Eida.cz - Velikonoční den

Velikonoční den

28. března 2016, 16:24 Eida

Není lepšího způ­s­o­bu tra­diční o­slavy ve­liko­nočního pon­dělí, než v ne­ko­nečné smyč­ce pro­žívat zmrtvýchvstání a užívat si u kafe mo­hutnost požehn­ání, kte­ré nám všem do­dává sílu bo­jovat pro­ti ne­pří­t­e­li vše­mi do­stupný­mi pro­středky. V obklopení ko­číky rovněž ko­nečně za­čína­jí pro­gre­sivně vyska­kovat špičky, i když s něj­a­kým zpož­d­ěním pro­ti uplynu­lým do­bám.

Aby to­ho ne­bylo málo, za ce­lý mě­síc se dalo nas­bír­at i pár menších in­stapo­střehů v te­lefo­nu, včetně úplně prvního špi­ča­tého ko­čení při ces­tě do la­borky. A bo­hu­žel též mo­hutnos­ti ne­po­pi­ra­telné ar­chi­tek­tu­ry na­še­ho chrá­mu smr­ti.

Příští mě­síc to už vy­pukne. Ne­bu­de úniku a ja­ro opět ude­ří. Snad i mí mi­lí ču­máč­k­ové po­cítí je­ho sílu a na­dě­ji, kte­rou jim do­dá, a bu­dou svě­do­mi­tí a na­kres­lí všu­de jarní mutónky.

Eida
Tento článek přečetlo již 94 čtenářů (0 dnes).

Komentáře

Nový komentář