Eida.cz - Věčný boj tváří

Věčný boj tváří

12. března 2011, 00:42 Eida

Uživa­tel­ská roz­hraní jsou věčným vděčným té­m­a­tem pro mno­ha­ho­di­nové disku­ze, pře­devším tý­ka­jí-li se pro­bír­ání vývo­je (či za­o­sta­los­ti) Win­dows opro­ti znám­ým i ne moc znám­ým pro­stře­dím (desktop envi­ron­ment) ve svě­tě Li­nuxu, BSD a po­dobných. Apple vž­d­ycky stál v těch­to fla­mech tak tro­chu stranou a jen ne­chápavě krou­til hlavou, pro­tože thinks diffe­rent.

Nej­čas­tější pro­blémy, s ni­miž se uživa­te­lé všech platfo­rem po­tý­ka­jí, jsou při­tom pro kaž­d­ou z nich vel­mi spe­cifické.

  • Win­dows: Re­in­staloval jsem to dva dny, pro­tože s po­sledním Servi­ce Packem to po­řád pa­dalo.
  • Li­nux: Ce­lou noc jsem lovil segfaul­ty, sna­žil se to kompi­lovat a vy­pil de­set hrn­ků kafe. Pak mi došlo, že jsem na řád­ku 6832 za­pomněl ini­ci­a­lizovat poin­ter.
  • Mac OS X: S po­sledním up­da­tem se změni­la iko­na z tmavě mod­ré na svět­le mod­rou, co si jen počnu? Vysko­čím z ok­na!

Po­dobný kon­troverz­ní kou­sek se po­ved­l ­Co­dy­mu Kriegrovi, kte­rý s dob­rý­mi úmys­ly na­psal vel­mi uži­tečnou ap­lika­ci gfx­Card­Sta­tus. Je to vel­mi jedno­du­chá uti­li­ta umožňu­jí­cí ří­dit právě pou­žívanou grafickou kar­tu v nových mo­de­lech Mac­Bo­o­ků Pro (ob­sahu­jí in­tegrovanou In­tel HD pro běžnou prá­ci a pro výkon ješ­tě kar­tu sa­mostatnou). OS si kar­ty umí přep­ínat sám, ale tře­ba (ne­jen) na můj vkus to dě­lá po­někud nešťastně - sta­čí, aby běž­e­la je­di­ná ap­lika­ce, kte­rá "potře­buje" výkonnou grafickou kar­tu (Skype i mi­mo ak­tivní vi­de­o­hovor, NetNewsWi­re pro zob­razení reklamy,...) a hned je spotře­ba energie větší a výd­rž ba­te­rie nižší. A ta­to úchvatná uti­litka právě umožňuje na­příklad přísně naří­dit, že po­čít­ač při na­páj­ení z ba­te­rie má pou­žívat výhradně kar­tu in­tegrovanou a žád­nou ji­nou, naopak při na­páj­ení ze sí­tě se může sám svo­bodně roz­hodnout, kte­rou z ka­ret použi­je.

Hníz­dí si to v menu ba­ru, kde po kliknutí na ikonku zob­razuje plný název právě pou­žívané kar­ty, nasta­venou po­li­tiku, seznam ap­lika­cí právě vy­u­žíva­jí­cích kar­tu a při změně hlá­sí i Growlem. Funguje to bezvadně, po prvních vy­chytaných muš­kách (pa­ma­tování si nasta­vení) už na tom není moc co upravit. Až na... s nový­mi Mac­Bo­oky přiš­la krom nVi­die do hry ta­ké ATi, což se dalo če­kat, a tak au­tor, ve sna­ze o co nej­vyšší zo­becnění za­měnil ikonku "n" (pro nVi­dia) za "d" (discre­te - ja­káko­liv ji­ná sa­mostatná kar­ta). Na tom by ne­bylo asi nic špatného, ale zved­la se velká vl­na odpo­ru, kde se i spoko­jení uživa­te­lé do­máh­a­li návra­tu ikonky "n".

Tak au­tor rezignoval, pův­odní ikonky uve­dl v balíčku a dal li­dem i návod, jak si je mo­hou sa­mostatně měnit. Není na tom nic složi­tého, jsou to jen ob­ráz­ky umís­těné dle oče­kávání v Re­sour­ces. Ale, když js­me už u těch změn...

Není to si­ce úplně v soula­du s li­cen­ce­mi, ale co už, je to jen pro osobní vy­uži­tí a použi­tí a expe­ri­men­tovat se dá růz­ně - sta­či­lo se­brat faviko­ny ze stránek nVi­die a In­te­lu a zku­sit je pou­žít i sem a hle, výsle­dek není zas tak špatný.

ikonky v Menu ba­ru - nVi­dia, In­tel

Je otázk­ou, jest­li by ta iko­na ne­by­la lepší bez to­ho černého ko­lečka ko­lem, ale za­tím to celkem jde. Pokud má něk­do o to­hle záj­em, tak přiklá­d­ám.

gfx-ico.zip9.07 KiB
Náhradní iko­ny s logy nVi­dia a In­tel pro gfx­Card­Sta­tus

Tře­ba ale při­j­de ješ­tě chvíle, kdy bu­de au­tor davem do­nu­cen spe­cifi­kovat mís­to "d" krom nVi­die i ATi a při­dá "a". Uvi­dí­me :). Jsou to všechno ne­smys­ly, u kte­rých vy­loženě sto­jí za to ztrá­cet čas - aby všechno zůstalo pokud možno ta­kové, ja­ké to bylo. Ne­bo něk­dy i lepší. A jest­li Li­on sku­tečně za­ve­de výc­ho­zí tla­čít­ka hrana­tá... tak to po­těš koš­tě, to bu­de možná ješ­tě větší rá­na jak vy­puš­tění Ro­set­ty.

Má­me se te­da na co těš­it. Whee.

Eida
Tento článek přečetlo již 155 čtenářů (0 dnes).

Komentáře

Nový komentář