Eida.cz - Došly nám browsery… znovu?

Došly nám browsery… znovu?

9. listopadu 2013, 17:44 Eida

Udá­l­os­ti se opa­ku­jí. Rá­dy. A pře­devším ty ne­příj­em­né. Před pár okamžiky, což při pře­měř­ení na čas tam venku od­po­ví­dá zhru­ba do­bě před tře­mi le­ty, vy­puk­la ta­ková ta první pro­hlíže­čová krize. V zás­a­dě ce­lé­mu teh­dejší­mu neš­těs­tí hrál do ka­ret i ne­smy­slný tran­sit Applu na In­tel, tou do­bou už bo­hu­žel vel­mi tvr­dě po­ciťovaný v běžném živo­tě, kdy mno­ho ap­lika­cí, byť na první po­hled univerzálních, se již vel­mi ori­en­tovalo na In­tel s je­ho do­sud ali­en­skou en­di­ani­tou a uje­tou správou pamě­ti, takže se ko­rekt­ní fungo­vání v PowerPC vel­mi opo­míj­e­lo. By­la to kou­zelná do­ba Ope­ry 10.60.

Pro­ce­so­ry se mezi­tím srovnaly, ope­rační sys­témy se na ně adap­tovaly, li­di si zvyk­li na duhová ko­lečka při swa­po­vání a za­rovnávání pamě­ti a přes­ta­li na­dávat. Zhru­ba. Těch pár, co zůstalo u pravověrných pro­ce­so­rů, se vel­mi sna­ži­lo. Por­tova­li ten nej­o­tevřenější brow­ser, Fi­refox se svým Geckem, na spe­cifické in­strukční sa­dy jednot­livých PowerPC mo­de­lů pod názvem TenFourFox. By­la to hro­zivě za­jí­mavá myšl­enka, jenže, jak to­mu bylo u Fi­refo­xu vž­dy, je­ho nár­oky a odezva nik­dy ne­moh­ly v OS X zví­t­ěz­it na ce­lé čáře.

Ope­ra by­la dlouho­do­bě tou nej­výh­odnější vol­bou. Svižná, přes­ná, vývo­jář­sky přívě­tivá a se spous­tou in­tegrovaných vy­chytávek - ať už to byly na­tivní a plně uzpů­s­o­bi­telná my­ší ges­ta, bo­ok­markle­ty, in­tegrovaná RSS čtečka, způ­s­ob prá­ce s Wand (nic pro­ti úschově he­sel v OS X Key­cha­i­nu, ale ruční ozna­čování de­sít­ky check­bo­xů je šíl­en­ství) a mno­ho dalších. Bo­hu­žel, i v Ope­ře ASA se našlo pár li­dí, co za­ča­li víc vě­ř­it penězům než své­mu pře­svěd­čení, kte­ří se roz­hod­li zra­dit všech­ny svo­je stáva­jí­cí fanoušky tím, že za­měř­i­li svo­ji po­zornost na seg­ment mo­bilních platfo­rem a tu desk­to­po­vou část jedno­du­še za­ho­di­li do kos­mu a dí­ru po ní za­plácnu­li webki­tem. Ovšem ke vše­mu zlu ne pův­odním, ale tím chro­movaným (naleš­těným, když už ne rovnou nage­lovaným). Přes­tože se o tom spe­kulovalo, pro­radní pokryt­ci stále ne­uvolni­li zdro­jové kó­dy Pres­ta, aby na nich mo­hl něk­do další a osví­cenější pokra­čovat. Je rok 2013, IV. 3229 eyi, a čas po­slední funkční Ope­ry se zastavil na verzi 12.16.

S ne­chutným tempem roz­vo­je we­bových slu­žeb a ap­lika­cí za­čalo bo­hu­žel Pres­to ztrá­cet dech a zdá se, že se v Ope­ře už nena­šel nik­do, kdo by vůb­ec měl záj­em ho dohnat. Pro­hlíže­če se teď děl­a­jí we­bům na mí­ru a ne naopak, už víc než vy­kres­lování stránky je důl­eži­tější správná (to vlastně ani to­lik ne) a rych­lá in­terpre­ta­ce nyní již všu­dypří­t­om­ného javascrip­tu, v němž se za­čína­jí "stan­dar­dizovat" ví­ce či méně uje­té nápa­dy tře­tích stran, dnešních gigan­tů sto­jí­cích úplně mi­mo W3. A při­tom je komplet­ní spe­cifika­ce HTML5 po­řád v ne­do­hlednu. Mezi li­d­mi nej­rozšíř­enějším brow­se­rem se najednou sta­la go­oglí imple­men­ta­ce webki­tu, totiž Chro­me.

