Eida.cz - Stroj času s kapsami

Stroj času s kapsami

7. srpna 2012, 18:47 Eida

Jasně si vy­bavu­ji, že jsem sa­motný za­čá­tek roku 2011 strávil krom on­li­ne po­ví­dání si s Avi ta­ky zuřivou novo­roční přípravou pokusné infrastruk­tu­ry a tes­tování ryze he­te­rogenní sí­tě, totiž sna­hou rozjet na­tivní AFP sdíl­ení dat z li­nu­xového serve­ru pro Macy. To se na­ko­nec po­ved­lo a ohro­mi­lo vý­b­orným výko­nem při přeno­sech dat. Ch­těl jsem k to­mu v průb­ěhu ča­su na­psat mno­hem víc, ale pro­tože jsem kvů­li něko­mu v to­mhle ohle­du leno­chod, nic ne­bylo.

V první řa­dě by bylo vhodné připo­menout si, že pro po­sky­tování AFP na ji­ných uni­xových sys­té­m­ech než OS X slou­ží Ne­ta­talk, v té novo­roční do­bě zkou­maný na sta­bilní verzi De­bi­anu. Kvů­li něj­a­kým - dnes již ne­důl­eži­tým - změnám v za­bez­pe­čení ho ne­bylo možné ve svém výc­ho­zím balíč­k­ovém stavu pou­žívat ani se Snow Le­opar­dem, mu­sel být spe­ci­álně poupra­ven, ručně pře­kompi­lován a v té­to verzi po­držen pro­ti bu­dou­cím up­da­tům. Ovšem lehkost je­ho konfigu­ra­ce, funkčnost a efek­tivi­ta přeno­sů by­la vážně skvě­lá, dokon­ce jsem se ná­zna­kem zmi­ňoval i o změně iko­ny serve­ru na Xserve, je­ho au­to­ma­tické ohlašování se v Avahi a ješ­tě ta­ky o podpo­ře Ti­me Machi­ne.

Od to­ho okamžiku uteklo už dost ča­su a kvů­li re­la­tivně níz­ké kapa­ci­tě ne­bylo nik­dy potře­ba Ti­me Machi­ne sku­tečně vy­u­žít. Le­tos však, s oče­káváním 10.8 a s novým serve­rem s 8TB úložiš­těm, se si­tua­ce ma­ličko a ne­pa­trně změni­la. Dob­ře do­padly prvot­ní expe­ri­en­ty s novější­mi verze­mi Ne­ta­talku, kte­ré fungo­valy vel­mi správně i s 10.8 DP, ja­kož i s verze­mi nižší­mi. A vzhle­dem ke ko­nečně ro­zum­né a volné kapa­ci­tě přiš­la chuť za­čít vy­u­žívat něj­a­kých výh­od stro­je ča­su pro sku­tečné zál­o­hování na sí­ti.

Sys­tem Prefe­ren­ces - Ti­me Machi­ne

Vy­tvo­ření svazku pro stroj ča­su sa­mo o so­bě komp­li­kované není, avšak the ol­dest backups are de­le­ted when your disk be­co­mes full, takže jsem si za­čal lá­mat hlavu, jak si­mulovat oprav­dovou síťovou ča­sovou kap­su bez ris­kování ztrá­ty kapa­ci­ty serve­ru pro ji­né vě­ci. A pro­tože kvů­li ab­sen­ci ECC a obecně ne­do­statku RAM skon­či­ly všech­ny hrátky s Fre­eB­SD jád­ry a ZFS na­ko­nec nez­da­rem, strávil jsem hodně dlouhou chví­li hle­dáním způ­s­o­bu, jak na De­bi­an Whe­e­zy Li­nuxu s JFS/XFS fi­le­sys­témy a RAI­Dem si­mulovat úžasnou ZFS schopnost per-fi­le­sys­tem kvót (což se v tom­to přípa­dě v pod­sta­tě rovná kvótám pro ad­re­sáře). Kde­si z prázd­na se v sa­motných možnos­tech konfigu­ra­ce Ne­ta­talku ovšem ob­jevi­la vol­ba vol­size­li­mit, omezu­jí­cí kapa­ci­tu kapsy na za­daný po­čet MiB, což pro zvo­lený 1 TB před­stavuje mi­li­o­nek.

netatalk.txt 383 bajtů
### afpd.conf ###

# default:
- -tcp -noddp -uamlist uams_dhx.so,uams_dhx2.so -mimicmodel Xserve -nosavepassword
### AppleVolumes.default ###

# By default all users have access to their home directories.
~/			"$u"

# other shares
/data/movies "Movies" allow:@family

# Time Machine, 1 TB
/server/timemachine "Time Machine" allow:user123  options:nostat,tm volsizelimit:1000000

Ne­ta­talk - příklad konfigu­ra­ce

Tím pá­d­em by byl ošet­řen případ, kdy kapa­ci­ta ča­sové kapsy přep­íše ce­lý server, jenže se vyskyt­ly hned ješ­tě další mou­chy. Nic pro­ti to­mu, že si sys­tém pro­vá­dí svo­je inkre­men­tální zál­o­hy rovnou v ho­di­nových in­tervalech; síť, paměť, disky a vše ostat­ní to hravě usto­jí, ale bo­hu­žel ne­vy­pa­dá vůb­ec dob­ře, když se vz­dál­ená kapsa pokaž­dé vi­di­telně připo­jí a zob­razuje se nesty­da­tě na ploše ja­ko ja­kýko­liv síťový disk. Je­den z na­ivních způ­s­obů, jak se to­ho zbavit, může být zákaz zob­razování všech síťových svaz­ků na ploše v sa­motném nasta­vení Fin­de­ru, ale to po­řád není ono - přiš­li bychom o sku­tečné poc­tivě sdíl­ené disky, kte­ré na ploše naopak vy­pa­da­jí moc a moc hez­ky. Prvním krokem je ur­či­tě vy­tržení iko­ny ze si­de­ba­ru Fin­de­ru, tím dalším ale už pokus pří­mo o změnu atri­bu­tů přípojného bo­du kapsy pří­mo na HFS+, če­hož se dá do­cí­l­it za­ča­rováním SetFi­le, konkrétně nej­spíš ně­co ja­ko sudo SetFile -a V "/Volumes/Time Machine Backups". Po restar­tu Fin­de­ru pro­tivná iko­na kapsy ko­nečně zmizí.

Prvot­ní zál­o­hování dvou stro­jů trvalo ne­be­tyčně dlouho a pro­vá­d­ělo se snad do tří ho­din do rá­na, pře­devším ta fi­nální fáze - in­de­xa­ce. Na­ko­nec si první plné zál­o­hy z te­rabaj­tového mís­ta ukous­ly jen ně­co ko­lem 230 GB, při­čemž byly ješ­tě exklu­dová­ny Movies a Mu­sic z do­mov­ských ad­re­sářů (pro­tože na­příklad hud­ba, byť je kopír­ovaná do iTu­nes lokálně, je v mém přípa­dě pri­márně ulože­na na serve­ru a není dův­od ji zál­o­hovat dva­krát) a dále ta­ky něj­a­ké velké ap­lika­ce, kte­ré by ne­byl pro­blém v přípa­dě havár­ie obnovit z ji­ného mís­ta.

To­liko asi ke hraní si s ča­sový­mi kapsa­mi :).

Eida
Tento článek přečetlo již 193 čtenářů (0 dnes).

Komentáře

Nový komentář