Eida.cz - Den za dnem

Den za dnem

Den za dnem

Jak vítr vane, počasí se mění a sem tam se děje něco i kolem nás.

Konec se zimou

Den za dnem | Eida 28. března 2017, 00:36
Ko­nečně to spadlo. První jarní dny. Če­kání na ně bylo do­slova ne­ko­nečné a v těch po­sledních do­cházel dech úplně ze vše­ho nej­víc. I le­tos mám po­řád ješ­tě před oči­ma výj­ev z nesku­tečně dávné do­by, kdy dvě po­trh­lé sleč­ny na­bo­so...
Přidat komentář Celý článek

Špičatá morálka

Den za dnem | Eida 23. února 2017, 05:22
Špi­ča­tost je sta­tis­tická charak­te­ris­tika roz­děl­ení, je ja­kým­si roz­díl­em po­mě­ru čtvr­tého cen­t­rálního mo­men­tu ku čtver­ci rozptylu a oby­čejné trojky. Je to zvlášt­ní, ne pětky, ale trojky. Trojka je ale ta­ky prvo­čís­lo. Nad...
Přidat komentář Celý článek

Bolestivé začátky

Den za dnem | Eida 5. února 2017, 21:27
Vy­čerpání ze za­čátku úno­ra kaž­d­o­ročně ne­be­re kon­ce. Opět je tma, zi­ma, za oknem ra­ráš­ek a Zuza­na hro­zí najednou na kaž­d­ém ro­hu. Vánoční výz­do­ba od Mar­ti­na do Hromnic vza­la ko­nečně za své a ve vznik­lém vz­duchoprázdnu a ti­chu...
Přidat komentář Celý článek

Plně digitální agenda

Den za dnem | Eida 22. listopadu 2016, 23:36
Dlouhé podzimní dny. Jsou s ni­mi jen sta­ros­ti a trápení. A ne­do­sta­tek odpo­činku, kte­rý se po­chopi­telně kaž­d­ou chví­li pro­jevuje. Je velkým štěs­tím, že na okně září vánoční výz­do­ba a všechno je ta­kové ba­revnější, volnější....
Přidat komentář Celý článek

Upíří dýně

Den za dnem | Eida 22. října 2016, 16:55
Říj­en po­malu kon­čí, kro­sis, ko­nečně se na je­ho sklonku ke vče­rejší no­ci nad ve­likým nám­ěs­tím Pee­rů stáh­ly mra­ky a zdán­livě jedno­duchý, však ve své pod­sta­tě ne­smír­ně složi­tý úkol ze samého za­čátku lé­ta byl zdárně dokon­čen. Inu,...
Přidat komentář Celý článek
Ve stu­deném vět­ru a deš­ti za­vrza­la sta­rá branka a lis­ty si po­le­tovaly náhle po­zasta­veným pro­s­to­rem, ja­ko kdy­by se ne­chu­me­li­lo. Ono se totiž sku­tečně ne­chu­me­li­lo, a to je tak tro­chu k ne­víře, pro­tože k chu­me­lení se vě­ru mno­ho...
Přidat komentář Celý článek

Lísknutí podzimu

Den za dnem | Eida 25. září 2016, 23:34
Na kon­ci září se to po podzimní rovnokříd­l­os­ti vž­d­ycky tak něj­ak zlo­mí a nastanou vel­mi chladné no­ci a ješ­tě chladnější rá­na, ve kte­rých už není radno běh­at po měs­tě z ba­rů či utí­kat s příb­yt­ků ču­máč­ků jen tak. Možná s podzi­mem...
Přidat komentář Celý článek
Po­řád na ja­kéko­liv útěky ne­věř­ím. Ale ja­ko u vše­ho, dneska jedno­du­še ne­bylo zbytí a ce­lý den se mu­sel vy­pus­tit ja­ko pá­ra zpod prask­lého ko­tou­če. Asi to už by­la ma­lá tečka za ztrá­tou něk­te­rých možnos­tí, ne­bo náh­lá myšl­enka z...
Přidat komentář Celý článek

