Eida.cz - Mountain Lion a jeho Fun House

Mountain Lion a jeho Fun House

24. prosince 2012, 01:21 Eida

Když po­prvé v ro­ce 2005 vy­šel Tiger, při­ne­sl s se­bou oprav­dovou spous­tu na­pros­to revo­lučních novi­nek, od user­spa­ce podpo­ry 64­bi­tového ad­resního pro­s­to­ru a za­ve­dení laun­chd, přes vše­možné úpravy vzhle­du, až po nové vestavěné ap­lika­ce, ja­ký­mi byly na­příklad Grapher ne­bo Dic­ti­o­na­ry, ne­mluvě o za­ve­dení Da­sh­bo­ar­du.

S prak­ticky úplně pře­děl­aným sys­té­m­em se ta­ké rozšíř­i­lo API o nové Co­re techno­logie vel­mi blízko úrovni jád­ra, ja­ký­mi byly Co­re Da­ta, Co­re Vi­deo, Co­re Au­dio a Co­re Image, umožňu­jí­cí prá­ci s mul­ti­me­di­álním ob­sahem téměř v re­álném ča­se. Poz­dě­ji, po zni­čení fi­lo­sofie Mac OS X, byly ty­to techno­logie převe­de­ny i do iOS.

Pře­devším Co­re Image, kte­ré pak za­čaly vy­u­žívat všech­ny applí grafické ap­lika­ce (Preview, Aper­tu­re, …), bylo ve­li­ce mocným nástro­jem pro prá­ci s grafikou vy­u­žíva­jí­cí har­d­wa­rovou ak­ce­le­ra­ci (podpo­ruje-li daná GPU GL­SL, ne­bo kompletně Quar­tz Ex­tre­me) pro ap­lika­ci růz­ných a růz­ně složi­tých fil­trů, a to způ­s­o­bem, ja­kým se se sou­do­bý­mi Macy ne­moh­la oby­čejná PCčka vůb­ec a za žád­ných okolnos­tí mě­ř­it. V té do­bě, ne­po­skvrněné žád­ným AppS­to­rem, se ješ­tě Xco­de do­dávalo se vším všu­dy a je­ho sou­čás­tí (To­ols) byly i ukáz­k­ové de­mo pro­gramy vy­u­žíva­jí­cí všech­ny ty nové API a fra­meworky a bylo vel­mi za­jí­mavé je kou­mat a hrát si s ni­mi. Pro de­mon­stra­ci možnos­tí a síly Co­re Image to by­la roz­hodně ap­lika­ce Co­re Image Fun Hou­se. Něk­dy v té do­bě se ta­ky zro­dil Pi­xel­ma­tor, pro­hlašu­jí­cí se za první free grafický edi­tor s har­d­wa­rovou ak­ce­le­ra­cí. Jak vidno, ne­vydrže­lo to dlouho a zdar­ma už k dispo­zi­ci dávno není. Něk­do by ta­ky mo­hl namít­nout, že na­příklad Pho­to­shop rovněž pou­žívá har­d­wa­rovou ak­ce­le­ra­ci - je to prav­da, ale ta není za­ložená na Co­re Image. 

Co­re Image Fun Hou­se už bo­hu­žel není sou­čás­tí Xco­de, ale je­ho zdro­jové kó­dy jsou na vývo­jář­ských strán­kách Apple stále k dispo­zi­ci, konkrétně pod tím­to odkazem. Stažený kód si si­ce bu­de zřejmě stěž­ovat, že ne­má k dispo­zi­ci cíl­ové SDK (10.6), ale není vůb­ec pro­blém nastavit cíl pro sys­tém ak­tuální, te­dy 10.8. Pokud jsou k dispo­zi­ci všech­ny Legacy knihov­ny a po­dobně, prav­dě­po­dobně se pře­loží dob­ře (pou­ze v 32­bi­tové verzi) a po­běží.

Co­re Image Fun Hou­se

Je moc hez­ké mít ten­to kou­sek po ta­kové do­bě zpátky a dokon­ce i v pro­stře­dí Moun­ta­in Li­o­nu a po­rovnávat, jak jsou pro­ti ně­mu mno­hé edi­to­ry v ap­lika­ci růz­ných efek­tů tra­gicky po­ma­lé, i když na In­te­lu není už vůb­ec nic žád­ná sláva. Si­ce to asi všechno půj­de ča­sem do ky­tek, ale tře­ba, možná, když bu­de­me hodní, se to ce­lé ješ­tě jednou oto­čí a znovu se dočká­me něj­a­kých použi­telných ope­račních sys­té­mů.

Eida
Tento článek přečetlo již 176 čtenářů (0 dnes).

Komentáře

Nový komentář