Eida.cz - Software

Magie napříč ope­rač­ními sys­témy, apli­ka­cemi a temnými kouty pří­kaz­ové řádky, shellů a kon­fi­gu­rač­ních sou­borů.

Mac OS X

Strašidlo Mojave

Software / Mac OS X | Eida 27. ledna 2019, 19:37
Oprav­du ne­chápu, proč je to­lik li­dí do­slova odvařených z Mo­jave a proč vychvalu­jí je­ho iO­Sizované vlastnos­ti, kte­ré jsou v mno­ha ohle­dech na­pros­to ne­lo­gické. Po­stupně se z ma­cOS vy­trá­cí všechno, co děl­alo OS X pri­ma UNI­Xem, na…
Přidat komentář Celý článek
Linux

Enterprise naplno v AD

Software / Linux | Eida 28. září 2018, 20:31
Ko­nečně je chvíle kli­du, podzi­mu, ko­či­čího pře­dení a po­hod­lí. To pří­mo vy­bízí k do­děl­ání druhé čás­ti pe­kelně vy­pe­čené in­tegra­ce kou­zelného svě­ta Ac­tive Di­rec­to­ry v běžném živo­tě. Pro­tože kdo to mi­nule ­če­tl, jis­tě bez oche­chulí…
Přidat komentář Celý článek
Linux

Nový svět, nové UUID

Software / Linux | Eida 7. května 2018, 12:48
Teprve před něj­a­kou do­bou vzni­kl plán ko­nečně upgra­dovat server na ně­co novějšího, jen dost možná do té do­by chybě­la mo­tiva­ce, ne­bo, když zrov­na ne­chybě­la, ne­byly na tr­hu k dispo­zi­ci výr­obky, kte­ré by bylo možné pou­žít. Řeč je o…
Přidat komentář Celý článek
Možná sto­jí za zmínku za­psat si sem tam pár pozná­mek v ta­kových ča­sech, kte­ré vlastně nik­dy ne­op­lýva­jí volný­mi chvíl­e­mi, jak vlastně na to, jak do­sáhn­out už to­likrát do­sažených cí­lů. Dne­šek pat­ří něko­lika za­myšl­ením se nad…
Přidat komentář Celý článek
iOS

Vzhůru do minulosti

Software / iOS | Eida 15. ledna 2018, 16:27
Za­tím­co se ce­lý svět 2018 zmí­tá tak tro­chu v chao­su všech bez­pečnost­ních tragé­d­ií a li­dé bre­čí nad svý­mi bezdrá­tový­mi pro­ce­so­ry od In­te­lu a ope­rační­mi sys­témy od Micro­sof­tu, kde­si v hlavách na­šich vz­dušných bu­dek znovu planou…
Přidat komentář Celý článek
Mac OS X

Merry XNUsmas, asi

Software / Mac OS X | Eida 20. prosince 2017, 12:49
Ob­čas při po­hle­du na te­levizi, kte­rá je naš­těs­tí ko­likrát vypnu­tá, zaz­ní co­si ja­ko GNUs­mas. Je to do­ce­la příj­em­ná myšl­enka, že by Sam­sung vy­ráb­ěl GNU-Váno­ce, ale opak je sa­mozřejmě ja­ko vž­d­ycky prav­dou. A skutkem. A skutky čas­to…
Přidat komentář Celý článek
Kro­mě ab­so­lut­ního ne­do­statku ča­su mě už delší do­bu dě­sí něko­lik málo dalších vě­cí. Tou první je sa­mozřejmě Word a li­di, kte­ří ho buď mu­sí pou­žívat, ne­bo ješ­tě ví­ce ti, co ho pou­žíva­jí, pro­tože jim to připa­dá ja­ko dob­rý nápad, ale…
Přidat komentář Celý článek
Windows

Občas mít i Service Pack

Software / Windows | Eida 19. července 2017, 14:20
Stát­ní správa a škol­ství jsou z po­hle­du správy ICT pro­střed­ků jed­ny z nej­s­mutnějších a zár­oveň nejzábavnějších od­větví činnos­ti vůb­ec. Zkostna­tě­lá struk­tu­ra hnaná tě­mi nej­horší­mi po­li­tický­mi ide­o­logi­e­mi způ­s­o­bi­la, že čas­to není…
Přidat komentář Celý článek
Linux

