Eida.cz - Realtime hlasová modulace

Realtime hlasová modulace

27. července 2011, 19:27 Eida

Bylo už na ča­se sem ně­co ma­cov­ského na­psat, pro­tože po­slední ta­kový záznam po­chází až něk­dy z břez­na, kdy se svět opět za­čal ne­hez­ky měnit k horší­mu a ne­byl na žád­né expe­ri­men­ty čas.

V uplynu­lých týd­nech jsem se díky cs a je­ho advan­ced-hu­mo­ru ne­chal ne­málo unést a za­čal pro­jíž­d­et youtu­be a zhlížet ví­ce či méně úchylné zprz­něnos­ti ja­ko Songify a Au­to-Tu­ne the News, pro­tože to v tu osudnou a po­chybnou chví­li sku­tečně zna­menalo ho­di­ny ne­če­kané zábavy. Všechno to za­čalo Char­lie She­enem a je­ho bi-winning songem. Nutno po­dotknout, že je­ho ori­gi­nální roz­hovo­ry nej­sou o nic méně vtipné než to­to umě­lé vi­deo. 

Ja­ko další sto­jí za zmínku Bed In­t­ru­der song, ne­má chybu. Něk­de v po­lovi­ně se ukázalo, že exis­tuje iPho­ne ap­lika­ce schopná vy­tvář­et ta­kové­to sklad­by do­slova lusknu­tím prs­tu, tak mě za­čalo čis­tě technicky za­jí­mat, jak ob­tížné by moh­lo být v do­má­cích pod­mín­kách vy­tvo­řit ně­co po­dobného.

Hle­dáním něj­a­kých hin­tů po In­terne­tu jak na mo­dula­ci hla­su jsem na­razil ako­rát na ti­sí­ce do­tazů a různá ne­uzavřená fó­ra na té­ma změ­ny hla­su pro úče­ly mas­kování při hovo­rech přes Skype a po­dobně, ne už o mo­dula­ci čis­tě pro zábavné a hu­dební úče­ly. Je tro­chu smutné, že se kaž­dý ta­kový snaží vy­u­žít ty­to techno­logie jen pro nekva­lit­ní lži a podvo­dy, ale ješ­tě smutnější je fakt, že snad nik­do ne­umí pou­žívat po­čít­a­če, zvláš­tě pak už ne, jedná-li to Macy s tak jedno­duchým ovlá­d­áním.

Předpoklá­d­ej­me, že kaž­dý Mac při­chází s pře­din­stalovaným Mac OS X a balíčkem iLife, kte­réhož sou­čás­tí je i ap­lika­ce Ga­rage­Band. Kdo to nezná, o hodně při­chází, pro­o­tže na­bízí spous­tu zábavných možnos­tí, ale o tom ať si kaž­dý do­hle­dá infor­ma­ce něk­de jin­de. Připravit si běh­em se­kun­dy vlast­ní mo­dulovaný hlas je ta­dy vel­mi jedno­duché, sta­čí si vy­tvo­řit nový pro­jekt - Vo­i­ce, vpravo do­le zkon­t­ro­lovat zvu­kový vstup (zřejmě mik­rofon) a zapnout mo­ni­tor.

Mo­ni­tor

V tu chví­li se začnou dít divy a hlas se bu­de už sám od se­be mo­dulovat v re­álném ča­se. Slu­še­lo by se říct, že je ví­ce než vhodné pou­žít slu­chátka, aby se pře­dešlo ne­chutným zpětnovazebním smyčkám. Na téže straně na­ho­ře je pak možné zkou­šet růz­né efek­ty, ať už ur­čené pří­mo pro hlas, ne­bo i pro hu­dební nástro­je - což jen dokazuje, že tu­to ap­lika­ci čas­to pou­žíva­jí i pro­fe­si­o­nální hu­dební­ci.

Výb­ěr efek­tu

To­to blbnutí sa­motné je si­ce zábavné, ale nesta­čí ke zfalšování hla­su na­příklad běh­em te­lefo­nování přes ji­nou ap­lika­ci. BFU ta­dy totiž na­ráží na to, že ne­be­rou v po­taz základ fi­lo­sofie UNI­Xu a ce­lého Mac OS X, kte­rou je možnost pře­směr­ovat téměř coko­liv kamko­liv. Ře­šením je te­dy pře­směr­ovat zvu­kový výstup z Ga­rage­Band do zvu­kového vstu­pu dané ap­lika­ce.

Smů­la je, že i na tuhle ope­ra­ci exis­tu­jí jedno­du­chá klikátka, použi­tým příkla­dem tu bu­diž ap­lika­ce Soun­dflower, kte­rá je dokon­ce ja­ko jed­na z má­la zdar­ma. Ne­dě­lá vlastně nic ji­ného, než že při­dává nová vir­tu­ální zvu­ková za­řízení a umožňuje jedno­du­chá pře­směr­ování mezi ni­mi.

Nasta­vení Ga­rage­Band

Pro maxi­mální jedno­duchost sta­čí ako­rát ak­tivovat ta­to nová za­řízení - v Ga­rage­Band ode­síl­at výstup do Soun­dflower a na­příklad ve Skype z něj opět získ­ávat vstup.

Nasta­vení Skype

Jedno­duché, rych­lé, na­pros­to univerzální. Jak už bylo ře­čeno - nej­s­mutnější na té ne­poc­tivos­ti je ne­schopnost ně­co tak jedno­duchého vy­mys­let vlast­ní hlavou a užívat si svo­bo­dy, na čemž se mno­zí ovšem snaží vy­děl­at a na­bízí pro tyhle konkrét­ní úče­ly i non-free 3rd-par­ty do­plňky. Dob­ře jim tak.

Eida
Tento článek přečetlo již 514 čtenářů (0 dnes).

Komentáře

Nový komentář