Eida.cz - Doutníkové dobrodružství

Doutníkové dobrodružství

8. října 2017, 21:30 Eida

Malovat podzim... to už tu zkrátka bylo, ale k malování podzi­mu tak něj­ak pat­ří dívat se na lis­ty, dívat se na ne­be a dívat se oko­lo se­be, jak podzim vní­má ne­jen přír­o­da a zvíř­átka, ale i ce­lý svět a my s ním.

Mno­ho in­sta­dý­chán­ků za­číná dost ne­vinně. Dneska šlo o celkem ne­pa­trnou věc, totiž chy­tit za ocas por­tál, aby co ne­vi­dět pad­la další pla­cička a všechno bylo ho­tové. V záchvěvu čerstvého vz­du­chu se najednou podzim pro­jevil svým pův­abem, svým de­chem na­sák­lým lis­tím a lis­tím na­sák­lým barvou. A pro­ten­tokrát ne­bylo zr­cadlovek, jen mo­bilních vy­chytávek - a přes­to, na kaž­d­ém kroku byl na­ko­nec zá­zrak.

Asi nej­větším zá­zra­kem při ces­tě do nezná­ma byl ob­jev ráko­su a v něm schovnaých dout­ní­ků, čímž se oby­čejná pro­cház­ka změni­la na dout­ní­kové dob­ro­druž­ství a okolnos­ti za­čaly lá­kat k tvo­řivos­ti a skákání pro divoké dout­níky pěkně po kapi­tán­sku, jen aby víle moh­ly podzi­mem zá­ř­it slu­nečni­cové oči a moh­li js­me si užít krás­ného dne.

Mno­ho zvíř­á­tek mělo dost po­dobný názor, ať už šlo o ko­čičky, slípky, kachničky, šne­ky, žížaly, ne­bo vž­d­ypří­t­om­né a maz­livé nutrie. Ti všichni si užíva­li ba­revného podzimního dne a s ve­če­rem se ur­či­tě za­se ode­bra­li do svých pe­líš­ků a ulo­ži­li se ke sladké­mu spánku. I pro ně byl ten­to den dob­ro­druž­stvím, jedním z mno­ha, kte­rá nás všech­ny če­ka­jí, pokud jim dá­me šan­ci.

Eida
Tento článek přečetlo již 39 čtenářů (0 dnes).

Komentáře

Nový komentář