Eida.cz - Únorové mrazidlo

Únorové mrazidlo

28. února 2018, 14:06 Eida

Únor je vž­d­ycky skoupý na slova a navíc v něm jsou ne­jen ne­ko­nečně tem­né no­ci plné zi­my, tmy, ra­ráš­ků a smutné Zuza­ny, ale ta­ky za kaž­d­ým ro­hem číh­a­jí­cí útok a hry s nenulový­mi souč­ty. To všechno a dost možná i ně­co navíc dě­lá z úno­ra ten nej­delší mě­síc ze všech, ačk­o­liv má for­málně jen tak málo dnů v kalen­dáři. Ale má, pro­ti ostat­ním mě­sí­cům, všech­ny čtyři týd­ny, te­dy mi­ni­málně pon­děl­ky - žád­né ji­né mě­sí­ce je totiž asi ne­ma­jí.

Je záh­a­dou, proč se vž­d­ycky v je­ho druhé po­lovi­ně a oprav­du krát­ce před svít­áním sku­tečného ja­ra ob­jeví tak mo­hutné mra­zy, do­slova když za okno při­běh­n­e mrazi­dlo a všechnu na­dě­ji rázem po­hř­bí v záplavě jasných, ale vel­mi slabých slu­nečních papr­s­ků. A ješ­tě jasnějších no­cí s mě­síční­mi výj­evy. Je to pod­raz, kdy se sněž­enky nejd­říve za­špi­ča­tí a pak jsou kru­tě spál­e­ny na po­pel.

Tuhé dny jsou pak ce­lé ne­tečně skry­té v chýších před zra­ky, ne­jen při před­stír­ání psaní, ale i při peč­livém plánování dalších a dalších kro­ků, kte­ré ko­nečně někam po­ve­dou. Ale na­ko­nec nám špičky ja­ra ukážou ces­tu k osvo­bo­zení z pout, do kte­rých nás všech­ny mráz uvr­hl pro pou­čení. A při­ne­sou s se­bou i raj­čátka. I po­me­ran­če. I ulitky.

Eida
Tento článek přečetlo již 60 čtenářů (0 dnes).

Komentáře

Nový komentář