Eida.cz - Sea Lion v listopadu

Sea Lion v listopadu

18. listopadu 2013, 16:17 Eida

Ješ­tě to není ani ce­lých tři­cet dní, co na­plno vy­šel OS X 10.9, kte­rý byl ozna­čen Mave­ricks, ač název Sea Li­on mu zůstane při­ši­tý a bu­de ho bu­de vysti­hovat mno­hem víc. Je­ho vy­dání vy­vo­lalo v řa­dách tru­bek a BFU na­pros­tou paniku, pro­tože byl k dispo­zi­ci zdar­ma (mi­mo­cho­dem deve­lope­ři do­sta­li zdar­ma i Server, ale o tom už nik­do ne­mluví). Bylo by ale hez­ké vě­dět, že OS býval s novým stro­jem vž­d­ycky tak něj­ak zdar­ma a tře­ba po­čít­a­če s Tige­rem se pros­tě ne­upgra­dovaly a vydrže­ly ce­lé roky - až dodnes - úplně fit. Applu ta­ky nik­dy moc ne­va­di­lo, že jim něk­do soft­wa­re kra­de, přes­tože se to roz­moh­lo až ne­uváženým pře­c­ho­dem na In­tel před něj­a­ký­mi os­mi le­ty. Kaž­d­o­pád­ně při­šel čas se na Sea Li­on po­dívat tro­chu zblíz­ka, zda se to vůb­ec dá pou­žívat a co se změni­lo k horší­mu. Ne­bo k lepší­mu.

Přes­tože je to asi krajně ne­vhodné, ješ­tě jednou bych se tro­chu roz­či­leně vrá­til k ono­mu pře­c­ho­du na In­tel, kte­rý byl mezi ji­ným totiž vy­vo­lán megaher­tz mythem a te­o­re­tickou ne­schopnos­tí IBM svižně tak­tovat pro­ce­so­ry pro Apple tak, aby vy­hovovaly tren­dům v mar­ke­tingo­vém zna­čení. Od té do­by jsou si­ce poku­sy s ne­smy­slný­mi frek­ven­ce­mi G5 i Pen­tia 4 pryč (nově to asi za­číná s AR­My), ale stejný osud potkal bo­hu­žel i soft­wa­re, na kte­rý se na­sazu­jí na­pros­to šíl­ené vývo­jové mo­de­ly, kde je důl­eži­té vy­dávat čas­to a inkre­men­tovat čís­la verzí ja­ko o život. Příkla­dem za všech­ny může být Li­nux, u kte­rého něj­a­ká přehlednost pa­rád­ně odeš­la do kop­ru změnou číslování od 2.6 na 3, ne­bo tře­ba ta­ková kravi­na, ja­kou je Chro­me, případně nová Chrope­ra, kde krom šíl­eného čís­la sesta­vení webki­tu, nak kte­ré není mi­mo­cho­dem nik­do zvě­davý, mu­sí­me po­malu kaž­dý den sle­dovat těžko vy­svět­l­i­telnou změnu major čís­la verze.

Zkrátka a dob­ře, u Mac OS X to ce­lou do­bu vy­pa­dalo tak, že li­chá verze sys­té­mu (10.3 Pan­ther, 10.5 Le­opard, 10.7 Li­on) je vlastně ta­kovou zkoušk­ou a verze su­dá (10.4 Tiger, 10.6 SL, 10.8 ML) ko­nečně všechno dove­de k doko­na­los­ti. Bo­hu­žel se zdá, že verzova­cí trend přísně za­sáhl i Apple, kde se teď po kaž­d­ém WWDC vy­dává nový OS X a ta­to úvaha přestává tak něj­ak pla­tit. Kro­mě to­ho, že by­la roz­bi­tá řa­da velkých ko­ček, to na první po­hled vy­pa­dá tak, že se 10.9 snaží při­blížit běžným win­dow­sím a iOS uživa­te­lům ve všem, co 10.8 ko­nečně opravil z Li­o­nu 10.7. Sou­hrn Co­re techno­logií v OS X 10.9 si­ce už sto­jí na něj­a­kém pevnějším zákla­dě, ale po­řád to není ta­kový revo­luční skok, ja­ko to bylo v přípa­dě Tige­ra, navíc se hodně opírá o techno­logie před­sta­vené ve Snow Le­opar­du.

