Eida.cz - Srpnová těžba

Srpnová těžba

23. srpna 2017, 01:48 Eida

Ur­či­tě není náh­o­da, že se kaž­dé lé­to i se svým horkem chýlí ke kon­ci právě ve zna­mení kutání a z ní vy­p­lýva­jí­cí těž­by. Po­sledních mno­ho let tu kvů­li to­mu ne­byl klid. Nik­dy tu není klid. Sbíj­ečka pravi­delně ko­lem sed­mé ráno začne divo­ce kutat na tom samém mís­tě, odpo­ledne skon­čí a příští den znova. Ko­loběh živo­ta, kdy si stavební děl­ník může od­škrtnout ztra­cený den po své dob­ře vy­kutané prá­ci. Vrrr.

Pod­le pro­roc­tví v novi­nách lé­to hlavně díky chla­du po­malu kon­čí, ale asi je na kaž­d­ém, zda se to­mu roz­hodne vě­ř­it, či si lé­to a žár v srd­ci pro­dlou­ží jak jen bu­de li­bo. Obě možnos­ti jsou tu k dispo­zi­ci. A možná i něj­a­ké ji­né, kdo ví. Já ne. Mám ve svém ro­zezna­telném oko­lí asi něko­lik, i když so­tva jen pár, osob, kte­ré se v rám­ci ne­kon­čí­cího lé­ta ve svém srd­ci za­býva­jí kryp­to­měna­mi. Je to po­chopi­telné, BTC teď ne­dávno vy­le­těl k ohrom­ným čís­lům, takže bi­tevní­ci, kte­ří si jej teh­dy po prvním bo­o­mu za něj­a­kých 6000,- Kč kou­pi­li, nyní mo­hou sklízet de­se­ti­ná­s­o­bek. Ce­lé to sto­jí vlastně na tom, že ce­na jen ros­te. A to je dob­ře. Kro­mě Bit­co­i­nu exis­tuje ob­ří ne­spo­čet dalších měn, z těch význam­ných, kte­ré­mu je přiklá­d­á­na v brz­ké do­bě nová explo­ze, je tře­ba Ethe­re­um, ale vlastně to nic ne­mění na tom, že téměř ja­káko­liv mě­na, kte­rá vznikne v ro­zum­né do­bě, má po­ten­ci­ál růst do ne­če­kaných rozměrů. A svět to­mu ch­těl, že se tak stalo i u Quark­co­i­nu. Ten se tu ob­jevil něk­dy v po­lovi­ně roku 2013 a kro­mě rych­lého růs­tu a ji­ných drobných prin­cipů při­ne­sl ta­ké vel­mi za­jí­mavý ha­shova­cí sys­tém zne­možňu­jí­cí zne­u­žívání FPGA a ASIC kutá­ků/kuřá­ků pro­ti oby­čejn­ským pro­ce­so­rům. Stát u je­ho zro­du a mít všech­ny bloky do­slova na do­sah zna­menalo velkou výh­o­du, i když po­čá­teční ce­na vel­mi rych­le za­pad­la ku kam­si do de­se­tin či se­tin haléřů. 

Ovšem s od­stu­pem ča­su, to zna­mená zhru­ba dneska, kdy se je­den Bit­co­in klouzavě vy­špl­hal klidně i přes 90 000 Kč, vy­rost­ly ce­ny i ostat­ních kryp­to­měn, u Quarku ak­tuálně na něj­a­kých 7 Kč za je­den. Možná to není moc, ale po ob­je­vení sta­ré peněž­enky a je­jím opráš­ení, kdy se po re­syn­chro­niza­ci ohlá­s­i­lo něko­lik stovek mál­em za­po­menutých trans­ak­cí z teh­dejšího něko­lik let běž­í­cího mi­ne­ru v po­o­lu, se to za­čalo tvá­ř­it ja­ko vel­mi za­jí­mavé a zábavné. Co víc pak do­dat, že díky včasné­mu příc­ho­du se složi­tost nových výpoč­tů po­hybuje v jednot­kách, na roz­díl od de­se­ti­ti­sí­ců u nových peněž­enek, takže sólová srpnová těž­ba by­la už vy­loženě nasna­dě. Je­di­ná věc to­mu vše­mu však tak tro­chu bráni­la - není k dispo­zi­ci jedno­du­chá bi­nárka pro Li­nux. Běž­et ce­lý uzel ti­še další ti­sí­ce ho­din na li­nu­xovém po­čít­a­či je sa­mozřejmě ne­o­do­la­telný sen, takže na­de­šel čas pro úkol sestavit si ce­lou pa­rá­du - dé­m­o­na, ovla­dač i Qt pro­stře­dí - pro de­bi­anové pro­stře­dí. Zdro­jové kó­dy ak­tuálnáho Sa­toshi kli­en­ta 0.10.4.5 jsou nor­málně na ofi­ci­álním Gi­thu­bu, takže sta­čí násle­dovat in­struk­ce a snažit se.

