Eida.cz - Kočí zima

Kočí zima

22. ledna 2017, 15:12 Eida

Je ko­čí le­den - ko­či­čí čas, kdy se zas nic nes­tíhá kvů­li před­stír­ání psaní a tak. Ob­čas je složi­té udržet všech­na pře­svěd­čení v plné síle. Možná tro­chu to­ho mrazivého koč­k­ování pat­ří mezi způ­s­o­by, jak to lze zjedno­du­šit a zpřít­ulnit. A snad to pla­tí pro všech­ny vodní typy.

Za oknem bývá po ve­če­rech stále ješ­tě tma, zi­ma i ra­ráš­ci - jen ta Zuza­na za­tím tak něj­ak chy­bí, asi si ne­ch­ce hrát na zuzanové dob­ro­druž­ství a vy­dat se tro­chu ji­nou, o ně­co magič­tější ces­tou. Vy­pa­dá to, že se kvů­li ní všechno za­se ne­dob­rovolně změní, a to už něk­dy po příš­tím týd­nu. Pak už snad bu­de brzo ja­ro. Bu­de­me za­se olizovat uli­ty a vís­k­at esen­ce schůdnos­ti do­po­ledního čaje. Bu­de­me doko­nale svo­bodní.

Eida
Tento článek přečetlo již 88 čtenářů (0 dnes).

Komentáře

Nový komentář