Eida.cz - Víc než dny ve slovech

Víc než dny ve slovech

27. května 2017, 14:43 Eida

Ob­ráz­ky a vizuální po­stře­hy všedních dnů ­čas­to vy­da­jí za víc než něko­lik slov, ne­bo leck­dy, jak by se asi dalo říct, klidně i za tři ti­sí­ce slov. Jde o to, že ob­čas je to­ho ko­lem to­lik, že slova si­ce rá­da ská­čou do vět, ale není jim úplně přáno se po­řád­ně na­dechnout, na­tož se shlu­kovat do května­tých souvětí a vy­právět o dávno přeš­lých dnech. Ale na mrknutí byly dny vy­loženě krás­né, te­dy ale­spoň v iPho­nu se tak jevi­ly, zkrátka po­hle­dy byly víc, než jen dny ve slovech.

Aby to­ho ne­bylo málo, sa­mozřejmě vzniká spous­tu in­stagra­mových a po­lo­in­stagra­mových, ne­bo dokon­ce i ne­in­stgra­mových po­střehů, kte­ré se něj­a­kým ne­do­pat­řením ne­do­staly ven, ne­bo jen če­kaly na svou chví­li, kte­rá ale bo­hu­žel za­tím ne­přiš­la.

A závěr­em, pro­tože všechno je ve sku­tečnos­ti pris­ma­tické a defor­ma­ci fo­tek uměl­ou in­te­ligen­cí se me­ze nekla­dou, přišlo i něko­lik zábavných stříp­ků z Prismy, kte­rá za­chráni­la ko­likrát ne­upravi­telnou si­tua­ci.

Už dlouho ovšem ne­byl po­řád­ný in­sta­dý­chánek, asi pro­tože vše­ho bylo pří­l­iš mno­ho a všechno bylo zby­tečně hek­tické. Ale už br­zy, ano, ur­či­tě br­zy při­j­de chvíle, kdy se to ce­lé za­se na­praví. Je­likož je nám přáno. A pro­tože můž­e­me. Juch.

Eida
Tento článek přečetlo již 93 čtenářů (0 dnes).

Komentáře

Nový komentář