Bo­hu­žel to není tak snadné, jak by se moh­lo zdát. V ces­tě sto­jí něko­lik ne­prak­tických háč­ků a ja­ko nej­výh­odnější se te­dy zdá vy­tvo­řit si sta­tický ko­los kri­tický­mi část­mi ne­závis­lý na sys­té­m­ovém pro­stře­dí. Ty­to kri­tické čás­ti se sta­ra­jí o sa­motnou kryp­to­grafii (OpenS­SL), síťovou ko­munika­ci (Bo­ost) a řízení peněž­enky (ví­ceméně pou­ze Berke­ley DB 4.8.30). Asi nejsnazší je za­čít tou peněž­enkou a sosnout si z ofi­ci­álního Oracle kanálu poža­d­ované zdro­jáky Berke­ley DB a při konfigu­ra­ci jim před­ho­dit touhu kompi­lovat je do sta­tič­na (a ne­za­po­menout na PIC) a zár­oveň to ce­lé smě­ř­ovat na něj­a­kou konkrét­ní ces­tu, kte­rá se pak stane prefi­xem, ide­álně pro všech­ny zmíněné sta­tické legrácky. To­též celkem jedno­du­še pla­tí pro Bo­ost, ten po svém za­ve­dení pou­žívá ja­ko in­stalá­tor b2, kte­rýž­to be­re infor­ma­ce o sta­tickém kompi­lování i o prefi­xu. Nejza­jí­mavější je pak si­tua­ce s OpenS­SL. S balíč­k­ovou verzí OpenS­SL kniho­ven se dá na­razit na va­rování, že není podpo­rováno Lib­reS­SL, což je ma­tou­cí a může to lecko­ho od­ra­dit. Ko­ho to ne­od­ra­dí a vy­nutí si přep­ínač s ne­kompa­ti­bilním chováním, na­razí při konfigu­ra­ci na hlášku, že RAND_egd ne­e­xis­tuje a že je svět asi v ne­bez­pe­čí. Pod­le ofi­ci­ální Bit­co­in-wiki je to vel­mi pros­té - balíč­k­ové verze OpenS­SL do­dávané v jednot­livých dis­tri­bu­cích ne­ob­sahu­jí kvů­li li­cenčním pro­blém­ům podpo­ru elip­tických křivek, na kte­rých je všechno to­hle kryp­tování ve sku­tečnos­ti za­loženo. Při stahování OpenS­SL z ofi­ci­ální stránky je ta­ky možná dob­ré vzít verzi 1.0, pro­tože 1.1 za­se začne trpět něj­a­ký­mi ji­ný­mi kon­ven­ce­mi - tran­spa­rent­ní­mi get­te­ry, ja­ko to­mu bylo po­dobně u kompi­la­ce Ne­ta­talku 3. Když je to ho­tové, můž­e­me s ra­dos­tí spus­tit překlad, ovšem ješ­tě s kos­me­tickou úpravou chainparams.cpp, kte­rý ob­sahuje sta­ré kon­struk­ce, co zas ne­vy­hovu­jí Bo­os­tu - vo­lání list_of totiž ne­má dneska smy­sl, teď to fr­čí vše ja­ko po­le ve složených závor­kách. Jo a ne­za­po­menout na něj­a­ké ty in­li­ne as­sem­ble­ry, což vy­ža­d­uje jednak Yasm pro sa­motný překlad, ale hlavně pro vo­lání dlsym i flag -ldl.

Li­nux x86_64 - Quark-Qt na De­bi­anu 9

V sou­časné do­bě ovšem nej­sou do­stupné - te­dy ale­spoň in­stantně, bez úprav do­stupné - ex­terní mi­ne­ry, všechno to běží pro­ti sta­rým Sa­toshi kli­en­tům 0.9.7; ty novější pak kon­čí s dě­sivý­mi chyba­mi, ja­kože RPC pros­tě ne­če­kalo něk­te­ré poža­davky a je tam zrani­telnost a tak vůb­ec. Sta­ré kli­en­ty za­se kvů­li zasta­ralé­mu pro­toko­lu nenavazu­jí spo­jení s uz­ly na nových 0.10.4. Ale to už asi k to­mu živo­tu tak tro­chu pat­ří, navíc block­cha­in není na ko­muni­kačním pro­toko­lu závis­lý, takže je možné těž­it přes sólo-RPC na jedné verzi a pak s obno­sem pra­covat na ji­né. A to je i fi­lo­sofie peněž­enky.

Kro­mě těch­to ma­lých ra­dos­tí s kryp­toku­ty a krumpá­čem není po­řád­ně čas na nic moc dalšího. Běh­em něko­lika dní už ko­nečně za­se vy­pukne nový školní rok a s ním i nové výzvy a po­vinnos­ti, bu­de to jedno velké překvapení. Ta­ky bu­de nutné se­brat všechnu zbýva­jí­cí odvahu vy­pravit se vstříc ve­li­tel­ství, kte­ré stále i přes ur­či­tou po­zi­tivní vizi vlád­ne chao­sem a ra­rášky. Taputukan­ské rytíř­ství, jak bylo vysněno, je za­tím v ne­do­hlednu a s ním i poz­la­cená pla­cička s uměl­ou in­te­ligen­cí za uši­ma. A to vše jen kvů­li hrst­ce něj­a­kých ný­man­dů. Ale vše za­se bu­de, věř­ím to­mu, ano.

A ji­nak je to­hle lé­to zár­oveň dost op­ti­mální, ne­boť jed­na z důl­eži­tých lenošivých tra­dic, totiž de­xení, se da­ří plnit za­tím do pun­tíku v kalen­dáři na den přesně. Všechno jen díky mé víle, dív­ce s krá­li­čím srd­cem, kte­rá po příb­ěhu dych­tí a nene­chá si ho uniknout, ani kdy­by se mělo stát ně­co strašného. A to se téměř vž­d­ycky stane. Ko­nec už za zbýva­jí­cí týd­ny nestih­ne­me si­ce úplně dle před­stav, ale ta­kový už je osud. A do­pra­covat to sem je dale­ko lepší výsle­dek, než ja­ký byl tře­ba lo­ni, a to i se vším tím volným ča­sem a ne­be­tyčnou sa­mo­tou ko­lem. Trik při­tom tkví v málu - v úžasnos­ti. Kdo je úžasný a ch­ce být úžasný, pros­tě se vy­těží a bu­de.

Eida
Tento článek přečetlo již 70 čtenářů (0 dnes).

Komentáře

Nový komentář