Nejpa­trnější změ­ny vne­sené OS X 10.9 se da­jí shrnout asi tak do tří hlavních čás­tí.

V rovi­ně vizuální je to kaž­d­o­pád­ně od­stranění ske­uo­morfis­mu, či jak se to, ke všem čer­tům, píše. Na tom je krás­ně vi­dět, že ne­jednotná kon­cep­ce může všechno pokazit. Už se to jednou stalo právě v Tige­rovi, kde ke kon­ci exis­tovaly ap­lika­ce asi ve třech ne­bo čtyřech růz­ných vizuálních stylech a ne­dalo se s tím nic moc děl­at. Ske­uo­morfismy přišly se sna­hou in­tegrovat iOS 5/6 po­cit do desk­to­po­vého sys­té­mu, če­hož se chyt­lo i spous­tu ji­ných vývo­jářů, takže ve fi­nále tu má­me celkem dost po­ma­tecných ap­lika­cí tře­tích stran a zár­oveň zpla­ca­tě­lé ap­lika­ce na­tivní - js­me za­se tam, kde js­me by­li, dokud se všichni ne­do­hodnou na jednom a pokud­možno jednotném smě­ru. Kaž­d­o­pád­ně ope­rační sys­tém ne­má být pla­ca­tý.

Asi druhou pa­trnou změnou je pod­le vše­ho sna­ha eli­mi­novat platformní od­lišnos­ti v he­te­rogenních pra­covních pro­stře­dích, což, vel­mi zjedno­du­šeně, můž­e­me ozna­čit za zvýšení kompa­ti­bi­li­ty se sí­t­ě­mi Win­dows. V Sea Li­o­nu je teď default­ním pro­toko­lem pro sdíl­ení SM­B2. Za­ho­dit vlast­ní na­tivní pro­tokol, AFP, kte­rý měl mi­mální režii a fungo­val všu­de na­pros­to perfektně, čis­tě jen kvů­li zvýšení kompa­ti­bi­li­ty, tak to se, dámy a pánové, na­bízí je­di­né slovo - de­bi­li­ta. Nicméně spe­cifika­ce za­tím stejně není do­děl­aná a ne­dá se po­čít­at tře­ba s tím, že Sam­ba na Li­nuxu po­skytne všech­na nutná rozšíř­ení, kte­rý­mi dispo­nuje AFP za­ložené na HFS - pře­devším Spot­light in­dex, rych­lé hle­dání, všech­na ACL, me­ta­da­ta a ostat­ní značky a podpo­ru stro­je ča­su. Právě ten stále je­de na AFP, ostatně mu­sí, když už to tak bylo navržené.

Po­sledním, na první po­hled ne­ví­ce po­střehn­u­telným příno­sem, je ma­sivní op­ti­ma­liza­ce spotře­by energie. Techno­logií, kte­ré se o ni sta­ra­jí, je při­tom ce­lá řa­da. Nej­ví­ce se asi mluví o slou­čení ča­sova­čů do spo­lečných cyk­lů (ti­me co­ale­s­cing), aby měl pro­ce­sor ví­ce ča­su pro ne­činnost. Díky pro­ve­dení laun­chd to všechno sku­tečně šlape ja­ko ho­dinky. V ta­kových Win­dows se da­jí ča­sova­če ručně do­nastavit v regis­t­ru, ale čas­to se pak na­razí na po­děl­ané plánovaní a efekt je ve výsledku vel­mi ma­lý. Co je pěkné, je i zpo­malení ča­su grafických ap­lika­cí v po­za­dí (app nap), kte­ré ale plní svou funk­ci jenom za předpokla­du, že člověk, co pracuje v OS X, ne­měl nik­dy před­tím v ru­ce sku­tečný Mac. V Ac­tivi­ty Mo­ni­to­ru je teď navíc vi­dět seznam ap­lika­cí, kte­ré jsou nár­očné na energii. Za zmínku by moh­la v to­mhle ohle­du stát i kompre­se ope­rační pamě­ti, pro­tože ne­jen, že ušet­ří paměť ja­ko ta­kovou, ale zejmé­na tím před­chází zby­tečné­mu a čas­té­mu swa­po­vání, kte­ré je na to­čivých dis­cích další energe­tickou zá­těží navíc.