Takže proč pou­žívat Ope­ru po­sta­venou na webki­tu, když už nena­bízí žád­nou ze svých skvě­l­ých vlastnos­tí, čís­la verzí přes­taly dávat smy­sl, a proč, když už něk­do bu­de chtít spy­wa­re od Go­oglu, by ji měl pou­žívat namís­to ori­gi­nálního Chro­me? Všechno se zří­t­i­lo ja­ko do­me­ček z ka­ret. Z majo­rit­ních možnos­tí výb­ě­ru pro­hlíže­če zůstal už jen Fi­refox a dvě va­ri­an­ty webki­tu - ta první, zdá se, za­žívá v OS X 10.9 ja­kou­si rene­san­ci, pro­tože Safa­ri 7 se na­u­či­lo pou­žívat všech­ny nové sys­té­m­ové techno­logie a sní­ži­lo zá­těž, navíc je teď jednou z úplně nej­důl­eži­tějších složek ce­lého sys­té­mu. V ne­po­slední řa­dě jsou v něm k dispo­zi­ci už vel­mi pro­kro­či­lé vývo­jář­ské nástro­je, mi­mo ji­né umožňu­jí­cí te­the­rované de­buggo­vání iOS verze běž­í­cí buď na re­álném, ne­bo na si­mulovaném za­řízení. A krom to­ho je teď zas na něj­a­ký čas nej­rych­lejším pro­hlíže­čem na plane­tě.

Za zmínku možná sto­jí i to, že Safa­ri je mezi webki­tový­mi brow­se­ry je­di­ným, kte­rý lze bez pro­blé­mů zís­k­at pros­tým stažením v 64­bi­tové va­ri­an­tě (tře­ba ta­kové Chro­mi­um si mu­sí člověk za pár ho­din pře­ložit sám) - ko­neckon­ců OS X je už ta­ky jen 64­bi­tový. Je to důl­eži­té kvů­li plu­gi­nům, pro­tože 64­bi­tový plu­gin není možné rozjet v 32­bi­tovém brow­se­ru (typicky stažení nové Ope­ry) a vi­ce ver­sa; kupříkla­du ta­ková Java je jasným důkazem, jak mu­sí všechno spo­lu hrát. Java po­chopi­telně přestává být ko­nečně důl­eži­tá a snad, dá-li vyšší moc, za­nikne jednou úplně, ale bo­hu­žel po­řád exis­tu­jí dův­o­dy pro je­jí pou­žívání ve for­mě apple­tů, kte­rých není zas tak úplně snadné se zbavit - na­příklad vy­tvo­řit na Javě či Fla­shi ne­závis­lý, BSD-li­cen­covaný a vy­loženě mul­tiplatformní a vše­lé­či­telný způ­s­ob chun­kovaného uplo­a­du sou­bo­rů na server, když po­lovi­na uživa­te­lů se­dí ješ­tě v mi­nulém sto­le­tí u svých 800x600 CRT na IE 7 a od­mí­t­a­jí coko­liv ve svém živo­tě změnit. A vůb­ec, na Win­dows je ko­likrát potře­ba mít na­in­stalované 32- i 64-bi­tové verze vše­ho, ji­nak to ze­šílí a začne ho­řet. Nicméně Safa­ri pro Win­dows už ne­e­xis­tuje. Aspoň ne ak­tuální. 

Ope­ra 12.16 tu ješ­tě něj­a­kou do­bu roz­hodně vydrží a pak, vel­mi prav­dě­po­dobně, začnu opět shánět chybě­jí­cí do­plňky pro Fi­refox. Mi­ni­málně zvyk na nestan­dardně nasta­vená ges­ta je vel­mi silný a na po­čít­a­či bez trackpa­du mu Safa­ri bo­hu­žel ne­může v ovlá­d­ání ni­čím konku­rovat. Ta­ky ozna­čování blo­ků namís­to tex­tu ve webki­tu po­strá­dá smy­sl. Kaž­d­o­pád­ně to už teď vy­pa­dá jak to vy­pa­dá, Ope­ra má otevřené jen sta­ré we­by a blogy, javascriptném zmaš­těné so­ci­ální sí­tě byly de­lego­vá­ny na Safa­ri a vývoj, zejmé­na mo­ni­to­rování v Analy­tics, připadlo na izo­lovaně spuš­těné Chro­me. Fi­refox při­chází na řa­du v okamžik, kdy všechno ostat­ní slže. Ide­ální to roz­hodně není v žád­ném přípa­dě, pros­tě nám znovu došly brow­se­ry a nez­dá se, že se to v něj­a­ké brz­ké do­bě změní k lepší­mu. 

Eida
Tento článek přečetlo již 134 čtenářů (0 dnes).

Komentáře

Nový komentář