Eida.cz - Došly nám browsery

Došly nám browsery

6. července 2010, 12:51 Eida

Když je horko, je i surfování po we­bu zlo. A co hůř, když ješ­tě ke vše­mu není k dispo­zi­ci brow­ser, kte­rý by uspoko­jil všech­ny potře­by uživa­te­le. Po vče­rejší no­ci mi došlo, že prav­dě­po­dobně zas nej­sou k mání pro­hlíže­če, co by za ně­co stály.

Možná je to tím, že mo­derní svět již dávno od­sou­dil PowerPC a Tyg­ry k zániku, možná ne a je to ce­lé jen jedno velké spiknutí, ale co na tom. Je pros­tě těžké si pod OS X vy­brat něj­a­ký pěkný, funkční a účinný pro­hlížeč. 

Když vy­ne­chám všech­ny ex­trémy, pro po­ho­dlné surfování nám to­ho moc nezbu­de. V prvé řa­dě sem pat­ří pro­hlíže­če za­ložené na webki­tu, te­dy za­bu­dované Safa­ri a Go­oglí Chro­me. Safa­ri, přes­tože by Applu na něm mělo zál­ežet, má ne­příj­emnou vlastnost vy­těž­ovat úplně zby­tečně CPU běh­em ne­činnos­ti, v kom­bi­na­ci s javov­ský­mi apple­ty (kupříkla­dy banka, že) čas­tokrát tvr­dě spadne. Kaž­d­ou chví­li si­ce vy­chází něj­a­ká ta ak­tua­liza­ce, ale nic to ne­ře­ší. Z to­ho­to po­hle­du byl za­jí­mavý pře­c­hod z iTu­nes 8 na iTu­nes 9, kdy se ten­to pře­hrávač téměř přes­tal dát pou­žívat na G4. Něj­a­kým za­jí­mavým trikem to pak verze 9.2 znovu oživi­la, no jak je to možné? A proč tak ne­může běh­at i Safa­ri? Go­ogle Chro­me by možná po­sky­tovalo v to­mhle ohle­du lepší webki­tový pro­hlížeč, ale sa­mozřejmě kašle na li­di a dává svůj pro­dukt jen pro Le­oše a In­te­ly. Řekně­te fuj.

Další ka­tego­rii po­tom spo­lečně tvo­ří pro­hlíže­če za­ložené na jád­ře Gecko. Bo­hu­žel z dalšího ne­zmám­ého dův­o­du byl pro­voz těch­to vě­cí na OS X vž­d­ycky bí­da, ať už pro PPC ne­bo In­tel. Nový Fi­refox je čím dál nenažranější a je­ho ob­sluha - scrollování stránkou, otevír­ání tabů - je po­měrně nervy­tr­ha­jí­cí. O ně­co lepší je už Ca­mi­no, ale zas mi to při­j­de po­ma­lé, tak ne­vím, ne­vím :).

Závěr­em Ope­ra a je­jí Pres­to. Ope­ra by­la vž­d­ycky na Macu ne­uvěř­i­telně rych­lá, hned se spus­ti­la, celkem svižně a nenár­očně zvlá­d­a­la velké množ­ství tabů a by­la jed­na ra­dost jí pou­žívat. Vyš­la de­sít­ka a nadšení bylo ješ­tě větší. Pak 10.50, kdy už jsem si říkal, co ješ­tě vlastně na tom ch­tě­jí zrych­lovat? A pak, bo­hu­žel, první tragé­d­ie. 10.53 za­ča­la tak tro­chu zlo­bit. Svým chováním téměř po­pře­la dův­od, proč jsem vž­dy strašně rád na prá­ci pou­žíval Mac, resp. Quar­tz pro­stře­dí sa­mo o so­bě. Co chví­li si Ope­ří okno bralo fo­cus a pře­mis­ťovalo se do po­pře­dí běh­em ne­pa­trného pohnutí my­ši a než jsem si zvy­kl s tím žít, celkem jsem ne­zvlá­d­al být v kli­du při psaní v IM. Trvalo to drahně dlouhou do­bu, ale na­ko­nec vyš­la 10.60 a zdá se, že ten­to pro­blém vy­ře­ši­la a chví­li bylo vše v kli­du. Pro­hlížení fungo­valo, všechno hez­ky sví­t­i­lo a blikalo, dokud... ne­došlo na­příklad na psaní ad­re­sy ručně. Zas další mizerný bug, co způ­s­o­buje něko­lika­se­kun­dové vy­tuhnutí ce­lé Ope­ry běh­em psaní na klávesni­ci. Tak co s tím? Bu­de něj­a­ká oprava?

Takže tak asi. Ne že bych bre­čel, ale vy­loženě let­ní spoko­jenost chy­bí. 

Eida
Tento článek přečetlo již 168 čtenářů (0 dnes).

Komentáře

Nový komentář