Eida.cz - Noční kód

Noční kód

Noční kód

Poslední útočiště v bezesných nocích.

Neurální malování

Noční kód | Eida 8. srpna 2016, 03:08
Přes­tože je v lé­tě oby­čejně horko, mo­zek stále moz­kuje. Moz­kuje dokon­ce i v zi­mě. A to je dob­ře. Je­ho činnost je důl­eži­tá při malování ob­ráz­ků a dalších důl­eži­tých ope­ra­cích běh­em ta­kového běžného dne, ne­bo dokon­ce i běh­em…
Přidat komentář Celý článek
Si­ce je ně­co ja­ko bře­zen a za oknem teď opět kro­mě deš­tě, a to dost po­dobně ja­ko před­lo­ni, hro­zí v plné síle OpenGL se svý­mi po­sti­žený­mi a zdán­livě nenastavi­telný­mi pro­fi­ly, výc­ho­diska z ji­ných plánovaných něko­likamě­síčních…
Přidat komentář Celý článek

Boj s Googlebotem

Noční kód | Eida 19. listopadu 2013, 02:16
Ko­likrát to už vy­pa­dalo, že nej­větší noční můrou pro běž­í­cí web mo­hou být ošk­l­ivé crawle­ry z Čí­ny, kte­ré slou­ží pro kdoví­co a ve sku­tečnos­ti jen za­těž­u­jí cel­kový pro­voz, což ko­likrát i kon­čí na­pros­tým za­blo­kováním, když tře­ba pod…
Přidat komentář Celý článek

TorrentFlux na PHP 5.3.0+

Noční kód | Eida 19. února 2011, 01:26
TorrentFlux je krás­ný a přehledný komplet­ní nástroj pro přeno­sy dat v sí­t­ích Bit­Torrent pro Li­nux, BSD a další úžasné uni­xové sys­témy (pros­tě umožňu­jí­cí běh LAMP), prak­ticky kli­ent s po­ho­dlným přístu­pem přes we­bové roz­hraní,…
Přidat komentář Celý článek
O SDL se všu­de možne už urč­tě na­plkalo dost po­věs­tí ne­jen v be­zesných a ne­zasněž­ených no­cích, takže by asi bylo ne­málo zby­tečné se pouš­tět do něj­a­kého to­ho obecně li­bového a zby­tečně okrasného úvo­du. Se SDL se po­prvé z hlu­bin…
Přidat komentář Celý článek

Tak hotlinky, jo?

Noční kód | Eida 27. června 2010, 13:35
No te­da, co k to­mu říct. Pro­cházel jsem sta­tis­tiky a za­uja­la mě po­někud exo­tická zá­těž, tak to tak pro­hlížím a zjišť­uju, že SEO pa­trně uděl­alo své a vy­ho­di­lo Go­oglu mé ikonky rubrik na první mís­ta.  Mi­lý on­droL z ubun­tufó­ra,…
Přidat komentář Celý článek

Bezbarvé prostory

Noční kód | Eida 21. června 2010, 00:35
Už to asi bu­de něj­a­ká do­ba, co se tu na­po­sle­dy ob­jevil něj­a­ký článek. Hodno­cení šlo pa­trně do­lu rych­los­tí ze skály pa­da­jí­cího vla­ku a kytky zvadly. Ale co už, od ke­ců to ta­dy teď není. V sou­časné do­bě jsem byl do­nu­cen za­pra­covat…
Přidat komentář Celý článek

Ach, ty projekty

Noční kód | Eida 1. října 2009, 01:53
Prej nic ne­děl­ám. Hm. Sám bych to ne­ře­kl. Je totiž poz­dě, takže je­du na­plno. Není to tak dávno, co jsem se vrá­til zpátky do ško­ly a mys­lím si, že mi to i jde. Te­da za­tím. Byl jsem tam totiž teprv jen jednou... Jak už jsem psal…
2 komentáře Celý článek