Eida.cz - Software

Magie napříč ope­rač­ními sys­témy, apli­ka­cemi a temnými kouty pří­kaz­ové řádky, shellů a kon­fi­gu­rač­ních sou­borů.

Linux Linux

Trojité zaoblení

Software / Linux | Eida 29. listopadu 2016, 22:06
Všechno funguje a ne­mu­sí­me se o to sta­rat, po­ví­dal náš pro­cesní Chobů­tek a po­píj­el si v kli­du pivíka ve své kan­ce­láři s lebkou. Přes­tože to mys­lel iro­nicky, je to čas­to prav­da, te­dy pokud se někam na­sa­dí chyt­ré techno­logie pro...
Přidat komentář Celý článek
Mac OS X

S Kapitánem u kormidla

Software / Mac OS X | Eida 26. června 2016, 18:06
V Apple se dě­jí hroz­né vě­ci. Ob­čas se nenápadně kousnu do sli­nivky a ptám se, ko­likrát se Steve mu­sí ob­ra­cet v hro­bě z to­ho, co všechno just not works. A vyb­li­tá nos­talgie a ne­mocná sen­ti­men­ta­li­ta, co mi hra­jí v hlavě ja­ko v...
Přidat komentář Celý článek
Mac OS X

Krocení kapitána

Software / Mac OS X | Eida 4. prosince 2015, 23:04
Už pěknou řád­ku ho­din ne­padlo ani slovo o ja­kémko­liv novém švihnutí ja­blkem. Aby ta­ky jo. Kapsa je roz­bi­tá a do opravy dale­ko, a to díky novým okolnos­tem dost možná i na věky vě­ků, te­lefon se­sosá všech­na da­ta z FU­Pu běh­em...
Přidat komentář Celý článek
Linux

Nepřítel nad branami

Software / Linux | Eida 20. srpna 2015, 18:53
Za deva­te­ro brana­mi a jedním špatně na­konfigu­rovaným fi­rewallem kde­si v Praze ži­la Lenka. Mě­la svo­je černý oči, ši­roký úsměv, ti­tul z ob­chodky a psa. Už část svého stu­dent­ského živo­ta trávi­la ja­ko spe­ci­a­listka na marké­ting a...
Přidat komentář Celý článek
Windows Linux
Mít všu­de VPN je sko­ro ja­ko sen. Sen z far­my. Dlouhou do­bu ne­by­la na iOS možnost pro­vo­zovat mezi mezi VPN­ka­mi mi­mo vestavěných běžných L2PT, PPTP a něj­a­kých těch 3rd od Cis­ca ta­ky OpenVPN, což se si­ce už dávno od dob iOS 5...
Přidat komentář Celý článek
Linux

OEM Windows pod libvirt KVM

Software / Linux | Eida 10. února 2015, 00:49
 Už jsem to mi­nule na­kousnul, mít na sto­le server s li­cenčním štít­kem od Micro­sof­tu, běž­et na něm Li­nux a při­tom potře­bovat pro pi­to­mou ap­lika­ci plno­hodnotný .NET 4 s WPF, kte­rý bo­hu­žel ne­zvlád­ne Mo­no, ale zár­oveň ta­ky vy­u­žít...
Přidat komentář Celý článek
Linux Windows

Extrémní opatření

Software / Windows | Eida 3. listopadu 2014, 16:17
Byly Du­šičky. A něk­de i Hallowe­en. Něk­do si možná ra­dě­ji pus­til Hellowe­e­ny. A něk­do ji­ný to ra­dě­ji všechno pro­spal u skleničky Pálavy. Zkrátka a dob­ře, aby všechno pokra­čovalo ve straši­delném du­chu, přišlo pon­dělí, kdy měl být...
Přidat komentář Celý článek
Windows

Den D jako DDoS

Software / Windows | Eida 22. září 2014, 23:05
Ne­ko­nečné ho­di­ny be­zesných no­cí ve fi­nále při­nes­ly svůj černý den zúč­tování. Po ne­uvěř­i­telně dlouhé do­bě plné zuřivého plánování, let­ního kafe, e-mai­lových zne­chu­cení, mno­ha a mno­ha se­beza­pření a četných příko­ří se dnes do...
Přidat komentář Celý článek
Linux Mac OS X Linux
Při nej­lepší vů­li a čis­tém svě­do­mí by ne­měl být nej­menší dův­od roz­jíž­d­ět na jednom stro­ji víc než je­den kanál připo­jený do To­ru. Ale­spoň te­dy pro soukro­mé a ne­divo­tvorné úče­ly. Přes­to se ale naj­dou i si­tua­ce, kdy by se mít ví­ce...
Přidat komentář Celý článek
Linux

ACL místo Samby pro Mavericks

Software / Linux | Eida 7. března 2014, 23:59
Sam­ba je po­ho­dová, sta­bilní, je možné s ní děl­at vše­li­ja­ké kousky. Kaž­dý si na ni re­la­tivně rych­le zvykne a ob­lí­bí si ji pro je­jí jedno­duchost a přehlednost, te­dy ale­spoň v přípa­dě, že se v ní nesnaží zby­tečně roz­jíž­d­ět dva­cet...
Přidat komentář Celý článek
Mac OS X Linux

Nová kopírka s Jessinkou

Software / Linux | Eida 27. ledna 2014, 20:23
Uplynuly dva, sko­ro vlastně ne­ce­lé tři dlouhé roky od po­slední in­stala­ce tis­kového sys­té­mu na na­šem teh­dy novém di­no­sauřím serve­ru v na­šem malém kou­zelném budníčku, v němž do té do­by kralova­la jen sa­mostatná a ve­se­lá kopír­ka od...
Přidat komentář Celý článek
Matlání v Office
To­hle je his­to­ricky první - do­slova pi­lot­ní - článek z expe­ri­men­tální série, co ko­nečně ne­bu­de úplně na úrovni :). Kdo bu­de chví­li fi­kaně go­oglovat, začne zce­la jis­tě a s při­býva­jí­cím ča­sem čím dál ví­ce na­cházet v diskusních...
Přidat komentář Celý článek
Mac OS X

Sea Lion v listopadu

Software / Mac OS X | Eida 18. listopadu 2013, 16:17
Ješ­tě to není ani ce­lých tři­cet dní, co na­plno vy­šel OS X 10.9, kte­rý byl ozna­čen Mave­ricks, ač název Sea Li­on mu zůstane při­ši­tý a bu­de ho bu­de vysti­hovat mno­hem víc. Je­ho vy­dání vy­vo­lalo v řa­dách tru­bek a BFU na­pros­tou paniku...
Přidat komentář Celý článek
Mac OS X
Udá­l­os­ti se opa­ku­jí. Rá­dy. A pře­devším ty ne­příj­em­né. Před pár okamžiky, což při pře­měř­ení na čas tam venku od­po­ví­dá zhru­ba do­bě před tře­mi le­ty, vy­puk­la ta­ková ta první pro­hlíže­čová krize. V zás­a­dě ce­lé­mu teh­dejší­mu neš­těs­tí...
Přidat komentář Celý článek