Eida.cz - Nepravděpodobná selhání HFS

Nepravděpodobná selhání HFS

15. dubna 2014, 14:39 Eida

Stroj ča­su je­de po­slední do­bou v rám­ci možnos­tí stejně a zdá se, že mu ak­tiva­ce lokálních sna­psho­tů a syn­chro­niza­ce ča­su mezi kli­en­ty a AFP serve­rem neško­dí, ale ani ni­jak ex­t­ra ne­po­máhá, zkrátka je v to­mhle smys­lu po­ho­da, mi­ni­málně po­ho­da v kap­se. Je celkem klidný ve­čer, sle­duju svůj ob­líb­ený se­ri­ál stre­a­movaný z LAN, když tu náhle při­j­de bum, pr­sk a skok. Mac­Bo­ok skon­čil křikem v pani­ce a re­bo­o­toval se. Wtf. 

To nic, se Se­a­li­o­nem se to pros­tě stává, snaží se svě­do­mí uk­lidnit pošra­mo­cenou nál­a­du. Po náb­ěhu a obno­vení oken všechno vy­pa­dá ja­ko dřív až do okamžiku, kdy - pa­ra­doxně - stroj ča­su za­bre­čí, že ne­může za­pi­sovat do kapsy. Pi­to­mý za­blo­kovaný se­mafo­ry, mum­lá to v dál­ce. Při připo­jení kapsy a po in­spek­ci zám­ků vy­pa­dá všechno dob­ře, ale pak při­j­de ten okamžik pře­ru­šení - ne­da­ří se vy­ko­nat eject a po další mi­nu­tě vy­padne z ne­bo­hého sys­té­mu hláška, že se nez­daři­lo na­táhn­out autofs.kext.

Je to při­nej­menším po­divné, ale tak zhru­ba cvičně při­j­de na řa­du kon­t­ro­la oprávnění, kte­rá nic nenaj­de, přes­tože větši­na po­dobných in­ci­den­tů může mít sou­vis­lost s pokažený­mi oprávnění­mi. Souběžně s kon­t­ro­lou ale bo­řím svůj zrak i do hlu­bin /System/Library/Extensions/ ve sna­ze na­jít za­kopaného tuleně ručně. Darwi­nov­ské kernel ex­ten­si­on není nic ji­ného, než package/bun­dle a z po­hle­du FS nor­mální UNIX-ad­re­sář s jasně defi­novanou struk­tu­rou. Je překvapením, že je­ho kompo­nen­ta Resources z něj­a­kého záh­adného dův­o­du změni­la svůj název na ђesources! Přišlo ne­pa­trné zděš­ení, pro­tože to­hle prav­dě­po­dobně moh­lo pot­kat i ji­nou kompo­nen­tu, což by moh­lo mít ješ­tě dě­sivější následky.

Vo­lu­me repair z Re­cove­ry si s tím po­chopi­telně po­ra­dit ne­dove­de, takže na scénu mu­sel znovu při­jít Disk Warri­or, kte­rýž­to ten­tokrát pro změnu od­mít­al bo­o­tovat z fla­shky a chy­til se jen z DVD, přes­to svo­ji prá­ci od­ve­dl ke zdárné­mu kon­ci a na řa­du moh­lo při­jít šet­ření pří­čin. Vel­mi… dra­ma­tické.

Jsou jenom dvě možnos­ti. Fi­le­sys­tém se ne­může poško­dit a selhat jen tak, ne­bo, ja­ko tře­ba v tom­to přípa­dě, může. Pří­či­na, kte­rá má ta­kovou udá­l­ost na svě­do­mí, je ale čas­to dost ne­prav­dě­po­dobná. Pod­le logů se zdá, že to ne­bylo jen pouhým za­blo­kováním se­mafo­rů ne­bo po­dobně, očividně do­cháze­lo k ná­s­obným har­d­wa­rovým pře­ru­šením na sa­motném to­čivém HDD, při­čemž je­ho SMART byl ale v nej­lepším po­řád­ku. Na první po­hled to ne­dávalo smy­sl až do… pro­hlédnutí výstu­pů ze Sud­den Mo­ti­on Sen­so­ru, kte­rý je schopný de­te­kovat ne­před­ví­da­telná pře­t­ížení a v přípa­dě, že by z něj­a­kého dův­o­du selhaly iner­ci­ální tlu­mi­če, dove­de naří­dit pevné­mu disku vel­mi rych­le od­stavit a za­par­kovat hlavy, i kdy­by na chle­ba ne­bylo.

Jednou z nej­složi­tějších dis­ciplín ja­kéhoko­liv sys­té­m­ového návr­hu je sna­ha pro­po­jit jednot­livé jedno­duché kompo­nen­ty tak, aby se navzáj­em ne­ru­ši­ly a byly šťastné, ne-li pří­mo syner­gicky spoko­jené. Když se to ne­po­ve­de, při­j­de do­ba in­terfe­ren­cí ne­bo rezo­nan­cí, a to už není vůb­ec dob­ře. Něk­te­ré vnější vlivy, na­příklad výzkum ufo­techno­logií, dove­dou po­dobně záz­račně pů­s­o­bit, tře­ba že vychýlí všech­ny osy po­hy­bového senzo­ru do ab­so­lut­ních čí­sel a zmagne­tizu­jí pro­stře­dí pro plavání dis­kových hlav, kte­ré pak za­píší pár nech­těných bi­tí­ků ces­tou na par­koviš­tě. Magne­tické vý­b­o­je si­ce úplně před­ví­dat nelze, ale opě­tovná re­ka­lib­ra­ce Sud­den Mo­ti­on Sen­so­ru je možná jen re­se­továním SMC, což už celkem uděl­at jde. Po­zi­tivní je, že při glo­bálním pro­čiš­tění všech cache a re­se­tu SMC i PRAM běží stroj ja­ko nový, případně ja­ko kdy­by měl SSD. Takže kaž­dé po­dobné wtf je vlastně k ně­če­mu dob­ré a po­souvá nás všech­ny k ide­ální­mu bo­du - jen kdy­by ta­kového osví­cení bylo možné do­sáhn­out oprav­du pro všech­ny.

Eida
Tento článek přečetlo již 159 čtenářů (0 dnes).

Komentáře

Nový komentář