Eida.cz - Animálie

Animálie

15. října 2017, 22:38 Eida

In­sta­dý­chánky byly dávno, dávno. Těžko říct, pro­č 0therplanet teď ne­má čas na dý­chánky, asi pro­tože mat­lá nové de­sig­ny pro čím dál rozši­řu­jí­cí se seg­ment mo­bilních a au­to­mi­bilních ap­lika­cí. Si­ce je to zvlášt­ní, pro­tože doko­na­lost stro­je do­sáh­ly až příc­ho­dem po­řád­ného tex­tového shellu, ale co na­plat, ko­merční seg­ment je pros­tě o GUI.

Tak js­me si vyš­li na nor­mální pro­cházku, ne na in­sta­dý­chánek. A bylo to vel­mi poučné. Výl­et za zvíř­átky byl v plánu už do­ce­la delší do­bu, jen nám za­tím hvěz­dy asi ne­přál­y ne­bo co. Ta­ky js­me teď mu­se­li vel­mi nutně vyzkou­šet nové bo­ty, te­dy uděl­at si první výl­et v nové obu­vi, kte­rá nám sed­la na no­hy ja­ko uli­ty a usnad­ňova­la nám pře­c­hod přes kouz­la podzimního le­sa, snad ja­ko kdy­by to by­la něj­a­ká po­hád­ka. A v je­jím závě­ru se ob­jevi­li ani­mál­ové.

Ve­se­lá zvíř­átka si s ná­mi do­ce­la hrá­la, ale bylo jasné, že hodně moc ch­těl­a jídlo jídlo jídlo, kte­ré js­me bo­hu­žel u se­be ne­mě­li a mu­se­li js­me ho pokoutně sbír­at od no­hou ma­lých dětí, kte­ré stejně jen vo­laly po po­ní­cích. Ach, ti po­ní­ci. Těžko říct, co bylo na­ko­nec nej­lepší, zda oni po­ní­ci, rozverné la­mičky, ko­zí­ci, vep­řík, papouš­ci, ne­bo te­látka. No asi kachýnky. Ale to není vlastně důl­eži­té. Důl­eži­té je, že zvíř­átka moc tou­ží být maz­le­na a kr­me­na, a to je pod­sta­ta to­to­ho víken­du, kte­rý byl úterkem, dnem Terky. Moc ji zdraví­me a vz­dává­me jí čest.

A barvy podzi­mu si s ná­mi hrály, ja­ko kdy­by ch­těly pro­jevit po­slední horkou vů­li lé­ta, ja­ko do­tek opravodvého podzi­mu, ja­ko Mon­te Chris­to. Mi­luj­me podzim. Je krás­ný.

Eida
Tento článek přečetlo již 49 čtenářů (0 dnes).

Komentáře

Nový komentář