Eida.cz - Na poslední špičce

Na poslední špičce

12. listopadu 2017, 23:25 Eida

Špi­ček není nik­dy dost, to je snad jasné kaž­d­é­mu od za­čátku. I těm, kte­ří snad žád­nou špičku ne­ma­jí, pro­tože jsou líní ne­bo cože. Zkrátka a dob­ře, je­di­nou sla­bi­nou špi­ček je, že ne všech­ny mo­hou růst ne­ko­nečně vy­soko a jedno­ho dne při­j­de je­jich ne­vyhnu­telný ko­nec, te­dy špička špi­ček, za kte­rou se ne­dá už vlastně nik­dy do­stat.

Sepi­sovat vě­ci zpětně je ne­smír­ně vy­čerpáva­jí­cí a navíc to ne­má už moc smy­sl, pře­devším pokud je to víc jak tý­d­en. Ne­má cenu si lhát, i ten­to říj­en ute­kl ja­ko vo­da z děravého ko­tou­če a ne­chal za se­bou tro­chu hořkou pří­chuť do­pro­vázenou na­pros­tým a to­tálním nes­tíh­áním, což je ostu­da. Kaž­d­o­pád­ně ne­byl zas tak úplně prázdným, přes­tože sed­m­a­dva­cá­tého bylo asi díky na­še­mu ope­rační­mu ve­lení volno, ale co se dá děl­at.

V první řa­dě by se slu­še­lo ří­ci, že v rám­ci ne­ustál­ého plánování touhy po špi­ča­tos­ti pro­běh­lo hned něko­lik důl­eži­tých upgra­dů. Zhru­ba po vzo­ru stolního stro­je do­stal mid-2010 Mac­Bo­ok Pro zřejmě fi­nální špičku v po­do­bě 1TB SSDčka a přes­tože tře­ba Daví­dek říkal, že se to ne­vy­pla­tí, stroj je na svém vr­cho­lu a hravě stále pře­ko­nává všechno, co je k dispo­zi­ci dnes. Jis­tě, Co­re i5 za tu do­bu pokro­či­lo o slušnou řa­du gene­ra­cí zpět a do­stalo tře­ba podpo­ru pro H.264 a H.265, ale pokud je potře­ba, aby na stro­ji běž­el denně jen Xe­TeX a Cu­ba­se, není zkrátka o čem. Ko­neckon­ců při po­rovnání s novým slu­žebním bo­okem HP Pro­Bo­ok 450 G4, kte­rý te­dy si­ce má i5 sed­mé gene­ra­ce, USB-C a an­ti­reflexní FullHD LED, sedm let sta­rý MBP stále ve­de v použi­telnos­ti, skladnos­ti, výd­rži ba­te­rie a cel­kové ergo­no­mii.

Nutno ovšem do­dat, že in­stala­ce Fe­do­ry 26 přes do­dávané WIn­dows 10 by­la do­ce­la legra­ce, se kte­rou to nejd­řív vůb­ec ne­vy­pa­dalo. V první řa­dě, te­dy hned po ne­usku­tečněném po­de­psaní pře­dáva­cího pro­toko­lu, bylo tře­ba kompletně zál­o­hovat, resp. zai­ma­go­vat ak­tuální stav disku. Vtipné na tom bylo, že ne­bylo možné pus­tit žád­né ma­lé live/re­scue z USB, pro­tože pros­tě ne­by­la rozpozná­na USBčka. Fe­do­ra to z něj­a­kého dův­o­du out-of-box dokáza­la, tak si te­dy vyslou­ži­la čestné mís­to a možná je to i víc než dob­ře, tahle téměř en­terpri­se ře­šení se pros­tě pro prá­ci ho­dí asi víc, než poku­sy a trápení s De­bi­anem. Sa­motné ima­go­vání by­la hračka, disk na M.2 má od výr­ob­ce s Win­dows celkem pět ob­las­tí, z to­ho tři NTFS ba­li­telné po­mo­cí ntfsclo­ne - sa­motný sys­tém, bo­o­tova­cí od­díl a HP Re­cove­ry; zby­tek je ču­má­ček pro EFI. Cel­ková ve­likost zál­o­hy pův­odního 256GB po­čít­a­če sražená přes LZ­MA2 se do­sta­la na pěkných 34.92 GB. Další zábavou by­la in­stala­ce ERA agen­tu, u kte­ré se ukázalo, že tam ESEŤá­ci ma­jí buď další překlep, ne­bo pros­tě ně­co opo­menu­li. Agent ke kon­ci své in­stala­ce upravuje po­li­tiky SE­Li­nuxu tak, aby mo­hl oca­sit a zár­oveň byl kon­t­ro­lovaný, bo­hu­žel se při tom odvo­lává na ces­tu /etc/init/, kte­rou ovšem Fe­do­ra 26 vůb­ec ne­má. Je otázk­ou, jak to ce­lé bylo za­mýšleno, když vir­tu­álka ERA serve­ru pou­žívá Cen­tOS 7, což je vlastně to samé - ta ces­ta tam ta­ky zkrátka vůb­ec ne­e­xis­tuje.

V du­chu upgra­dů pak ješ­tě taputukan­ský server do­stal svou po­slední špičku, ope­rační pamě­ti na plných 32 GB, abychom moh­li ve­se­le vir­tu­a­lizovat stro­je slou­ží­cí pro zvrhlou agen­du s GDPR a po­dobný­mi zly na tom­to svě­tě. Kdy­by bylo ale všechno jedno­duché a čis­té, asi by to ne­bylo pod­le zlá­ků úplně ono. Je vel­mi zvlášt­ní, jak za­bez­pe­čit služ­by tak, aby vy­hovovaly co nej­lépe plánu a zár­oveň js­me ne­přiš­li o svou ne­závis­lost, takže na jednom z vir­tu­á­lů pod KVM běží Cen­tOS a na něm, ta­dá, MS SQL. Jop.

Aby to­ho ani při změně ča­su ne­bylo málo, ta­ky se tu přes nás o jednom víken­du přehna­la po­řád­ná bouře a vlastně nás o ho­di­ny vy­loženě připravi­la, ale co už na tom, li­di jsou ve měs­tě zvyklí, že jim po­řád něk­do be­re čas a ho­di­ny z věže, případně jim straší ve věži. Mno­hem horší ale byly výpadky energie, kte­ré jen vo­la­jí po na­sazení něj­a­kého zál­ožního, ne­bo ješ­tě lépe pri­márního plánu ne­závis­los­ti na dis­tri­buční sí­ti, kte­rá je vy­loženě zasta­ra­lá. Tře­ba pro­ti Teslovým myšl­enkám. Kdy­by ale serve­ry ne­měly běh­at, nic by se asi nestalo, mno­hem složi­tější to je v do­mech, kde byly zce­la vy­mý­ce­ny plynové spo­ráky. Tam li­dé s naleš­těný­mi skloke­ra­mický­mi plac­ka­mi zůsta­li jedno­du­še o hla­du a bez kafe. Je­jich chy­ba.

No a dobrou zprávou je, že od vče­ra ta­ky ofi­ci­álně mo­hou za­čít vánoční výz­do­by a vánoční myšl­en­kaření a zkrátka Váno­ce ja­ko ta­kové. Těš­í­me se ve svých no­rách.

Eida
Tento článek přečetlo již 48 čtenářů (0 dnes).

Komentáře

Nový komentář