Eida.cz - Merry XNUsmas, asi

Merry XNUsmas, asi

20. prosince 2017, 12:49 Eida

Ob­čas při po­hle­du na te­levizi, kte­rá je naš­těs­tí ko­likrát vypnu­tá, zaz­ní co­si ja­ko GNUs­mas. Je to do­ce­la příj­em­ná myšl­enka, že by Sam­sung vy­ráb­ěl GNU-Váno­ce, ale opak je sa­mozřejmě ja­ko vž­d­ycky prav­dou. A skutkem. A skutky čas­to utí­ka­jí; totiž stejně ja­ko hr­di­nové, kte­ří obvykle své věrné fanoušky zra­dí, ča­sem i čis­tá du­še při­j­de na to, že nic ja­ko GNU ne­e­xis­tuje a když už jo, po­strá­dá duchovní rozměr.

Bu­de to už pár dní. Všechno za­čalo ma­lým ne­pa­trným Ai­rem, kte­rý byl navržený tak, aby děl­al vánoční ra­dost. Ale o to tak úplně nej­de, za­jí­mavější by­la je­ho in­stala­ce, kte­rá všechno od­star­tova­la. Když při­šel, měl v so­bě co­si, ale jak už bývá zvykem, da­rované­mu troj­ské­mu ko­ňovi se ne­dívej ani za zu­by, ani na coko­liv ji­ného, pros­tě stro­ji vy­re­se­tuj SMC a PRAM a na­lej vše znovu. Air-2011 už je tak ši­kovný, že se sám umí spus­tit v In­ternet Re­cove­ry a na­in­staluje se komplet sám. A tam to přišlo. Je­ho výc­ho­zí vol­ba by­la nejnovější High­Sier­ra, ma­cOS 10.13. 10.13.2. Darwin. Takže XNU, 17.3.0. Všechno pro­běh­lo ab­so­lutně hlad­ce a vy­pa­dalo to dokon­ce i použi­telně. No a dle zvěs­tí bylo in­terní SSD for­má­továno na APFS.

APFS je věc, na kte­rou se če­kalo dlouhé de­sít­ky let. Je až s po­divem, že Apple s HFS+ vydržel ta­kovou do­bu a po­řád děl­al s podpo­rou UNI­Xových pas­tí jen něj­a­ké hacky a ne­vy­dal žád­ný nový sou­bo­rový sys­tém ješ­tě před zro­dem SSD. Takže ko­nečně to umí všechno, co se od mo­derního fi­le­sys­té­mu oče­kává, te­dy není to jen FS, ale ta­ky LVM, ob­dobně ja­ko ZFS ne­bo HAM­MER. A stejně ja­ko oni podpo­ruje CoW a de­dup­lika­ci s del­ta záznamy a sna­psho­ty, ale co na­pros­to fa­sicu­jí­cí, je op­ti­ma­lizovaná přístu­po­vá do­ba. Ono se totiž dost čas­to stávalo, že pod HFS+ by­la me­ta­da­ta roztříš­tě­na všu­de možně a Fin­der za­žíval ko­leč­k­ové okamžiky, když se na něj­a­kém ad­re­sáři ma­sivně pou­žíval QuickLo­ok. To­hle je pryč, všech­ny sou­bo­ry jsou do­stupné ihned a všu­de, což už zkrátka vy­p­lývá z dnešní vir­tu­a­liza­ce FS ja­ko ta­kové. Hroz­ně vtipné ovšem je ta­ky to, že ča­sové kapsy vy­u­žíva­jí vy­loženě har­d­lin­ků na HFS+, takže se žád­ný zá­zrak v ob­las­ti zál­o­hování v sí­ti za­tím asi ko­nat ne­bu­de. A až bu­de, je otázk­ou, jak rych­le na to za­re­a­guje Ne­ta­talk. Do bu­douc­na je te­dy na co se těš­it.

