Eida.cz - Temnota na Slunci

Temnota na Slunci

20. března 2015, 21:30 Eida

Téměř ja­kéko­liv zatmění je zdán­livě vzácný jev, ke kte­ré­mu ta­dy do­chází kaž­d­ou chví­li. Něk­dy přes ob­lo­hu pře­le­tí plane­ta, jin­dy se splaší Mě­síc, o víken­du pa­da­jí ob­čas i me­te­o­ri­ty. Dneska se to ho­ří­cí hé­li­um na­ho­ře, kte­ré je svět­l­em Apollónovým a na kte­ré se ne­smí sahat (na což ostatně exis­tuje i ika­rov­ský důkaz, jak si maník ch­těl na­ho­dit illu­mos a ce­lé se mu to rozpeklo), schovalo právě za Mě­síc. Ten byl zrov­na v tu chví­li, pokud si to­ho te­da nik­do ne­vši­ml, v úplňku. Z as­t­ro­no­mického po­hle­du to byl jev, kdy stříbrné ko­le­so ch­tělo zce­la zastínit slu­neční ko­touč.

Naopak z po­hle­du as­t­ro­lo­gického se ja­ko vž­d­ycky a bez vý­j­imky jedná o zna­mení apokalypsy, což se jednoznačně sho­duje. Setmělo se, za­čalo mál­em mrz­nout, ptá­ci uvíz­li na stro­mech a kočka je díky to­mu všech­ny sněd­la. Nejza­jí­mavější by­la ta černá ho­dinka uvnitř do­mu běh­em poku­su uva­řit kafe - ne­daři­lo se.

Průb­ěh zatmění Slun­ce 20. břez­na 2015

Ani­ma­ce je děl­aná v ima­gick. Opro­ti záchva­tu Mě­sí­ce ta­dy ne­mám pás­mo, pro­tože se mi kvů­li roz­bi­tí a tak tro­chu z ne­do­statku pamě­ti ne­ch­ce děl­at. Přes­to, pro ilustra­ci ne­beské po­dívané, zazna­menané mo­jí ve­smír­nou hračk­ou, by to tu moh­lo sta­čit. Do příš­tě, což stejně bu­de než by in­tegrál­em do­ho­dil, by ne­bylo úplně od vě­ci mít na to ko­nečně po­řád­ný ze­si­lovač, co by to vy­kres­lil v ce­lé krá­se a v de­tai­lu. 

Za zmínku sto­jí po­někud roz­to­mi­lý gene­rační roz­díl, kdy spous­tu nadšených nadšen­ců po­zo­rovalo úkaz skrzevá leš­těné vrstvy již zasta­ra­lých kompakt­ních dis­ků, za­tím­co ta­dy po­sta­či­ly oby­čejn­ské 5.25” dis­ke­ty, te­dy před­chůd­ci ikon spásy. Pod­le legen­dy ale techno­logie a as­t­roúka­zy sou­vi­sí. Co NA­SA po­prvé za­ú­to­či­la na Mě­síc, techno­logie ja­ko zá­zra­kem přeš­la z magne­tické na op­tickou. Nad tím by se měl něk­do za­mys­let…

Eida
Tento článek přečetlo již 160 čtenářů (0 dnes).

Komentáře

Nový komentář