 07:49
Velkou ne­výh­o­dou IN­TJ je be­ze­spo­ru to, že jen zřídka až nik­dy dove­dou žít vy­loženě ran­dom, je­likož ta­ková věc pro ně není při­ro­zená a bývá ve­likou výzvou se jí ča­sem na­u­čit - te­dy pokud ta­kový je­di­nec do­sta­tečně uzraje, vyu­dí se…
Přidat komentář Celý článek

Konec se zimou

Den za dnem | Eida 28. března 2017, 00:36
Ko­nečně to spadlo. První jarní dny. Če­kání na ně bylo do­slova ne­ko­nečné a v těch po­sledních do­cházel dech úplně ze vše­ho nej­víc. I le­tos mám po­řád ješ­tě před oči­ma výj­ev z nesku­tečně dávné do­by, kdy dvě po­trh­lé sleč­ny na­bo­so…
Přidat komentář Celý článek

Špičatá morálka

Den za dnem | Eida 23. února 2017, 05:22
Špi­ča­tost je sta­tis­tická charak­te­ris­tika roz­děl­ení, je ja­kým­si roz­díl­em po­mě­ru čtvr­tého cen­t­rálního mo­men­tu ku čtver­ci rozptylu a oby­čejné trojky. Je to zvlášt­ní, ne pětky, ale trojky. Trojka je ale ta­ky prvo­čís­lo. Nad sym­bo­likou…
Přidat komentář Celý článek

Bolestivé začátky

Den za dnem | Eida 5. února 2017, 21:27
Vy­čerpání ze za­čátku úno­ra kaž­d­o­ročně ne­be­re kon­ce. Opět je tma, zi­ma, za oknem ra­ráš­ek a Zuza­na hro­zí najednou na kaž­d­ém ro­hu. Vánoční výz­do­ba od Mar­ti­na do Hromnic vza­la ko­nečně za své a ve vznik­lém vz­duchoprázdnu a ti­chu…
Přidat komentář Celý článek

Plně digitální agenda

Den za dnem | Eida 22. listopadu 2016, 23:36
Dlouhé podzimní dny. Jsou s ni­mi jen sta­ros­ti a trápení. A ne­do­sta­tek odpo­činku, kte­rý se po­chopi­telně kaž­d­ou chví­li pro­jevuje. Je velkým štěs­tím, že na okně září vánoční výz­do­ba a všechno je ta­kové ba­revnější, volnější. Jak­mi­le…
Přidat komentář Celý článek

Upíří dýně

Den za dnem | Eida 22. října 2016, 16:55
Říj­en po­malu kon­čí, kro­sis, ko­nečně se na je­ho sklonku ke vče­rejší no­ci nad ve­likým nám­ěs­tím Pee­rů stáh­ly mra­ky a zdán­livě jedno­duchý, však ve své pod­sta­tě ne­smír­ně složi­tý úkol ze samého za­čátku lé­ta byl zdárně dokon­čen. Inu,…
Přidat komentář Celý článek
Ve stu­deném vět­ru a deš­ti za­vrza­la sta­rá branka a lis­ty si po­le­tovaly náhle po­zasta­veným pro­s­to­rem, ja­ko kdy­by se ne­chu­me­li­lo. Ono se totiž sku­tečně ne­chu­me­li­lo, a to je tak tro­chu k ne­víře, pro­tože k chu­me­lení se vě­ru mno­ho…
Přidat komentář Celý článek

Lísknutí podzimu

Den za dnem | Eida 25. září 2016, 23:34
Na kon­ci září se to po podzimní rovnokříd­l­os­ti vž­d­ycky tak něj­ak zlo­mí a nastanou vel­mi chladné no­ci a ješ­tě chladnější rá­na, ve kte­rých už není radno běh­at po měs­tě z ba­rů či utí­kat s příb­yt­ků ču­máč­ků jen tak. Možná s podzi­mem…
Přidat komentář Celý článek
Po­řád na ja­kéko­liv útěky ne­věř­ím. Ale ja­ko u vše­ho, dneska jedno­du­še ne­bylo zbytí a ce­lý den se mu­sel vy­pus­tit ja­ko pá­ra zpod prask­lého ko­tou­če. Asi to už by­la ma­lá tečka za ztrá­tou něk­te­rých možnos­tí, ne­bo náh­lá myšl­enka z…
Přidat komentář Celý článek