Bylo vel­mi za­jí­mavé mít něj­a­ké do­jmy hned něko­lik mi­nut po in­stala­ci. Asi ne­byly žád­né, ne­bo možná jen mi­ni­mální. Pro­vá­d­ěl jsem ji na Mac­Bo­oku, pro­tože ten teď tak čas­to ne­mu­sím pou­žívat, takže byl vhodným stro­jem pro vyzkou­šení si, kdy bu­de Sea Li­on oprav­du připra­ven k použi­tí. Opro­ti DP1, zkou­šené kdy­si v lé­tě, se ce­lý sys­tém zdál o dost sta­bilnější. Tu­to ilu­zi běh­em něko­lika mi­nut zni­čil kernel panic, na kte­rém se pod­le vše­ho po­dí­l­e­lo prvot­ní zál­o­hování do stro­je ča­su spo­lu se stahováním hro­ma­dy ji­ných up­da­tů ap­lika­cí a pokou­šení, ja­ká všech­na trackpa­dová ges­ta vlastně App Sto­re zkous­ne. A nezkousnul jich mno­ho. Od té do­by se to už ne­opa­kovalo, ale záži­tek to byl celkem silný.

Dalším zklamáním bylo zjiš­tění, že ba­te­rie ukazuje ne­ce­lé dvě a půl ho­di­ny namís­to něj­a­kých os­mi při zkou­šení DP1. Pův­odně vi­nu pře­braly všech­ny puš­těné ap­lika­ce (včetně UB přežit­ků z do­by Tige­ra), kte­ré v čis­té DP1 ne­byly, a 7200o­táč­k­ový disk. Na­ko­nec se ale ukázalo, že úspo­ra ba­te­rie funguje dob­ře, jen přep­ínání de­di­kované grafické kar­ty na in­tegrovanou nefunguje přesně tak, jak by se oče­kávalo. Pokud se ale grafická kar­ta exp­li­citně přep­ne na in­tegrovanou, výd­rž se opět spo­čí­tá na těch osm a něk­dy i ví­ce ho­din.

Přes­tože první po­hled na 10.9 ne­přínáší nic nového, na­příklad čas­tou změnu signa­liza­ce spuš­těných ap­lika­cí v Docku, tak se tu co­si událo ve Fin­de­ru. Ten sa­mozřejmě podpo­ruje ta­by, ale to je ve­d­lejší. Po­zi­tivní změnou je, že se dá teď všechno oštít­kovat a pod­le štít­ků vy­hle­dat, což je oprav­du su­per. Zápornou stranou ale bu­diž fakt, že tě­mi­to štít­ky se staly dřívější labe­ly, kte­rý­mi se krás­ně vizuálně zvýr­az­ňovaly po­ložky a teď je namís­to nich jen ta­ková ďubka. Aby to bylo ješ­tě ve­se­lejší, sa­mozřejmě stáva­jí­cí tagy z před­cho­zích sys­té­mů mu­se­ly být za­chová­ny, takže se na za­běhn­u­tém sys­té­mu ve­li­ce rych­le díky to­mu zpřehled­ňova­či vy­tvo­řil ne­be­tyčný bor­del. Ovšem další po­zi­tivní změnou ve Fin­de­ru je je­ho odezva. Všech­na drag&drop ko­nečně za­se fungu­jí bez zby­tečných duhových ko­le­ček, což je v 10.8 Ko­ze asi nej­větší pa­in-in-the-ass. Nega­tivní změnou bylo par­ci­ální re­se­tování nasta­vení si­de­ba­ru, ale po něko­li­ka­mi­nu­tovém kou­mání se to dalo za­se opravit.