No zkrátka, se svý­mi stro­ji, při­čemž na sto­le po­řád běž­el Sea Li­on, jsem se roz­ho­dl pod­stou­pit ko­nečně ta­ky upgra­de a rozjet to tro­chu dál, když už High Sier­ra při in­stala­ci převe­de stáva­jí­cí HFS+ na APFS. Mer­ry XNUs­mas, řeklo by se. A sku­tečně. Ja­ko první šel na řa­du MBP, při­čemž pro­žil vel­mi horké chvíle. Po stažení in­stalá­to­ru se pro­ve­de ako­rát zápis pro bo­ot a sys­tém je připra­ven k restar­tu. A tam to za­čalo. Po restar­tu se zob­razi­lo na še­dém ako­rát tak škrtnu­té ko­lečko a ko­nec. V ta­kových okamži­cích je potře­ba nezpani­ka­řit a roz­hodnout se, co je nej­lepší. V první řa­dě opa­trně na­tvr­do vypnout a star­tovat běh­em chi­me s L-op­ti­on, aby se ukázalo, co je vlastně k dispo­zi­ci. A hle, ukázal se SSD disk, dokon­ce ozna­čený ja­ko High Sier­ra In­stall, takže po­hůdka, star­tovalo to z něj. Ku­po­divu nenaběhl žád­ný po­řád­ný in­stalá­tor, ale jen bí­lé jablíčko na černém a ukaza­tel zbýva­jí­cích 40­ti mi­nut. Ten se ne­hýb­al a disp­lej najednou zhasnul. První horká chvíle. Pak se asi po mi­nu­tě a půl ozval zlověstný táh­lý tón, ale ve sku­tečnos­ti to ozna­movalo pou­ze to, že se se ak­tua­lizuje fir­m­wa­re a až pak to zas bylo še­dé s proužkem a fir­mwalovalo to. Po re­bo­o­tu opět chy­ba, takže nové spuš­tění s výb­ěr­em disku, ten­tokrá­te ce­lých 40 mi­nut bylo ho­tových asi za 20 a svě­te zboř se, pak sys­tém ko­nečně sám nastar­toval, ozná­mil pár ne­podpo­rovaných ap­lika­cí, ověř­il si Apple­ID a všechno bylo ja­ko dřív. Asi. O pár dní poz­dě­ji to­hle če­kalo i Sea Li­o­na. No, to byl oříš­ek. Sa­mozřejmě lá­kavá vize mít zas všechno ve funkčním clou­du a ne­mu­set se za­bývat změna­mi a drobnos­ti, to svá­d­ělo a pře­svěd­čovalo pro, ale i pro­ti in­stala­ci. Na­ko­nec zví­t­ěz­i­lo lákadlo APFS s ne­za­se­káva­jí­cím se Fin­de­rem. Pro­ces byl opět stejný, jen o ma­ličko méně dě­sivý.

A pak, pak to přišlo. Jak se zdá, Apple to přes­tal mys­let vážně s pro­fe­si­o­nální­mi stro­ji na prá­ci, pro­tože se za­měř­uje pře­devším na levi­cově ko­rektně gen­de­rově a ra­sově vy­vážené emo­ji, ale na typo­grafii a něj­a­kou sazbu, totiž prá­ci se stro­jem ja­ko pra­covní stani­cí pro grafiku, to­tálně kašle. A to se pros­tě stane kaž­dé fir­mě, když ja­ko CEO bos­se vy­vo­lí mís­to typo­grafického pe­dan­ta něj­a­kého faggo­ta, co se bu­de snažit ako­rát tak na­plnit zánik civi­liza­ce namís­to rozši­řování pevné dok­trí­ny doko­na­los­ti a hr­do­s­ti. Z něj­a­kého dův­o­du, totiž s komplet­ní unifika­cí grafického roz­hraní a pře­devším vestavěných kompo­nent, se tak něj­ak au­to­ma­ticky po­čí­tá s Hi­DPI disp­le­ji a na ty běžné, dokon­ce i ex­terní, se snad k čer­tu za­pomnělo. Nový PDFKit, kte­rý je zod­po­vědný za ren­de­rování doku­men­tů v pro­gra­mech, má snad na­tvr­do zadrá­tované vy­hlazování pí­sem, takže v Preview je všechno blur­ry a doko­na­lé La­Te­Xové doku­men­ty vy­pa­da­jí ja­ko bli­tí. Není nasta­vení, kte­ré by dokázalo tuhle ma­sivní a pře­mrš­těnou in­terpo­la­ci a an­ti­a­li­sing vypnout, nicméně při použi­tí magnifie­ru je vi­dět, že něj­a­ká ta­ková ces­ta asi je. Dost možná by moh­lo sta­čit po­stavit zku­šební ap­lika­ci s PDFKit- po­sta­veným pro­hlíže­čem a na­tvr­do mu vypnout všech­ny tyhle je­ho možnos­ti přes pro­gra­mové API, aby se ko­nečně ukázalo. Ne­bo ta­ky vy­j­de bugfix, když už jsou stížnos­tí na to­hle zmršené chování ti­sí­ce, ale do té do­by asi ne­bu­de snazší ces­ty, než pou­žít něj­a­kou 3rd par­ty ap­lika­ci na zob­razení ob­sahu, kte­rý ne­bu­de ak­ce­le­rovaný sys­té­m­ovým PDFKi­tem.

Takže to s tě­mi XNUs­ma­sy ne­bu­de asi na­ko­nec tak horké a skvě­lé, jak se to oby­čejně v reklamách maluje. Všechno ch­ce odvahu, čas a pro­s­tor. A nik­dy ne­za­po­menout bo­jovat za svo­bodné Váno­ce.

Eida
Tento článek přečetlo již 37 čtenářů (0 dnes).

Komentáře

Nový komentář