Trojité zaoblení

Software / Linux | Eida 29. listopadu 2016, 22:06
Všechno funguje a ne­mu­sí­me se o to sta­rat, po­ví­dal náš pro­cesní Chobů­tek a po­píj­el si v kli­du pivíka ve své kan­ce­láři s lebkou. Přes­tože to mys­lel iro­nicky, je to čas­to prav­da, te­dy pokud se někam na­sa­dí chyt­ré techno­logie pro…
Přidat komentář Celý článek
Mac OS X

S Kapitánem u kormidla

Software / Mac OS X | Eida 26. června 2016, 18:06
V Apple se dě­jí hroz­né vě­ci. Ob­čas se nenápadně kousnu do sli­nivky a ptám se, ko­likrát se Steve mu­sí ob­ra­cet v hro­bě z to­ho, co všechno just not works. A vyb­li­tá nos­talgie a ne­mocná sen­ti­men­ta­li­ta, co mi hra­jí v hlavě ja­ko v lé­tě…
Přidat komentář Celý článek
Mac OS X

Krocení kapitána

Software / Mac OS X | Eida 4. prosince 2015, 23:04
Už pěknou řád­ku ho­din ne­padlo ani slovo o ja­kémko­liv novém švihnutí ja­blkem. Aby ta­ky jo. Kapsa je roz­bi­tá a do opravy dale­ko, a to díky novým okolnos­tem dost možná i na věky vě­ků, te­lefon se­sosá všech­na da­ta z FU­Pu běh­em…
Přidat komentář Celý článek
Linux

Nepřítel nad branami

Software / Linux | Eida 20. srpna 2015, 18:53
Za deva­te­ro brana­mi a jedním špatně na­konfigu­rovaným fi­rewallem kde­si v Praze ži­la Lenka. Mě­la svo­je černý oči, ši­roký úsměv, ti­tul z ob­chodky a psa. Už část svého stu­dent­ského živo­ta trávi­la ja­ko spe­ci­a­listka na marké­ting a…
Přidat komentář Celý článek
Mít všu­de VPN je sko­ro ja­ko sen. Sen z far­my. Dlouhou do­bu ne­by­la na iOS možnost pro­vo­zovat mezi mezi VPN­ka­mi mi­mo vestavěných běžných L2PT, PPTP a něj­a­kých těch 3rd od Cis­ca ta­ky OpenVPN, což se si­ce už dávno od dob iOS 5…
Přidat komentář Celý článek
Linux

OEM Windows pod libvirt KVM

Software / Linux | Eida 10. února 2015, 00:49
 Už jsem to mi­nule na­kousnul, mít na sto­le server s li­cenčním štít­kem od Micro­sof­tu, běž­et na něm Li­nux a při­tom potře­bovat pro pi­to­mou ap­lika­ci plno­hodnotný .NET 4 s WPF, kte­rý bo­hu­žel ne­zvlád­ne Mo­no, ale zár­oveň ta­ky vy­u­žít…
Přidat komentář Celý článek
Windows

Extrémní opatření

Software / Windows | Eida 3. listopadu 2014, 16:17
Byly Du­šičky. A něk­de i Hallowe­en. Něk­do si možná ra­dě­ji pus­til Hellowe­e­ny. A něk­do ji­ný to ra­dě­ji všechno pro­spal u skleničky Pálavy. Zkrátka a dob­ře, aby všechno pokra­čovalo ve straši­delném du­chu, přišlo pon­dělí, kdy měl být…
Přidat komentář Celý článek
Windows

Den D jako DDoS

Software / Windows | Eida 22. září 2014, 23:05
Ne­ko­nečné ho­di­ny be­zesných no­cí ve fi­nále při­nes­ly svůj černý den zúč­tování. Po ne­uvěř­i­telně dlouhé do­bě plné zuřivého plánování, let­ního kafe, e-mai­lových zne­chu­cení, mno­ha a mno­ha se­beza­pření a četných příko­ří se dnes do…
Přidat komentář Celý článek