Zá­chytný bod při­šel ovšem v tom nej­důl­eži­tějším, pro­vo­zu ap­lika­cí. Dalo se oče­kávat, že spous­tu vě­cí se možná po­ru­ší a bu­de je potře­ba obnovit ne­bo po­výšit. Ke vše­mu překvapení ne­by­la ta­to obnova snadná, přes­tože DP verze byly k tes­tování venku celkem dlouho. Pri­márně bylo nutné pře­děl­at cus­tom ALF, ale co čert nech­těl - krom kerne­lových rozšíř­ení se zdá, že se udály i něj­a­ké komp­li­ku­jí­cí změ­ny pří­mo v imple­men­ta­ci OpenB­SD pf, bo­hu­žel o tom není možné na­jít žád­ný pro­kaza­telný důkaz.

Mezi další po­ru­šené a nefunkční kousky se pod­le oče­kávání za­řa­di­ly pro­gramy pro har­d­wa­rovou vir­tu­a­liza­ci a správu sys­té­mu. V ten okamžik to bylo na­pravi­telné be­taverze­mi, při­čemž bylo vhodné si po­všimnout, že in­stala­ce OS obnovi­la výc­ho­zí nasta­vení Ga­te­ke­epe­ru, kte­rý zne­možnil běh řád­ně ne­po­de­psaných ap­lika­cí.

Ovšem klí­čovým soft­wa­rovým vy­ba­vením, aby se dal vůb­ec OS X pou­žívat, jsou po­chopi­telně obecné UNI­Xové nástro­je a in­terpre­ty, kte­ré asi nej­lépe za­jišť­u­jí MacPorts. Hned ten den byl si­ce k dispo­zi­ci in­staller pro 10.9, ale por­ty sa­motné byly pokažené od sho­ra až do­lu, navíc po­chopi­telně jen ve zdro­jové po­do­bě - a tam to na­razi­lo na první pře­kážku, pro­tože do nového OS X bylo nutné ješ­tě ručně do­in­stalovat co­m­mand li­ne to­ols z Xco­de, pro­tože ty, ja­kož i mno­ho vel­mi důl­eži­tého ostat­ního, se defaultně ne­in­stalu­jí, ale jsou k dispo­zi­ci aspoň on de­mand. První den se ne­daři­lo upgra­dovat prak­ticky nic a došlo k ješ­tě větší­mu po­ru­šení i ji­nak fungu­jí­cích por­tů, takže nejsnazší ces­tou ven bylo všech­ny por­ty smazat a če­kat, až bu­dou v po­řád­ku. Teď je po­lovi­na lis­topa­du za ná­mi a dá se říct, že ty nej­důl­eži­tější por­ty k dispo­zi­ci a v po­řád­ku už jsou, dokon­ce i v bi­nární po­do­bě - přes­to jich ješ­tě dost če­ká na své zpra­cování. 

Když se po­mi­nou všech­ny ostat­ní ma­lé změ­ny, tře­ba uřvané no­tifi­kační cen­t­rum, po­divně ukazu­jí­cí ma­po­vé podkla­dy, že jsou iko­ny prefe­ren­ce panes neúměrně zvětšené, ne­bo že se iko­na stro­je ča­su ne­to­čí, dá se říct, že je pův­odní ML ko­nečně pře­děl­aný do něj­a­ké ro­zum­né po­do­by a navíc no­te­bo­ok prak­ticky vůb­ec ne­topí. Přes­tože už větši­na ap­lika­cí tře­tích stran běží dob­ře a by­la schopná se s up­da­tem vy­rovnat, bu­de zřejmě asi ješ­tě chví­li trvat, než všechno za­padne na správné mís­to. Možná by to moh­lo být už na kon­ci lis­topa­du a pak tře­ba i pro­hlá­s­ím, že je to­to první li­chá verze OS X, kte­rou se ne­bo­jím pou­žívat.

Eida
Tento článek přečetlo již 138 čtenářů (0 dnes).

Komentáře

Nový komentář