Eida.cz - Olíznutí Měsíce

Olíznutí Měsíce

8. srpna 2017, 00:24 Eida

Prak­ticky kaž­d­ou chví­li do­chází k něj­a­ké ne­beské po­dívané, tuhle při­le­tí UFO, támhle spadne na zem hvěz­da, ne­bo, ja­ko v tom­to či jarním přípa­dě, do­stane Mě­síc tak tro­chu záchvat. Ten­to srpnový olizoval Mě­síc jen v pravém dolním ro­hu, ale i tak na to byl hez­ký po­hled. Ne­být v au­tě, možná by tu byl nekva­litně chy­cený ce­lý průb­ěh - i když možná ani to ne, pro­tože se ce­lá nád­he­ra ode­hráva­la do­ce­la nízko nad ho­rizon­tem, a na to ta­dy v do­mov­ském bi­o­mu nej­sou vhodné pod­mínky.

Po­slední záchvat byl tuhle něk­dy před za­čátkem ja­ra, když by­la ješ­tě ma­sivní zi­ma, moc to ne­vy­pa­dalo s po­ča­sím a bylo zár­oveň ta­ky dost poz­dě v no­ci. Ten mo­ment ale stín na­ší Ze­mě do­ce­la za­kryl mě­síční ko­touč a du­ši za­plnil klid.

No a pro­tože k mě­síčním úkazům do­chází kaž­d­ou chvilku, vel­mi dob­ře se dá na­trénovat tvor­ba pás­ma ne­bo ani­ma­ce, kte­ráž­to vče­rejší do­pad­la zhru­ba násle­dovně.

Záchvat Mě­sí­ce, 8. srp­na 2017 (21:26 - 21:31 SELČ)

Bylo by potře­ba se ješ­tě tro­chu za­mys­let, proč to­hle všechno v tak krátkých in­tervalech připa­dá pře­devším na úplňky, ale asi v to­mhle ohle­du ne­e­xis­tuje nic ja­ko ab­so­lut­ní sho­da náh­od, as­t­ro­lo­gická logika, ne­bo snad náš osud. Kdo ví. Já ne. Ale už za pár dní při­je­de na ko­ni Per­se­us a nastane tra­diční hvěz­do­pád.

Eida
Tento článek přečetlo již 90 čtenářů (0 dnes).

Komentáře

Nový komentář