Už to začíná

Den za dnem | Eida 29. srpna 2016, 21:42
Vy­loženě pro­duk­tivní den mu­sí být to, po čem by měl asi kaž­dý toužit. Touha re­a­lizovat se, ne­bo něko­ho při­nej­menším okouz­lit, šo­kovat. Případně vyn­dat, ať už to v ten mo­ment vlastně zna­mená coko­liv. Větši­nou za­čá­tek podzi­mu...
Přidat komentář Celý článek

Pandy a přízraky

Den za dnem | Eida 28. srpna 2016, 17:23
Už mě ne­baví se po­řád schovávat, je to unavu­jí­cí. V něko­lika uplynu­lých dnech ne­bo týd­nech se ko­lem vy­ro­ji­lo pár srd­ce­ryvných příb­ěhů plynou­cích ze samé pod­sta­ty du­še pi­sa­te­lů, kde da­li na odiv tvar vlast­ních pří­zra­ků a...
Přidat komentář Celý článek

Automatický hryzák

Den za dnem | Eida 11. srpna 2016, 16:36
Před půl os­mou ve­čer ko­nečně za­padne všechno za­se do kos­tičky. Pro­roc­tví se na­plní. Ne­bo tak ně­co. Dnešní ryzí zuzan­ství protína­jí­cí svým mě­síčním svi­tem Střel­ce je ale už sa­mo o so­bě přís­li­bem vy­kou­pení z to­ho dlouho­trva­jí­cího...
Přidat komentář Celý článek

Léto v nové krabici

Den za dnem | Eida 13. července 2016, 23:01
Přes lé­to obvykle nej­větší vl­na ab­so­lut­ního horka při­chází až tak kon­cem čer­ven­ce a za­čátkem srp­na, ta­kové to lo­gické August in July sché­ma, kdy je pří­l­iš žhavo ne­jen na pře­mýšlení a prá­ci, ale i na organizování zom­bie hlav v...
Přidat komentář Celý článek

Návraty k pařátku

Den za dnem | Eida 3. července 2016, 16:01
Už je to téměř 12 dní od opravy a znovunale­zené bo­je­schopnos­ti stro­je, všechno za­tím běží ja­ko po dráp­kách. Lé­to před­ur­čené k nové­mu, osvěž­u­jí­cí­mu před­stír­ání psaní může te­o­re­ticky vy­puknout s 2008-G4 no­ble­sou, i když to ur­či­tě...
Přidat komentář Celý článek

Superhrdinové

Den za dnem | Eida 15. června 2016, 08:29
Dnů už moc není. Ul­tra­ho­di­nové víken­dy mizí ja­ko slupky z kalen­dáře rych­le­ji než lusknu­tím prs­tu. Ty ofi­ci­ální jsou už stejně dávno ty tam a nik­dy se už ne­vrátí, ty ne­ofi­ci­ální se pak ne­lí­t­ostně chýlí do svého ne­od­vra­ti­telného...
Přidat komentář Celý článek

Nedopitá symfonie

Den za dnem | Eida 16. května 2016, 21:26
Dny utek­ly ja­ko vo­da z děravého ko­tou­če. Sně­dl nás úhoř - kvě­ten; je­ho špičky ze­sí­l­i­ly a běh­em po­sledních ul­tra­ho­di­nových víken­dů roku vy­rost­ly do ne­če­kaných, na­čepýř­ených rozměrů. Slu­níčko právě po­malu za­pa­dá za prvním plně...
Přidat komentář Celý článek

Oblaka nad velitelstvím

Den za dnem | Eida 6. dubna 2016, 21:35
Po uplynulém ul­tra­ho­di­novém víken­du na se­be špičky nene­chaly dlouho če­kat. Bylo snad spiknu­tím osu­du, že všech­na ta zdán­livě zby­tečná ul­t­ra-ak­tivi­ta padne přesně do dnů, kdy se kříží Ve­liko­no­ce se změnou ča­su a na důl­eži­té...
Přidat komentář Celý článek
S po­sledním kafem úspěšně skon­či­la taju­plná sek­ven­ce ul­tra­ho­di­nového víken­du. Do kon­ce rám­ce zbýva­jí ješ­tě při­bližně čtyři další. Ob­čas je fajn mít flow zas pevně v ru­kou a ješ­tě díky nad­by­tečné­mu úno­rové­mu pon­dělí i výhled na...
Přidat komentář Celý článek